Rekonstruksjon

Den nye rekonstruksjonsloven, som erstatter tidligere regler om gjeldsforhandling etter konkursloven, trådte i kraft mandag 11. mai 2020. Loven er midlertidig og gjelder frem til 1. januar 2022, men det legges opp til at den skal erstattes av en ny og permanent lov.

Loven er vedtatt for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Justisdepartementet har også vedtatt forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak.

Sakene om rekonstruksjon skal behandles raskt i domstolene, forutsetningsvis innen tre dager etter at skyldnerens begjæring mottas og innen to uker hvis en kreditor fremsetter begjæringen.

En skyldner som har, eller som i overskuelig fremtid vil få, alvorlige økonomiske problemer kan begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling. En kreditor kan begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling dersom skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Det vil være relativt kostbart å gjennomføre en rekonstruksjonsforhandling. Retten vil normalt kreve at det blir innbetalt et forskudd på minst kr 300.000 til dekning av omkostningene. For små foretak som kommer inn under den nye forskriften vil beløpet være lavere.

Dersom begjæringen om rekonstruksjon tas til følge, vil retten oppnevne en rekonstruktør og normalt et kreditorutvalg, som vil bistå skyldneren under forhandlingen om rekonstruksjon. Rekonstruktøren skal være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Det innbetalte forskuddet skal blant annet dekke rekonstruksjonsutvalgets arbeid.

Begjæring om rekonstruksjon – krav til innhold

Hvis det skal begjæres rekonstruksjon, må det vedtas at selskapets styre. Begjæringen skal fremsettes i den rettskrets selskapet har sitt hovedforretningssted. Begjæringen må fremsettes skriftlig.

Rekonstruksjonsloven § 3 gir bestemmelser om hva som en begjæring om rekonstruksjons skal inneholde.

En skyldner som begjærer rekonstruksjonsforhandling, skal gi tingretten

 1. en kort redegjørelse for de økonomiske problemene, deriblant om forpliktelsene kan oppfylles etter hvert som de forfaller
 2. en kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
 3. en skisse til hvordan gjelden tenkes ordnet, samt for kontakten med fordringshaverne om dette
 4. en redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres
 5. en oppgave over sine eiendeler og sin gjeld, med angivelse av de sikkerheter som hefter for gjelden. Har en fordringshaver panterett eller annen tilsvarende sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler, må tidspunktet for gjeldens og sikkerhetens stiftelse oppgis
 6. en redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet.

En fordringshaver som begjærer rekonstruksjonsforhandling, skal

 1. angi de omstendigheter begjæringen grunnes på
 2. sannsynliggjøre at han eller hun har et krav mot skyldneren
 3. sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller
 4. gi en kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
 5. gi en skisse til hvordan gjelden tenkes ordnet
 6. gi en redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres.

Resultat av en rekonstruksjonsforhandling

Den ordningen man kan komme frem til under forhandlingen kan bestå av

 • Betalingsutsettelse
 • Nedskriving av gjeld
 • Omgjøring av gjeld til aksjekapital
 • Salg av hele eller dere av virksomheten
 • En kombinasjon av disse

Tidsrammen for rekonstruksjonsforhandlinger er normalt 6 måneder. Utfallet av forhandlingene kan være

 • Frivillig rekonstruksjon, som godtas av samtlige kreditorer som omfattes av forslaget
 • Rekonstruksjon ved tvangsakkord - må godtas av minst 50% av fordringene i beløp og vedtas av retten
 • Ingen løsning; En rekonstruksjonsforhandling som ikke resulterer i en frivillig eller en tvungen løsning, vil avsluttes med tilbakelevering til skyldner der denne er solvent, eller ved åpning av konkurs hos skyldner.

Egne regler for små foretak

Små foretak er foretak hvor:

 • Antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk
 • Driftsinntektene for virksomheten er mindre enn 6 millioner kr sist regnskapsår
 • Balansesummen i sist årsregnskap er mindre enn 23 millioner kr

Små foretak kan både være aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Bistand fra rådgiver

Små foretak kan be retten oppnevne en advokat som rådgiver som skal bistå foretaket med å utarbeide forslag til rekonstruksjon (gjeldsordning/akkord) og begjæring om rekonstruksjons-forhandling. Formålet er å gi de små foretakene tilgang til spesialister som raskt og treffsikkert kan vurdere om det er grunnlag for rekonstruksjon og bistå med å utarbeide en søknad om dette. Foretaket må innbetale et forskudd til retten til dekning av omkostningene for rådgiver, normalt kr. 30.000 + mva. (= kr. 37.500).

Det er utarbeidet eget skjema for oppnevning av rådgiver. Skjemaet finner du her.

Begjæring om rekonstruksjonsforhandling

I tillegg til det grunnleggende krav om at foretaket må ha – eller i overskuelig fremtid få – alvorlige økonomiske problemer, må foretaket dokumentere at det har en oversiktlig økonomi. Regnskapene må være helt ajourført og alle skatte- og avgiftsoppgaver må være innsendt. Det må også fremlegges en balanse med oversikt over alle eiendeler, deriblant bankkonti, og over all gjeld. Det må gis en redegjørelse med liste over de ansatte og deres krav i boet.

I tillegg bør det fremlegges et konkret forslag til rekonstruksjon, som er egnet til å sendes ut til avstemning blant kreditorene, samt et budsjett for hvordan driften i rekonstruksjonsforhandlings-perioden skal finansieres og hvordan dividenden til kreditorene skal finansieres.

Foretaket må innbetale et forskudd til retten til dekning av omkostningene for rekonstruksjons-forhandlingene, normalt kr. 30.000 + mva. (= kr. 37.500). Hvis det ikke er brukt rådgiver, vil beløpet være høyere.

For at man skal lykkes med en rekonstruksjon og forhandlingsperioden skal bli så kort som mulig, vil det være en forutsetning at det er laget en plan for rekonstruksjon som er så god at den raskt kan sendes ut på avstemning blant kreditorene.

Se skjema for begjæring om rekonstruksjonsforhandling for små foretak. (pdf)

Til toppen