Kombinerte saker og skjønn

I en jordskiftesak kan jordskifteretten holde skjønn over erstatningsutmåling ved ekspropriasjon og rådighetsinnskrenkninger. Disse sakene kombinerer virkemidlene jordskifte og ekspropriasjon.

Kombinerte saker (jordskifte og samtidig skjønn)

Jordskifteretten kan gjennomføre en rettsendrende sak og avholde ekspropriasjonsskjønn/erstatningsskjønn samtidig for de samme eiendommene. Dette blir da en del av jordskiftesaken. Dette er aktuelt ved offentlig ekspropriasjon ved vei-eller jernbaneutbygging og ved offentlige rådighetsinnskrenkninger (eksempelvis naturvern).

Gjennom virkemidlene i jordskifteloven demper jordskifteretten for skader og ulemper som utbyggings- eller vernetiltaket medfører. Deretter holder retten skjønn basert på alminnelige ekspropriasjonsrettslige regler. Domstolen fastsetter også erstatning for det økonomiske tapet som ikke erstattes fullt ut gjennom jordskiftedelen av saken.

Skjønn

Jordskifteretten har hjemmel til å holde skjønn som egen sak etter ulike lover.

  • Jordskifteloven gir jordskifteretten hjemmel til å holde ekspropriasjonsskjønn/erstatningsskjønn som egen sak når partene har avtalt dette.
  • Gjerdeloven gir jordskifteretten hjemmel til å holde gjerdeskjønn, for eksempel i forbindelse med fordeling av kostnader ved oppsetting og vedlikehold av gjerde.
  • Vegloven gir jordskifteretten hjemmel til å holde vegskjønn for private veger som egen sak, for eksempel for å etablere vegrett ved tvang.
  • Servituttloven gir jordskifteretten hjemmel til å holde servituttskjønn som egen sak, for eksempel for å flytte eller avvikle bruksretter.
  • Reindriftsloven gir jordskifteretten hjemmel til å holde skjønn som egen sak i forbindelse med tiltak en reindriftsutøver eller grunneier har gjennomført i reinbeiteområde, erstatningsskjønn i forbindelse med at rein har gjort skade på innmark med mer.
Til toppen