Meny

18. februar lanseres neste versjon av Aktørportalen.

Den nye versjonen inneholder store endringer på Aktørportalen, det lanseres et nytt brukergrensesnitt og design. I tillegg er det gjort justeringer og feilrettinger på løsningen og salærskjemaet.

Vær obs på:

 • Kladder/ikke innsendte dokumenter vil bli slettet ved neste versjon.
 • Delegeringer må settes på nytt for alle. Eksisterende delegeringer blir slettet. Dette gjøres for å rydde opp i foretatte delegeringer og gjøre klar for ny delegatløsning.
 • Aktørportalen vil ikke fungere i IE10 eller andre eldre nettlesere etter 18. februar, det er derfor viktig å oppgradere nettleseren om man har en eldre versjon. 
 • Det er også laget nye brukervilkår som blir lansert, og som alle eksisterende brukere må godta. 

Ny filtjeneste mellom Aktørportalen og bakenforliggende fagsystem
Det er implementert en ny filtjeneste for dokumentbehandling mellom Aktørportalen og domstolenes fagsystem. Dette er gjort for å forbedre ytelsen på dokumentoversending.

Retting av feil ved sletting av "Ikke innsendte dokumenter"
Fikser feil som gjorde at det ikke var mulig å slette ikke innsendte dokumenter hvis saken ikke lengre var tilgjengelig i Aktørportalen. Det er også mulig å slette salæroppgaver som enkelte hadde problemer med tidligere.

Fjernet folkeregistret adresse i "Min profil"
Slutter å lagre/vise dette da denne informasjon ikke lengre benyttes.

Rettet feil på rolle på bruker under "Opprett ny sak"
Det stod "Rolle: Selvprosederende" på alle brukere når de opprettet ny sak, også på prosessfullmektige. Rollen som ble vist for advokat ble ikke med videre. Dette er nå fjernet.

Rettet problem med knapper som ikke fungerer ved opprettelse av ny sak, eller innsending av tilsvar
Gjorde at knapper for å laste opp filer forsvant, dette skal kun være oppdaget ved et tilfelle.

Rettet feil på avlyste møter
Feil som gjorde at avlyste møter fortsatt ble liggende som aktive i Aktørportalen er nå rettet opp. Det er også laget en filtrering slik at kun møter med status berammet, avsluttet og avlyst vises.

 

Salær

Følgende endringer og feilrettinger er gjort på salærskjemaet:

Halv sats på reisetid og pauser
Salærforskriften er endret fra nyttår slik at advokatene kun skal ha halv salærsats for reisetiden og i pauser. Dette er nå implementert i Aktørportalen.

Mulighet for å bytte tilbake til stykkprisforskrift
I stykkprissaker hvor det har skjedd forsvarerbytte er det nå mulig å bytte tilbake til stykkpris fra medgått tid. Dette er gjort for å gi mulighet til å sende inn salærkrav salærkrav ved feilaktig forsvarerbytte.

Lagt på validering av perioder i fengslingsaker
Det er nå ikke mulig å legge til fengselsbesøk uten at periode er angitt.

Rettet opp i svakhet som gjorde det mulig å sende inn salærkrav etter medgått tid i stykkpris, selv om krav til medgått tid ikke var oppfylt
Det var mulighet for advokaten å manipulere salærskjemaet til å sende inn salærkrav etter medgått tid selv om krav for å få etter medgått tid ikke var oppfylt. Det var mulig å legge til arbeid utenfor rettsmøte for å aktivere medgått tid. Etter medgått tid var mulig å slette arbeid utenfor rettsmøte, men det påvirket ikke utregning. Nå settes det automatisk tilbake til stykkpris. 

Rettet feil summering på totalantall timer på salær
Utregningen var korrekt, men det totale timeantallet ble feil i summeringen. 

Bedre håndtering av klokkeslett "fra" som kommer etter "til"
Validering av felter slik at slutt-tidspunkt ikke kan være før oppstartstidspunkt.

Rettet avrundingsfeil på arbeid utenfor rettsmøte
Feltet for arbeid utenfor rettsmøte skal rundes av til nærmeste halvtime, tidligere var det mulig å sette 25,25 timer dette avrundes nå til 25,5 timer.

