Kløftadommen - prøvingsretten i utvikling

Tomtepriser på Kløfta 1973
Kart med tomtepriser på Kløfta i 1973 Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Ved bygging av E6 ved Kløfta i 1974 traff kommunen vedtak om ekspropriasjon etter ny lov av 1973

Kommunen tilbød erstatning etter jordbruksverdi, mens grunneierne ville ha erstatning etter tomteverdi. De viste til Grunnlovens §105 om full erstatning, og mente at loven måtte være grunnlovsstridig hvis den åpnet for noe annet.

Høyesterett kom til at den nye loven ikke var i strid med §105. Samtidig mente retten at siden loven åpnet for skjønn, burde det vært lagt mer vekt på prinsippet i §105 ved taksering av eiendommene. Saken ble derfor sendt tilbake til ny behandling.

Bildetekst: Utdrag fra Høyesteretts dom i ekspropriasjonssaken på Kløfta i 1974
Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen 

Høyesterett introduserte den såkalte «tredelingen» som innebærer at Grunnloven får stor gjennomslagskraft i saker som angår enkeltmenneskets frihet eller sikkerhet. I saker som derimot angår statsmaktenes virksomhet, må domstolene i stor utstrekning respektere Stortingets syn på Grunnlovens rekkevidde. Grunnlovsbestemmelser som verner om økonomiske rettigheter kommer i en mellomstilling.

Til toppen