Bli dommerfullmektig

Bilde av tre dommere i ulik alder
En dommerfullmektig har mange av de samme oppgavene som de andre dommerne i tingretten

Vil du jobbe som dommerfullmektig ved en av landets tingretter?

Hva gjør en dommerfullmektig?

Dommerfullmektiger gjør mye av det samme som en tingrettsdommer – og dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Ansettelsestiden er inntil to år, men kan forlenges til tre år (se domstolloven § 55 g  på lovdata.no).
Som dommerfullmektig vil du få veiledning av en dommer eller sorenskriver.

Bred og verdifull erfaring

Som dommerfullmektig får du bred erfaring fra mange ulike sakstyper og problemstillinger. Du får også verdifull erfaring i å lede rettsmøter og i å ta avgjørelser. Som dommerfullmektig får du dessuten en god innføring i dommeryrket og arbeidet i domstolene,  i tillegg til et godt innblikk i hvordan advokater og påtalemyndigheten arbeider.

Det er cirka 160 stillinger som dommerfullmektig ved landets tingretter og like mange kvinner som menn. Dommerfullmektigene har i snitt fem års yrkeserfaring etter jusstudiet.

Dommerfullmektigens myndighetsområde

For å kunne dømme må dommerfullmektiger ha fullmakt (se domstolloven § 23). Vanlig praksis er at dommerfullmektiger etter kort tid får en spesiell fullmakt til å lede hovedforhandling og avsi dommer i utvalgte saker. Etter at tilstrekkelig opplæring og erfaring i dommerfunksjonen er gitt, vil domstolens leder gi en alminnelig fullmakt. Denne gir dommerfullmektiger anledning til å arbeide med de aller fleste saker på lik linje med ordinære tingrettsdommere.

Loven setter noen grenser for hvilke saker en dommerfullmektig kan få fullmakt til å administrere. For eksempel kan de ifølge straffeprosessloven ikke dømme i en straffesak som etter loven kan medføre fengsel i mer enn 6 år.

Detaljerte bestemmelser finner du i Rundskriv G-46/1999 på Justisdepartementets nettsider.

Hva kreves?

Ved ansettelse legges det vekt på karakterer fra jusstudiet og arbeidspraksis etterpå. Arbeidserfaring før og under studiet kan det også tas hensyn til. Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide, samt ha en god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Utlysning og ansettelse

Stillinger som dommerfullmektiger kunngjøres offentlig og ansettes i vanlig konkurranse. Vanligvis vil det bli gjennomført intervju og det innhentes opplysninger fra oppgitte referanser. Ved ansettelsen vil det også bli innhentet politiattest. Dommerfullmektiger ansettes av domstolleder uten behandling i virksomhetens tilsettingsråd.

Lønns- og arbeidsforhold

  • Fra 0 til 12 måneder, kr 500 000
  • Fra 12 til 24 måneder, kr 525 000
  • Fra 24 måneder, kr 545 400

For dommerfullmektiger ved Oslo tingrett (Dommerfullmektig 1), er lønnen kr. 590.000,- pr. år fra 24 måneder. Lønnen øker til kr. 616.500,- fra 36 måneder og fra 48 måneder til kr. 618.500,-. 

Dommerfullmektigstillingene følger hovedtariffavtalenes bestemmelser. 

Dommerfullmektigforeningen (DFF) organiserer dommerfullmektiger. Foreningen har et styre bestående av fem styremedlemmer, og hovedarbeidsområdet er medlemmenes lønns- og arbeidsforhold.

Praksiskravet for advokatbevilling

Etter å ha praktisert i to år som dommerfullmektig oppfyller du kravene for å få advokatbevilling (se domstolloven § 220). Forutsetningen er at du også har gjennomført og bestått det såkalte advokatkurset med avsluttende eksamen, (se advokatforskriften § 8-2). Praksis i ett år som dommerfullmektig kvalifiserer som den prosedyrepraksis som kreves for å få advokatbevilling (se advokatforskriften § 8-1).

Oversikt over ledige stillinger.


Til toppen