Sivil sak

Domstolane er den viktigaste konfliktløysaren i samfunnet. Dermed er det viktig at partane skal kunne slå seg til ro med løysinga på konflikten når dommen er avsagt og denne ikkje kan ankast.

Kva er ei sivil sak?

Ei sivil sak er ein konflikt mellom to eller fleire partar om kven som har lova på si side. Det kan dreie seg om til dømes arbeidsforhold, familiesaker, eigedomsgrenser, økonomi og saker mot det offentlege.

Dei aller fleste sivile saker behandla etter reglane i tvistelova (lenkje til lovdata.no).

Til toppen