Tingrettane

Tingrettane blir kalla domstolar i første instans. Det vil seie at alle saker i hovudregelen byrjar her, både sivile saker og straffesaker.

Ei sivil sak startar som regel i forliksrådet. Hvis partane ikkje blir einige, tas saken til tingretten. Ein del typar sivile saker startar likevel direkte i tingretten. Det gjeld blant anna familisaker, saker mot ein offentleg myndigheit og saker om verdiar over kr 125 000,- der begge partar har advokat.
Alle straffesaker startar i tingretten.

Hvilken type saker blir behandla?

Tingretten behandlar som nevnt sivile saker og straffesaker. I tillegg kjem saker om mellombels sikring, tvangssaker, skiftesaker, og utsteding av offentlege notarialbekreftelser. Berre i spesielle tilfelle kan domstolen avvise ei sak.

Dekker kvart sitt område

Noreg er delt inn i domssokn. I kvart domssokn er det éin tingrett som behandlar alle typar saker. Unntaket er Oslo, som har to domstolar i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Tingretten behandlar i hovudsak sivile tvistesaker og straffesaker. Oslo byfogdembete behandlar blant annet saker om mellombels sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigslar og offentlege notarialbekreftelsar. I dei øvrige domssogna er det tingretten som behandlar også disse sakene.

Organisering

Det er 23 tingrettar, 6 lagmannsrettar og Høgsterett. Storleiken på tingrettane varierer sterkt, alt etter størrelsen på rettskretsen.

Sorenskrivar er nemninga på den dommaren som også er øvste leiar av tingretten. Den vidare organiseringa varierer domstolane imellom.


Til toppen