Notarialbekreftelse

Notarial.jpg

Hva er en notarialbekreftelse og Notarius publicus?

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Denne tjenesten er gebyrbelagt. Den som utfører notarialforretningen, kalles notarius publicus. På denne siden viser vi hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvorfor trenger jeg notarialbekreftelse?

Du vil ofte bli spurt om notarialbekreftelse når du skal bruke dokumenter i utlandet. Også i andre sammenhenger kan det være nødvendig å få en offentlig bekreftelse på at et dokument eller en underskrift er gyldig. Som regel vil det være en utenlandsk myndighet, en organisasjon eller et firma som ber om at et dokument må notarialbekreftes før de bruker det. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse i form av en apostille fra fylkesmannen, eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet, avhengig av hvilket land dokumentet skal benyttes i.

Hvem utfører notarialforretninger (Notarius publicus)?

Notarialforretning foretas av tingrettene og ved byfogden i Oslo. Også lensmenn kan foreta notarialforretninger, men dette er i hovedsak begrenset til å bekrefte riktigheten av underskrifter, bekrefte rett kopi og utstede leveattester. Leveattester kan være nødvendig for å oppnå trygdeutbetalinger og lignende fra utlandet. Dessuten kan notarialforretninger utføres av utenrikstjenesten, Sysselmannen på Svalbard og politimesteren i Øst-Finnmark. Direktøren for Registerenheten i Brønnøysund kan notarialbekrefte utskrifter fra Brønnøysundregisteret, samt bekrefte rett kopi av dokumenter i Brønnøysundregistrenes arkiv.

Hvordan går jeg fram?

Når du blir bedt om å notarialbekrefte et dokument, ta med deg dokumentet samt legitimasjon til domstolen og forklar hva som ønskes bekreftet. 

Hva kan notarialbekreftes?

Notarius publicus kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder, og hva som legges fram av dokumentasjon.

De vanligste formene for notarialbekreftelser:

 • Bekreftelse av underskrift
  Dette innebærer at notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet dokumentet. Du må personlig møte i domstolen og ta med legitimasjon. Så signerer du dokumentet på stedet. Pass, bankkort og førerkort av ny type godtas som legitimasjon. Denne type bekreftelse kan være aktuell på fullmakter til representanter i utlandet, fullmakter og skjøter vedrørende kjøp og salg av eiendom i utlandet, dokumenter i forbindelse med adopsjon av utenlandske barn eller dokumenter knyttet til arv fra utlandet.

 • Bekreftelse av underskrift og signaturrett i firma
  Dette innebærer at notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet dokumentet. Samtidig bekreftes det at personen kan signere på firmaets vegne. Dette gjøres ved personlig frammøte og framvisning av legitimasjon og firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Firmaattesten skal være original, og vanligvis ikke eldre enn tre måneder. Det kan for eksempel være forretningsavtaler, fullmakter eller patentsøknader som kan trenge en slik bekreftelse.

 • Forsikring på ære og samvittighet
  Brukes når en person foran notarius publicus skal forsikre at det som står i dokumentet er korrekt. Det vil framgå av ordlyden i dokumentet at en slik type bekreftelse er ønsket (eksempelvis sworn before me eller I solemny declare). Dette er mest aktuelt på dokumenter til USA og Canada. Du må møte personlig. Ta med legitimasjon og dokumentet.

 • Bekreftelse av rett kopi eller originaldokument
  Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter at dokumentet er originalt eller rett kopi av et originaldokument (eksempelvis norske eksamenspapirer, fødselsattester, bostedsattester og politiattester som skal brukes i utlandet). Notarius publicus kan ikke bekrefte alle typer originaldokumenter, men gjør en konkret vurdering. Ta med originaldokumentet med originalsignatur og stempel fra utsteder. Du må også opplyse hvor dokumentet skal brukes. Kopiering av attester og vitnemål for skole- eller jobbsøknader til bruk i Norge bekreftes ikke hos notarius publicus. Disse må heller attesteres der dokumentet er utstedt (skole/arbeidsgiver) eller et kopieringsbyrå. Utenlandske vitnemål eller andre dokumenter bekreftes ikke.

 • Bekreftelse av rett kopi
  Dette er aktuelt for dokumenter som skal vises for utenlandske myndigheter. Det må godtgjøres hvilket formål kopiene skal brukes til. Kopiering av attester og vitnemål for skole- eller jobbsøknader til bruk i Norge bekreftes ikke hos notarius publicus. Denne typen kopier må heller attesteres av den eller de som har utstedt dokumentet (skole/arbeidsgiver) eller et kopieringsbyrå. Utenlandske dokumenter bekreftes ikke.

 • Leveattest
  Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter at du lever. Dette kan være nødvendig ved eksempelvis pensjonsutbetaling fra utlandet. Du må møte personlig hos notarius publicus og vise legitimasjon. Ha med deg det aktuelle dokumentet.

 • Vekselprotester
  Dette utføres av notarius publicus når vekselinnehaveren vil sikre bevis for at vekselen i tide er forevist til aksept eller til betaling.

Hva koster det?

Å få en notarialattest koster 282 kroner (Dette er 0,25 av et rettsgebyr. Ett rettsgebyr er på 1130 kroner).

Den som skal ha bekreftet mange utskrifter må betale for hver enkelt, hvis ikke mottakerlandet aksepterer en attest for det hele fra en innholdsfortegnelse. Noen land gjør det.

Gebyret skal betales på forskudd. Alle oppfordres til å betale med bankkort. Debetkort og kredittkort (Visa og MasterCard) kan brukes.