Meny

I juni ferdigstiller Statsbygg skisseprosjektet for et nytt tinghus i Molde. Tinghuset planlegges oppført på “tinghustomta”, Gotfred Lies plass 4, som har en flott beliggenhet ved fjorden. Tinghusets hovedfasade planlegges vendt mot sjøen for å få en maksimal utnyttelse av tomtearealet, i tillegg til at bygget utnytter tomtas gode lysforhold og utsikt.  Et nytt Molde tinghus skal uttrykke domstolenes verdighet og være en markert og lett gjenkjennelig bygning i byen.

Det nye tinghuset er planlagt for å samlokalisere og skape funksjonelle, tidsriktige lokaler til domstolene i Molde.  Tinghuset skal romme kontorer og rettssaler for Romsdal tingrett, Frostating lagmannsrett, Romsdal jordskifterett og Frostating jordskifte overrett.  

Bedre kapasitet og sikkerhet

Det planlagte tinghuset skal være godt tilrettelagt for både publikum og ansatte.  Rettssalene skal plasseres i de to første etasjene og hele bygget får universell utforming.  Det blir også flere og større rettssaler enn i dag for å kunne håndtere økt pågang av rettsaker. I tillegg skal det nye tinghuset tilfredsstille dagens krav til sikkerhet for ansatte og brukere, med en indre sone for ansatte, en ytre sone for publikum, og en skjermet fremføringsvei direkte tilknyttet venteceller og to av rettssalene. 

Fornøyde brukere

Det har gjennom hele skisseprosjektet vært god dialog mellom brukerne, Domstoladministrasjonen, Longva arkitekter AS og Statsbygg.

- Alle tinghusbrukere i Romsdal og vi ser virkelig fram til at det snart skal komme et nytt og tjenlig tinghus i Molde – endelig!  Molde kommune og Domstoladministrasjonen har lagt et bra grunnlag, og Statsbygg og arkitekt gjør for tiden en kjempejobb for at dette nå skal kunne bli virkelighet.  Vi føler også at vi har våre lokale stortingspolitikere på lag for å få til dette, sier Magne Nerland, sorenskriver Romsdal tingrett

Passivhusnivå

Molde tinghus planlegges for et energibehov som tilfredsstiller passivhusnivå. For å ivareta dette, er det blant annet satt krav til maksimum vindusareal i fasader og isolasjonstykkelse. I tillegg planlegges det å installere en sjøvannsvarmepumpe i bygget.

Fremdrift

Foreløpig er det bevilget penger til ferdigstillelse av forprosjekt. Forprosjektet skal etter planen ferdigstilles i oktober 2012. Tidligst oppstart av detaljprosjekt for et nytt tinghus er i 2014, men dette er avhengig av bevilgning av midler over statsbudsjettet for samme år.

Siden ble sist oppdatert: 10.05.2012, kl. 09.26