Endre eiendommer og rettsforhold

I noen tilfeller er ikke klarlegging av rettsforhold nok for å løse problemene. Da kan det være nødvendig å endre eiendommene, avløse rettigheter og gi regler for bruk. Dette kalles for de rettsendrende sakene, og omfatter de forskjellige ulike sakstypene som beskrevet nedenfor.

Ny utforming av eiendom eller alltidvarende bruksrett

Ofte består eiendommer av flere teiger. De kan også på annen måte ha en uhensiktsmessig form. Dersom en annen utforming på eiendommene er mer tjenlig, kan eiendommene omformes ved at de bytter arealer. Slik ny utforming gjennom arealbytte kan og være aktuelt i forbindelse med deling av eiendom og salg av tilleggsjord.

Ved offentlige utbyggingstiltak som blant annet vei og jernbane, kan det også være nødvendig å utforme eiendommene på nytt for at de skal bli gunstig utformet for det nye tiltaket. I slike saker kan jordskifteretten samtidig holde skjønnet og fastsette erstatninger for skade den enkelte eiendom påføres ved det nye tiltaket.

Bruksordning (regler om sambruk)

Bruksordningsregler kan gis der det er sameie, eller der eiendomsforholdene gjør at eiendommer blir vanskelige å bruke, se jordskifteloven § 3-8. Slike bruksordninger forandrer ikke selve eiendoms- og rettighetsforholdene, men gir regler om hvordan bruken skal utøves. Å lage regler for bruk av felles privat vei eller skogsbilvei, er eksempler på bruksordningssaker.

En bruksordning kan og løse problemer der det er nødvendig at flere grunneiere samarbeider for å få til utbygging i et område.

Oppretting av sameie

Jordskifteretten har adgang til å opprette sameier, se jordskifteloven § 3-5. Et nytt sameie kan bare opprettes dersom det vil føre til en bedre løsning enn bruksordning etter jordskifteloven 3-8 ville ha gjort.

Oppløsing av sameie eller sambruk mellom eiendommer

Der grunn og retter ligger i sameie mellom flere eiendommer, kan jordskifteretten løse opp sameiet og dele arealene slik at hver sameier blir eneeier til et areal tilsvarende eiendommens andel i sameiet, se jordskifteloven § 3-6. Ofte utgjør store utmarksområder slike sameier. Gjennom denne sakstypen kan hver eier få rådighet over sin del av arealet og på den måten få nye muligheter til å utnytte området.

Jordskifteretten kan med hjemmel i jordskifteloven § 3-6 også oppløse sambruk mellom flere eiendommer. Med sambruk menes at mer enn én eiendom har rett til utnytte det samme arealet. Når jordskifteretten oppløser sambruk, kan hver enkelt rettighetshaver få sin rett utlagt på et avgrenset område.

Eiendomsdeling

Jordskifteretten kan dele en landbrukseiendom dersom delingstillatelse er gitt, og eiendommer skal nyttes til landsbruksformål. Dette gjelder for eksempel ved fradeling av tunområde, ved fordeling av tilleggsjord eller oppløsing av personlige sameier.

Felles tiltak

Ofte er det ikke tilstrekkelig å gi bruksregler. Når det også er nødvendig å foreta investeringer for å løse problemet kan jordskifteretten pålegge parter å gjennomføre felles tiltak og foreta felles investeringer, se jordskifteloven § 3-9.

For å løse problemer med for eksempel adkomst til et område, må det i tillegg til å ordne med rettigheter også bygges veg. Ofte vil en slik investering være til nytte for flere eiendommer.

Oppretting av lag og fastsetting av vedtekter

Organisering av fellesløsninger krever ofte en organisatorisk overbygning. Lag med vedtekter er da viktig for varige og ordnede forhold. Jordskifteretten kan med hjemmel i jordskifteloven § 3-10 stifte eller endre eksisterende lag og fastsette vedteter for laget. I forbindelse med tiltak som innebærer en stor risiko kan jordskifteretten etablere driftselskap. Investeringsbehovet kan i slike tilfeller være stort og deltakelse i driftselskapet blir derfor frivillig.

Avløse bruksretter

Varige bruksretter som torvretter, beiteretter, slåtteretter og så videre, kan gjøre det vanskelig å bruke eiendommene som rettene hviler på. Slike rettigheter kan avløses ved at jordskifteretten utmåler erstatning i form av areal, penger eller på andre måter. Jernbanemyndighetene har benyttet denne hjemmelen til å fjerne bruksretter til farlige planoverganger.

Fordele planskapte verdier

Jordskifteretten kan fordele planskapt netto verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av en reguleringsplan. Dersom jordskifteretten skal fordele planskapte verdier må planmyndighetene i forkant ha gitt planbestemmelser i en reguleringplan og ha foretatt en geografisk avgrensning, se jordskifteloven § 3-30 - 3-32.

Til toppen