Straffesak

I ei straffesak skal domstolen avgjere om tiltalte er skuldig og i tilfelle kva straff han eller hun skal få. På desse sidene får du oversikt over korleis ulike typar straffesaker blir behandla og kva for straffereaksjonar vi har.

Det er berre domstolane som kan idømme straff og ingen kan dømmast utan at det dei har gjort er straffbart etter lova. Alle straffesaker startar i tingretten (sett bort i frå Konfliktråda for mindre alvorlege saker). Saka kan så ankast til lagmannsrett og Høgsterett.

Til toppen