Utlendingsrett. Om tilbakekall av midlertidig og permanent oppholdstillatelse på grunnlag av ekteskap.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. september 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 29. april 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Nadin Askeland Humlen)
   
mot  
   
Staten v/Utlendingsnemnda
(advokat Kjell Sigmund Handeland)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-096293SIV-HRET

Til toppen