Tvangsfullbyrdelse av samværsrett eller fast bosted

Hva er tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn?

Ved samlivsbrudd hender det at man er uenig om hvor barna skal bo fast, og om barna skal ha samvær med den forelderen de ikke skal bo fast hos. Foreldrene kan da overlate til en domstol å avgjøre dette, eller inngå en avtale i retten (rettsforlik).

Hvis en dom eller et rettsforlik om samværsrett ikke blir overholdt, kan den forelderen som har rett til samvær kreve at den andre forelderen skal betale en tvangsmulkt (bot) for hver gang han/hun ikke får ha samvær med barnet. Mulkten tilfaller statskassen.

Dersom en dom eller et rettsforlik om fast bosted ikke overholdes, kan man som et alternativ til tvangsmulkt be om at barnet overleveres til den forelderen som barnet skal bo fast hos.

Hvordan behandler tingretten slike saker?

En begjæring om tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn sendes tingretten i den rettskretsen saksøkte bor.

Før retten avgjør saken, vil saksøkte vanligvis få anledning til å uttale seg. Retten kan bestemme at barnet skal få si sin mening i en samtale med dommeren. Det kan også holdes et rettsmøte der foreldrene og eventuelle vitner kan forklare seg.

Når retten har skrevet en avgjørelse om tvangsmulkt, og gjennomføring av samvær eller fast bosted fremdeles ikke følges, kan saksøker be namsfogden/politiet om å inndrive mulkten fra saksøkte.

En avgjørelse om at barnet skal overleveres til den forelderen det skal bo fast hos, kan enten gå ut på at saksøker selv får lov til å hente barnet, eller at namsfogden/politiet skal gjøre det.

Anke

Kjennelse om stenging av strøm kan ankes. Ankefrist er 1 måned etter avgjørelsen er forkynt for deg. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr.

Til toppen