Husmordommen - husarbeid likestilles med lønnet arbeid

Husmorsaken
Rettsbok med dom i husmorsaken 1974. Riksarkivet, Høyesterett, Rettsbok avd. II, 1974-1975 Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

I et skilsmisseoppgjør i 1971 oppsto det uenighet mellom ektefellene om fordeling av felles bolig. Mannen hadde finansiert og bygget huset, mens hans hjemmeværende kone hadde tatt seg av barn og hjem.

I skifteretten ble mannen tilkjent eiendommen. Kona anket saken til lagmannsretten som fremhevet hennes innsats i hjemmet og fastslo at boligen skulle deles likt mellom ektefellene. Mannen anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.


Bildetekst: Rettsbok med dom i husmorsaken 1974. Saken er klausulert i 60 år av personvernhensyn. Riksarkivet, Høyesterett, Rettsbok avd. II, 1974-1975
Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

I dom av 4. mars 1975 kom Høyesterett til at konas arbeid i hjemmet gjorde henne til medeier i boligen. Det ville ikke ha vært mulig for mannen å tjene og jobbe så mye uten ektefellens innsats.

Dommen skapte presedens for lignende saker og fikk stor betydning for hjemmeværende kvinners rettsstilling i skilsmisseoppgjør. Prinsippet om verdsetting av ulønnet arbeid ble senere nedfelt i ekteskapsloven.

Til toppen