Meny

Domstoladministrasjonens styre går ikke inn for å forandre på rettskretsinndelingen i Oslo-regionen. Det er i tråd med direktørens saksframlegg 

Styret i DA har i saken om framtidig domstolstruktur i Oslo-regionen i dag fattet vedtak. Styret sluttet seg til direktørens anbefaling om å opprettholde eksisterende rettskrettsindeling. Det skal heller ikke startes opp en fase 2 for å vurdere en eventuell sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

Vedtaket ble fattet mot en stemme. Styremedlem Carl I Hagen gikk inn for at det skulle arbeides videre med en gradvis endring av rettskretsene for Oslo-regionen, basert på modell tre.

Les saksframlegget her.

Styret behandlet også forslag til felles dommerstillinger i tingretter.  Der ble forskrift om felles dommerstillinger vedtatt i medhold av domstolloven § 33c andre ledd i samsvar med direktørens forslag, og slutter seg til direktørens forslag til merknader til forskriften.

Les saksframlegget her.