HMS og sikkerhet

Det er uvanlig å oppleve ubehagelige situasjoner knyttet til rollen som meddommer. Skulle det likevel skje, er det viktig at du har lav terskel for å ta kontakt med domstolen.

HMS

For domstolene er det en viktig oppgave at du som meddommer skal kjenne deg trygg. Likevel kan det oppstå situasjoner.

Din kontaktperson vil alltid være dommeren. Dette kan for eksempel være i tilknytning til:

 • Sterke inntrykk gjennom bevisførselen
 • At du blir kontaktet av tilhørere, parter utenfor rettssalen
 • Ytringer og utsagn på sosiale media
 • Vold og trusler
 • Evakueringssituasjoner (brann, trussel)

Domstolene har interne retningslinjer for håndtering av vold og trusler. Det finnes også en intern veileder for ivaretakelse av meddommere i særlig belastende saker.

Vold og trusler

Vold og trusler mot meddommere er uakseptabelt. Ingen skal behøve å utstå det når man utfører en viktig samfunnsplikt. Det er også et angrep på domstolenes uavhengighet. Derfor skal det være nulltoleranse mot slikt.

Med trussel menes:

 • når det er fremsatt en trussel (verbalt, i brev, e-post, sms, sosiale media el.l)
 • når det foreligger grunn til å anta at en selv eller annen medarbeider er truet
 • også når trussel eller vold involverer familie/pårørende eller andre nærstående.

Sikkerhet

Sikkerhet handler om ivaretakelse av deg selv og andre i domstolen. Selv om det er uvanlig at noe skjer er det bra om du gjør deg kjent med følgende:

 • Fysiske sikkerhetstiltak i domstolen (for eksempel bruk og plassering av overfallsalarmer i rettsal)
 • Rutiner for evakuering
 • Adgangsreglement

Informasjonssikkerhet

Det er viktig å følge dommerens anvisning for håndtering av informasjon og dokumenter, eksempelvis trygg oppbevaring av dokumenter og lagringsenheter. Ikke omtal saksopplysninger til uvedkommede.

Omfattes meddommere av yrkesskadeforsikringsloven?

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har i brev 3. mai 2017 vurdert om meddommere er omfattet av yrkesskadeforsikringsordningen når han eller hun gjør tjeneste som meddommer. Hovedkonklusjonen i Lovavdelingens brev er at meddommere trolig omfattes av ordningen.

Til toppen