Rettet feil som gjorde det mulig å sende inn salærkrav selv om det ikke fantes noen honorarlinjer
Salærkravet ble godtatt i portalen, men feilet ved oversending til domstolenes fagsystem.

Generering av PDF av salæroppgave
Det er mottatt ønske om å få tilgang til salæroppgaven før den blir journalført og havner på dokumentlisten. Det er nå mulig å velge "Vis som PDF" før innsending. Dette valget finner man under knappen "Signer og send inn". 

 

Nytt brukergrensesnitt og design 

Aktørportalen er ryddet og omstrukturert for å bidra til en lettere hverdag i Aktørportalen. I tillegg har hele løsningen fått et nytt design.

Forsiden/saksoversikten

Øverst på siden vises en ny overordnet global meny som er tilgjengelig uansett hvilken side brukeren står på. Denne menyen inneholder "Saker" (forsiden/saksoversikten), "Dokumenter" (oversikt over alle saker på tvers av alle sakene), "Frister" (oversikt over alle frister på tvers av alle saker), "Delegater" (mulighet for tildeling av delegattilgang og rettigheter - denne siden vises kun for advokater og advokatfullmektige).

I tillegg finnes "Min profil", denne finner man ved å trykke på navnet sitt øverst til høyre. Under dette valget har man også mulighet til å velge hvem man jobber på vegne av, om man har fått tildelt delegattilgang av en annen advokat. Det er også her man nå går inn for å søke etter andre registrerte brukere. 

Under menyen får man opp en oversikt over alle saker man har i alle domstolene som tilbyr Aktørportalen. Her har advokat mulighet til å velge mellom "Aktive", "Avsluttede" og "Alle" saker. Dette skal gi en bedre oversikt for brukerne som har mange saker i Aktørportalen. Det er også her brukeren initierer en ny sak, dette gjøres ved å velge "Opprett ny sak +". Det er nå også mulighet til å søke i lista for å enkelt finne saker man har i Aktørportalen. Det er mulig å søke på klient, motpart, saksnummer, og sakstema for å lettere finne frem om man har mange saker. 

Under dette kommer man til selve saksoversikten. Saksoversikten er nå sortert etter "Klient" som standardinnstilling, bruker har også mulighet til å sortere på "Motpart", "Saksnummer" og  "Sakstema".

For å arbeide med en sak går brukeren inn på saken det er ønskelig å arbeide med fra denne saksoversikten.

 

Saker

Etter å ha valgt en sak fra saksoversikten benyttes fortsatt klientnavnet som identifikator for brukeren, slik at man hele tiden ser klintnavnet øverst på siden. På hver enkelt sak får man opp en ny menylinje som er knyttet til den spesifikke saken.

Menylinja inneholder disse menypunktene, som er spesifikke for saken brukeren er inne på:

 • "Dokumenter" 
 • "Frister"
 • "Saksinfo"
 • "Salær"
 • "Gebyr"
 • "Kvitteringer"

 

I straffesaker er kun menypunktene for "Dokumenter", "Saksinfo" og "Salær"  tilgjengelig.

Dokumenter:

Denne dokumentlista speiler domstolens dokumentliste. Øverst kan brukerne velge mellom "Journalførte" (dokumentlista) og "Ikke innsendte" (kladder og dokumenter sendt til godkjenning fra delegat). Tallet bak viser hvor mange dokumenter (bilag regnes ikke med) som ligger under hver oversikt.

Slå sammen dokumenter

Som tidligere er det mulig å markere dokumenter man ønsker å lå sammen, da haker man av i boksen for de dokumentene man ønsker å ha med, ellers er det mulig å "Velg alle" slik at alle dokumentene i lista blir valgt. Pr nå velges da hoveddokumentene, og ikke vedleggene  - disse må man inntil videre velge manuelt. Husk at rekkefølgen man markerer dokumentene i, vil bli rekkefølgen på PDF'en som genereres når man velger å slå sammen.

