Høringer

Her finner du utvalgte høringsbrev og høringssvar fra Domstoladministrasjonen.

Høringsbrev

Høring - Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Høring - Ny straffeprosesslov NOU 2016: 24

Høring - Forslag til lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser

Høringsuttalelser

Høringssvar

NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 1.10.2013 

Felles varslingsordning i justissektoren 26.9.2013