Sekretariatsfunksjoner

På denne siden finner du oversikt over DAs sekretariatsfunksjoner.

Sekretariat for Tilsynsutvalget for dommere

Tilsynsutvalget for dommere er en klage- og disiplinærordning for dommere i jordskifterettene, tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Domstoladministrasjonen er sekretariat for Tilsynsutvalget.

Sekretariatet har ikke vedtaksmyndighet. Sekretariatet skriver utkast til vedtak i klagesaker som kan avvises. Vedtakene fattes av det samlede utvalget (fem medlemmer) eller av enkeltmedlemmer etter delegert myndighet. Klagesaker som realitetsbehandles i utvalgsmøter behandles av det samlede utvalget. I disse sakene forbereder sekretariatet utkast ved en sammenfatning av partenes anførsler. Et av utvalgsmedlemmene utarbeider utkast til begrunnelse. Sekretariatet deltar ikke ved saksforberedelsen dersom DA er klager eller på annen måte er involvert i saken.

Sekretariatet bistår utvalget ved utredning av generelle spørsmål.

Gå til Tilsynsutvalget for dommere sitt nettsted.

Sekretariat for Innstillingsrådet for dommere

DAs direktør, eller den direktøren bemyndiger, har i henhold til domstolloven § 55a møterett i Innstillingsrådet for dommere. DA deltar som følge av dette i Innstillingsrådets møter og intervjuer for å bringe inn DAs synspunkter, samt gi faglige innspill i Innstillingsrådets diskusjoner og vurderinger. DAs arbeidsgiverrolle ivareta i denne sammenhengen også sin arbeidsgiverrolle. DA er dessuten kontaktpunkt mellom Innstillingsrådet og Justisdepartementet.

DA har i tillegg til rollen som følger av domstolloven også ansvaret for Innstillingsrådets sekretariat.  Rettsenheten er faglig ansvarlig for sekretariatets arbeid, mens enhet for organisasjon og personal utfører hoveddelen av sekretariatsarbeidet. Sekretariatets arbeid er i hovedsak knyttet til kunngjøring av ledige dommerstillinger, konstitusjoner, søkeradministrasjon, samt tilrettelegging for gjennomføring av Innstillingsrådets møter og intervjuer.

Gå til nettstedet Innstillingsrådet for dommere.