Favorittmarkering

Det er også mulig å favorittmarkere dokumenter ved å trykke på stjernen, oversikt over de favortittmarkerte dokumentene finner man igjen ved å velge stjernen "Favoritter".

Opprett nytt dokument

Ved innsendelse av nytt dokument i saken velges knappen "Opprett nytt dokument +", da kommer bruker inn på skjema for innsending av nytt dokument.

Søk

Det er også mulig å søke på dokumentlisten, det er da mulig å søke på dokumentnavn, mottaker, avsender. Det er ikke mulig å søke på innhold i dokumentene fra dette søket.

Frister

Fristbildet knyttet til den spesifikke saken viser oversikt over fristene alle partene har, samt alle møtene i saken. Disse er det mulig å eksportere til egen kalender, slik som tidligere. En frist som nærmer seg utløp vil få en rød bjelle som indikasjon på at det er på tide å foreta seg noe.

Saksinfo

Oversikt over saksinformasjon i den spesifikke saken. Her finnes navn på parter, prosessfullmektige, domstol, saksbehandler i domstol, sakstema og status.

Salær

I sakene med fri saksførsel vil man få tilgang til salærskjemaet med mulighet for å sende det inn slik som tidligere. Dette er likt som før, og har kun nytt design.

Gebyr

Om det finnes gebyr i saken vil dette vises under denne fanen.

Kvitteringer

Hver gang en bruker foretar en innsending i Aktørportalen får brukeren en kvittering for innsendingen som inneholder tidsstempel. Forskjellen fra tidligere er at nå er kvitteringene samlet pr sak, fremfor i en felles liste som fort kunne bli oversiktlig med mange saker og mange innsendinger.

 

Dokumenter

Under fanen "Dokumenter" i den globale menyen finnes det en samling av samtlige dokumenter man har i sine pågående saker, og ikke kun de siste syv dagene slik det var tidligere.  Her finnes også oversikt over "Journalførte" og "Ikke innsendte" dokumenter på tvers av alle saker i alle domstoler.

Lista viser dokumentnavn og -nummer, mottaker, avsender, klient og tidspunkt. Standardinnstilling er at sist innkommet dokument ligger øverst, slik som i en e-post innboks, men det er mulig å sortere på det man selv ønsker.

Det er også her mulighet for å markere dokumenter for å slå de sammen, favorittmarkere, samt søke etter dokumenter - slik som under "Dokumenter" i en spesifikk sak. 

Frister

Fanen for frister i den globale menyen viser en oversikt over alle frister man har. Fra denne siden er det også mulig å eksportere fristene, slik det er i den enkelte sake. Her vil det også komme en oversikt over alle møter som er berammet på tvers av alle saker. Dette er ikke klart ennå, men vil komme i nærmeste fremtid.

Delegater

Om en advokat ønsker at en annen advokat, advokatfullmektig, advokatsekretær el. skal jobbe på vegne av seg må advokaten invitere delegat og tildele rettigheter.

Invitere delegat

For å invitere delegat brukes knappen "Inviter delegat" og etternavn og e-postadresse fylles inn. Her er det fortsatt viktig at etternavnet er med stor forbokstav, og riktig i henhold til folkeregisteret.  Delegaten vil da motta en invitasjon via e-post som må bekreftes. Delegaten må bli autentisert via ID-porten, og registrere sin kontaktinformasjon. Deretter kan advokat tildele rettigheter til advokaten.

Alternative rettigheter for delegatene er:

 • Tilgang til ikke innsendte dokumenter
 • Foreta prosesshandling og kvittere

I løpet av våren 2017 vil det også bli mulig å kombinere generelle rettigheter, rettigheter i den enkelte sak og rettigheter med unntak av enkelt saker.

Min profil

Min profil finnes ved å trykke på navnet øverst til høyre. Her har man mulighet til å legge til kontakt- og fakturainformasjon, ønsket varslingskanal, og mulighet for å avregistrere seg som bruker.

Se "Tidligere versjoner" for å lese om endringene som er lansert tidligere.

 

23.september lanseres neste versjon av Aktørportalen.

