Bør jordskifteretten overta lensmannsskjønnene?

Sivile rettspleieoppgaver som i dag ligger hos lensmannen foreslås nå flyttet til jordskifterettene. Det gjelder en del slike oppgaver med skjønn knyttet til for eksempel friluftsliv, kulturminner, elektronisk kommunikasjon.

Høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser fra Regjeringen finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/organisering-av-den-sivile-rettspleie-pa-grunnplanet-i-politiet---srgp/id2484582/

 

 

Forslaget medfører at jordskifteloven må endres:

"I jordskifteloven § 5-3 nevnes de bestemmelser i andre lover som legger oppgaver til jordskifteretten. Bestemmelsen må justeres dersom jordskifteretten tilføres nye oppgaver. Lovforslag om det er ikke tatt inn i høringsnotatet her."

Til toppen