Bevisvurdering i straffesaker

Et viktig rettsprinsipp er at enhver skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Er retten i tvil om skyldspørsmålet skal tiltalte frifinnes. I en straffesak er det politiet som innhenter bevis og etterforsker saken. Det er aktor sin oppgave å legge frem tilstrekkelige bevis for skyld. Forsvarer skal ivareta den tiltaltes rettigheter i saken.

Hva er bevis og hvordan skal du som meddommer forholde deg til bevisene?

Til toppen