Det er i all hovedsak utført tekniske forbedringer som ikke er synlig for brukerne, som databaseoppgradering samt arbeid på nytt brukergrensesnitt og design på løsningen. I tillegg er det utført følgende feilrettinger og endringer som dere brukere vil merke:

Rettet feil for advokatfullmektiger

Feilen som førte til at advokatfullmektiger mistet tilganger til sakene sine tidligere i sommer er nå rettet slik at advokatfullmektigene nå har tilgang til sakene sine, og har mulighet til å gjennomføre innsendinger på sakene sine. Sakene finnes ved å jobbe på vegne av seg selv.

"Jobber på vegne av: Alle" er fjernet

Muligheten for å jobbe på vegne av alle er nå fjernet, det betyr at delegater må velge hvilken advokat de skal jobbe på vegne av før de får gjøre handlinger i Aktørportalen. Dette skal forbedre ytelsen, og det skal gå raskere å jobbe som delegat i Aktørportalen.

Varsling ved frister

Det er nå fjernet varsel på fanen for frister når det ikke er noen aktive frister på sakene som finnes i Aktørportalen.

Ellers er det i all hovedsak jobbet med oppgradering av den tekniske plattformen, og forbedring av tjenestene mellom Aktørportalen og bakenforliggende fagsystem. Dette skal føre til at Aktørportalen vil oppleves som raskere for brukerne.

 

14.juni lanseres neste versjon av Aktørportalen.

Det er utført feilrettinger, samt teknisk arbeid på databasen i tillegg til noen endringer for dere brukere: 

Større og flere filer

Det åpnes for innsending av større og flere filer. De nye begrensningene er nå 30MB pr fil, 300MB totalt pr innsending, og det åpnes for å sende inn inntil 100 bilag. Det er også mulig å se og laste ned større dokumenter fra Aktørportalen.

 

Innsending av prosesskriv

Ved innsending av prosesskriv må bruker velge hvem det jobbes på vegne av. Det er ikke lenger mulig å "Jobbe på vegne av: Alle" og sende inn prosesskriv. Dette skal forhindre innsending med feil avsender. Ved forsøk på å sende inn på vegne av "Alle", vil følgende feilmelding komme opp.

 

Feilmelding: Du må angi hvem du jobber på vegne av

Deretter må det velges hvem det jobbes på vegne av.

 

Feil navn på prosessfullmektig ved innsending av prosesskriv

I saker der to advokater fra samme firma er prosessfullmektig for hver sin part på samme side i en sak, og advokatene har delegert saken til hverandre, kunne det oppstå feil navn på avsender av dokumentet. Denne feilen er nå rettet slik at riktig prosessfullmektig blir oppført som avsender på grunnlag av hvem det jobbes på vegne av. Om en sekretær er delegat for begge de prosessfullmektige, må sekretæren velge hvem av de to prosessfullmektige sekretæren jobber på vegne av.

 

Prosessfullmektig delegat for annen prosessfullmektig

 

Fagsystem utilgjengelig

Når fagsystemet er utilgjengelig er det fortsatt mulig å sende inn dokumenter.  

Den det jobbes på vegne av vil også være avsender av prosesskrivet når fagsystemet er utilgjengelig.

Det er også rettet en feilmelding som har dukket opp for advokater når fagsystemer ikke er tilgjengelig.

 

Feil med utilgjengelig saksinformasjon for enkelte brukere

Enkelte brukere har opplevd at de ikke har hatt tilgang til saksinformasjon, dette fordi en av de prosessfullmektige er registrert manuelt med manglende kontaktinformasjon. Dette er nå feilhåndtert og saksinformasjon vises, men med melding om at kontaktinformasjon mangler.

 

Slette "Ny sak"

Ved forsøk på å slette det som er registrert i skjemaet for "Ny sak" har man tidligere fått beskjed om å oppgi domstol før skjemaet slettes. Denne feilmeldingen er nå fjernet, og innholdet i skjemaet blir slettet.

