Informasjon til siktede om rettspsykiatriske undersøkelser i straffesaker

En rettspsykiatrisk undersøkelse er en medisinsk vurdering som domstolen har bestilt. Domstolen ønsker å finne ut om du var strafferettslig ansvarlig (tilregnelig) på handlingstidspunktet. I enkelte tilfeller kan din psykiske tilstand på handlingstidspunktet påvirke straffen. Det skal vanligvis oppnevnes to sakkyndige. En av de sakkyndige må være godkjent spesialist.

Hvorfor

  • Retten ønsker å få vite om det er forhold som tyder på at du ikke kan straffes. Enkelte kan for eksempel ha hatt en sterk avvikende sinnstilstand eller en sterk bevissthetsforstyrrelse på handlingstidspunktet. Andre kan ha en høygradig psykisk utviklingshemming.
  • I enkelte tilfeller vil en undersøkelse dreie seg om tilstander som kan gi redusert straff.
  • Retten kan også være interessert i å få avklart forhold som gjør at du kan bli idømt en særreaksjon. En særreaksjon er enten dom på forvaring, dom på overføring til tvungen psykisk helsevern eller dom på tvungen omsorg.

Hvordan

De oppnevnte sakkyndige får dokumentene i saken fra politiet. De vil så snakke med deg, helst flere ganger. Du har ingen plikt til å snakke med de sakkyndige, men om du gjør det, får du anledning til å fortelle din historie. Det du forteller kan bli brukt under rettssaken. Det er viktig at saken er godt belyst fra alle sider, slik at domstolen kan avsi en riktig dom. Ditt bidrag til sakens opplysning har derfor stor betydning. Dersom du ikke ønsker å snakke med de sakkyndige, må de basere sine vurderinger på dokumentene i saken. Det kan tenkes at de sakkyndige ønsker å foreta undersøkelser i tillegg til å snakke med deg, for å belyse psykologiske forhold eller kroppslig sykdom.

Dersom du tidligere har vært i kontakt med helsevesenet, vil de sakkyndige som hovedregel ønske å få opplysninger derfra. For at de skal få tilgang til disse opplysningene, må du gi dem tillatelse til det fordi det er taushetsbelagt. Ved lovbrudd som kan medføre fengsel i mer enn seks år og utfallet i saken kan avhenge av om du er tilregnelig eller ikke, kan nødvendige opplysninger om din helse gis til de sakkyndige selv om du ikke gir din tillatelse.

Når de sakkyndige er ferdig med undersøkelsen, sender de erklæringen til domstolen som er oppdragsgiver, og en kopi til Den rettsmedisinske kommisjon. Forsvareren din og påtalemyndigheten vil få en kopi av erklæringen. Du bør gå gjennom erklæringen sammen med din forsvarer. Hvis du mener det er faktiske feil i erklæringen kan din forsvarer ta opp dette i hovedforhandlingen, eller skriftlig med de sakkyndige i forkant.

Behandling

Rettspsykiatrisk sakkyndige kan ikke påta seg å yte helsehjelp til den de observerer. Om du trenger behandling, må du kontakte fastlegen din. Dersom du er i fengsel og har behov for medisinsk hjelp, må du henvende seg til fengselshelsetjenesten.

Til toppen