Om jordskifterettene

Jordskifterettene er særdomstoler som arbeider med saker etter jordskifteloven.

Oppgavene er omforming av eiendommer, tilrettelegge for samarbeid på tvers av grenser, klarlegge rettsforhold til fast eiendom, fastlegge eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Arbeidet har endret seg fra å oppløse realsameier og landbrukseiendommer, til å løse problem for alle som disponerer eiendom i Norge, også i byer og tettsteder. Avgjørelsene kan ankes til lagmannsretten.

Til toppen