 

Registrerte brukere

I oversikten "Brukere" som viser alle registrerte brukere vil kun brukere som er advokater eller advokatfullmektiger vises. Dvs at advokatsekretærer og -assistenter ikke lenger vil vises på listen over registrerte brukere når man velger "List alle brukere".

 

 

Salær

Følgende endringer er gjort på salærløsningen:

 

Arbeid utenfor rettsmøter

Tidligere har det vært mulig å legge inn flere linjer med "Arbeid utenfor rettsmøte". Dette er nå endret til en linje for "Arbeid utenfor rettsmøter", totalsummen av arbeidet utenfor rettsmøtet legges inn, samt et vedlegg for spesifikasjon for arbeidet som er utført. Det er også lagt inn en hjelpetekst som forklarer dette.

 

Arbeid utenfor rettsmøter

 

Salærsats

Feil ved utregning av honorar for rettsmøter i fengslingsoppdrag, førstegangsfengsling er nå rettet opp slik at forsvarer etter §8 og §9 i Stykkprisforskriften betales etter stykkprisforskriften i tilståelsessaker og fengslingssaker.

 

Det er i tillegg lagt til validering av datofelter i salærskjemaet.

 

Avregistrering

Ved ønske om å avregistrere seg får bruker nå opp et skjema for å gi tilbakemelding om årsak for avregistrering. Det er også et felt for kommentar.

 

Avregistrering skjema

 

13.januar kommer neste versjon av Aktørportalen.

Innholdet i denne lanseringen er:

 

Eksportere møteinformasjon til egen kalender

Møter som ligger i Aktørportalen kan nå eksporteres til egen kalender. Informasjonen som eksporteres inneholder møtedato, møtetype, saksnummer og partsinformasjon.

 

Sende inn både fakturanummer og kidnummer i salæroppgave

Frem til nå har det vært et felt for "Intern referanse" på salæroppgaven, i dette feltet har det vært mulig å legge inn enten fakturanummer eller kidnummer. Nå er det mulig å legge inn både fakturanummer og kidnummer, det er obligatorisk å legge inn fakturanummer.

 

Navn på domstol på kvittering for stevning

Ved innsending av stevninger har navn på domstol manglet på både kvitteringslisten og kvitteringen. Dette er nå endret slik at det skal vises domstolnavn.

 

Validering og ny feilmelding ved brudd på størrelsesbegrensningen

Ved opplasting av filer som overskrider størrelsesbegrensningen vil det nå komme opp en feilmelding som forteller at filopplastingen har feilet på grunn av at det er lastet opp flere og større filer enn det som er tillatt.

 

Retting av feil ved sammenslåing av dokumenter

Ved forsøk på å slå sammen dokumenter i dokumentlisten som inneholdt bilag har kun hoveddokumentene blitt med i sammenslåingen, og hoveddokumentene har kommet istedenfor bilagene. Nå skal funksjonen fungere som den skal der både hoveddokument og bilag blir med i sammenslåingen.

 

I tillegg er det små feilrettinger og forbedringer som ikke vil være synlig.


 

24.november kommer neste versjon av Aktørportalen.

Innholdet i denne lanseringen er:

Utskrift av kvitteringer

Det vil nå bli mulig å skrive ut hver enkelt kvittering, det er nå lagt til en knapp merket med "Skriv ut" på hver enkelt kvittering. I tillegg har siden som viser kvitteringsdetaljer fått standard layout med samme meny som resten av Aktørportalen.

 

Eksportere frister til egen kalender

Det vil bli mulig å eksportere frister fra Aktørportalen til egen kalender om du har aktive frister. Trykk på "Eksporter til kalender" på fristen du ønsker å eksportere. Fristen legger seg i kalenderen med fristtype og saksnummer i emnefeltet, og saksnummer, domstol samt parter i detaljfeltet.

 

Feilretting salærinnsending - "Jobber på vegne av"

Når du logger inn i Aktørportalen får du nå opp at du jobber på vegne av deg selv, uansett rolle. Enkelte brukere har hatt problemer med å sende inn salær når de velger "Jobber på vegne av: Alle" og deretter forsøker å sende inn salær. For å sende inn salær må du jobbe på vegne av deg selv, eller på vegne av advokaten du skal sende inn salæret for om du er delegat for en annen prosessfullmektig.

