Organisering

Domstoladministrasjonen (DA) ledes av et styre på ni medlemmer. Syv av styremedlemmene utnevnes av Kongen i statsråd og to velges av Stortinget.

Direktør er Sven Marius Urke (fra 1. januar 2014). Direktøren ansettes av styret for ett åremål på seks år.

Styret ansetter også avdelingsdirektørene. Disse leder hver sin enhet. Det er stor grad av tverrfaglighet i DAs arbeid, med samarbeid mellom avdelingene. 

Juridisk og jordskiftefag

DA har ansvar for den overordna faglige utviklingen i jordskifterettene og tar seg også av overordna rettslige, jordskiftefaglige og kartfaglige spørsmål. DA tar initativ overfor Justisdepartementet til juridisk utviklings- og lovgivingsarbeid som gjelder domstolene. DA behandler også høringssaker og erstatningskrav. Kravene kommer fra personer som hevder at en domstol har gjort feil som medfører erstatningskrav. DA svarer på generelle spørsmål, men kan ikke overprøve domstolenes vurdering i konkrete saker.

HR og kommunikasjon

DA har ansvar for lederutvikling, personalpolitikk, arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap og rekruttering. I tillegg kommer gjennomføring av lønnsforhandlinger for de fleste domstolene. Oppgavene spenner fra utvikling til forvaltning, med stor vekt på rådgivning og veiledning. DA har en sentral rolle i å sikre at avtaleverket følges og at samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og andre sentrale grupper fungerer godt. Personaladministrasjon og rådgivning overfor domstolene og internt i DA er et annet ansvarsområde.

DA skal styrke informasjonsarbeidet i og mellom domstolene og mot allmennheten og media. Virkemidlene i dette arbeidet er blant annet mediekontakt, intranett, domstolmagasinet Rett på sak, og nettstedene domstol.no og jordskifte.no. DA skal også ivareta domstolenes interesser gjennom kontakt med politiske styresmakter og forvaltning.

Kvalitet er en av de grunnleggende verdiene for domstolene. DA vil være sentral i et systematisk kvalitetsarbeid. Kompetente medarbeidere på alle nivå er en forutsetning for høy kvalitet. DA har et hovedansvar for å sikre at domstolene og DA til enhver tid har den kompetanse som er nødvendig for å løse oppgavene. Dette innebærer å vurdere behovet for kompetanseutvikling og hvilke metoder og tiltak som må til. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med domstolenes ledere og medarbeidere.

Økonomi og eiendom

DA legger premissene for budsjettprosesser mot sentrale myndigheter og tildeler budsjettmidler til hver domstol. DA har ansvar for økonomistyring, innkjøp samt statistikk og analyse. DA er en sentral regnskapsfører og har ansvar for eiendomsforvaltningen i domstolene. DA har også et overordnet ansvar for domstolenes arkivrutiner.

Innovasjon og domstolutvikling

DA har ansvar for domstolenes IKT-løsninger og fagansvar for teknologi i domstolene. DA skal være pådriver i å utvikle virksomheten gjennom digitalisering og effektiv bruk av IKT. Det skjer blant annet gjennom koordinering overfor andre tiltak i justissektoren og offentlig sektor. DA har overordnet ansvar for informasjonssikkerhet i domstolene. Eksterne tjenesteleverandører brukes både i drift og utvikling.

Internasjonalt arbeid

DA deltar i kommisjoner og nettverk knyttet til domstolsarbeid i Norden og Europa, er involvert i rettsoppbyggende prosjekt og  koordinerer kontakten mot internasjonalt domstolsamarbeid. Det internasjonale arbeidet i DA ledes av kommunikasjonsenheten.

Bakgrunn for opprettelsen

I en rettsstat skal domstolene ikke stå under noen politisk styring eller kontroll. Dette er en del av vår statsforfatning. Uavhengighetskravet knytter seg til domstolenes dømmende virksomhet. For å støtte opp om og sikre at den dømmende virksomhet skjer i nødvendig avstand til den utøvende makt, fikk administrasjonen av domstolene i 2002 en større grad av uavhengighet. Det skjedde ved at oppgaven ble overført fra Justisdepartementet til Domstoladministrasjonen.