Saksliste 26.-27.september

Dagsorden

 

Saksnr         

Tittel

16/055

Godkjenning av innkalling

16/056

Godkjenning av protokoll

16/057

Direktøren orienterer

16/058

Styreleder orienterer

16/059

Forslag til arealveileder tinghus

16/060

Økonomi- og virksomhetsrapportering 2.tertial

16/061

Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 

16/062

Mulig ekstern gjennomgang av prosessen ved innføring av LOVISA i jordskifteretten

16/063

Prosjekt for vurdering av regnskapsfunksjonen i domstolene

16/064

Kvalitetsutvikling - KRUT

16/065

Rutiner - suspensjon og avskjedssaker (U.off. § 14, 1. ledd)

16/066

Status ift arbeid med alvorlige sikkerhetshendelser i domstolene (U.off. § 13, 1 ledd, jf fvl. § 13, 1 ledd)   

16/067

Barn i domstolene - Status og videre arbeid

16/068

Meddommere i norske domstoler

16/069

Status sidegjøremål  - orientering

16/070

Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA

16/071

Eventuelt