 

Det er også gjort endringer som skal forbedre ytelsen frem til det er utført feilretting på fagsystem.

 

I tillegg er det gjort små feilrettinger som ikke vil være synlig for brukeren.

 


 

8. oktober kommer neste versjon av Aktørportalen.

Innholdet i denne lanseringen er:

Sammenstilling av dokumenter på dokumentliste

Det blir nå mulighet for å sammenstille dokumentene i dokumentlisten til et dokument for nedlasting eller utskrift. Sammenslåing gjøres ved å huke av foran de dokumentene en ønsker å slå sammen, og deretter klikker en på lenken "Slå sammen valgte".

En vil da få opp en side som foreller at systemet slår sammen dokumentene. Når jobben er ferdig får en opp en PDF med alle de valgte dokumentene.

Fengslingsperiode, endring av fra-til dato

Det er gjort en endring i hvordan fengslingsperiode angis i fengslingssaker. Ved endringen så vil fengslingsperiode beregnes som fra-og-med dato, til til-og-med dato. Endringen innebærer altså nå vil også sluttdato regnes inn i fengslingsperioden.

Riksvåpen

En feil som gjorde at riksvåpnet foran "Domstolenes Aktørportal" ble kuttet både i topp og bunn ved bruk av Internett Explorer er nå rettet opp.

Utlisting av brukere av Aktørportalen

Det er lagt til et nytt menyelement i Aktørportalen som lar brukere søke etter, eller liste ut brukere av Aktørportalen inne i Aktørportalen.

Profilskjema for ny bruker

Nye brukere videresendes nå til profilskjema for å oppgi mobilnummer og e-postadresse.

Avslag samtykke for Aktørportalen

Det er gjort en endring i håndteringen om brukeren trykker "Avslå" på samtykke-siden:

- Hvis brukeren har gitt samtykke før (samtykke oppdatert pga endrede betingelser):

 • Brukeren vil bli informert om at å avslå samtykke vil føre til avregistrering, deretter må brukeren bekreftelse avregistrering
 • Hvis brukeren bekrefter vil brukeren bli avregistrert.
 • Hvis brukeren avkrefter blir brukeren sendt tilbake til samtykke-siden, her kan bruker evt. velge å akseptere samtykke likevel.

- Hvis brukeren ikke har gitt samtykke før (ny bruker):

 • Brukeren logges ut, og brukerprofil blir ikke opprettet. 

 

Samtykke

Når bruker gir samtykke til brukervilkårene, opprettes ny bruker.

Ingen varsling til avregistrert bruker

Når en bruker har trukket tilbake samtykke vil brukeren bli slettet og brukeren vil ikke lenger motta noen varsler.

 

Avregistrering av bruker

Det er nå mulig for brukere å avregistrere seg som bruker i Aktørportalen. Denne funksjonaliteten finnes nederst på profilskjemaet (trykk på navnet ditt for å finne profilskjemaet).

Mer informasjon på kvitteringer

Kvitteringene er oppdatert og inneholder nå mer informasjon; partsinformasjon, tittel på hoveddokument som sendes inn og domstol.

 

Endret feilmelding ved henting av for stort dokument

Feilmeldingen brukeren får ved forsøk på å åpne et dokument fra domstolen som overstiger størrelsesbegrensning på enkeltfil er nå oppdatert  til: "Beklager, men dokumentet du forsøker å laste ned overstiger maks størrelse. Kontakt domstol."

 

Informasjon til sperrede brukere

Om en bruker blir sperret fra Aktørportalen, vil brukeren bli sendt til en side med informasjon om hvorfor brukeren er sperret og hva brukeren evt kan gjøre.

 

Utlogging Aktørportalen

Ved utlogging av Aktørportalen gjennomføres det nå en global utlogging. Det vil si at brukeren blir logget ut fra alle sider der brukeren er innlogget via ID-porten.

 

I tillegg er det gjort endringer som ikke er synlig for brukeren.

Siden ble sist oppdatert: 28.02.2017, kl. 18:49