Om utprøvingsprosjektet

Domstolenes aktørportal (Aktørportalen) er en nettportal for utveksling av saksinformasjon og dokumenter i sivile saker. Løsningen er utviklet av Domstoladministrasjonen i samarbeid med Advokatforeningen, som del av et utprøvningsprosjekt for elektronisk samhandling mellom domstolene og aktører i sivile saker.

Hvem skal bruke Aktørportalen?

Aktørportalen er i første omgang utviklet for advokater, advokatfullmektiger og advokatsekretærer. Det er kun mulig å sende inn saker til de domstolene som har deltatt i prøveprosjektet.

Utprøvingen av elektronisk samhandling har foregått i to faser der seks domstoler har deltatt.

I fase en (mai 2013):

  • Sunnmøre tingrett
  • Sør-Trøndelag tingrett
  • Frostating lagmannsrett

I fase to (3.november 2014):

  • Fredrikstad tingrett
  • Oslo tingrett
  • Borgarting lagmannsrett

Hvorfor Aktørportalen?

Formålet med elektronisk samhandling er å få en sikker og effektiv kommunikasjon for aktørene og samfunnet. I prøveperioden er de nye tjenestene for elektronisk samhandling prøvd ut for å få erfaring med de tekniske løsningene og med endringer i arbeidsmåter.

Prøveprosjektet har sett på effektene elektronisk samhandling har for domstolene i form av forenkling av arbeidsoppgaver, bortfall av postforsendelser, raskere saksbehandling, bedre tjenestetilbud, bedre kvalitet, bedre sikkerhet og bedre styringsinformasjon.

På sikt er også målet at all dokument- og informasjonsutveksling med domstolene skal skje helelektronisk. Utprøvingsprosjektet er også gjennomført for å få erfaringer med hva som må til for å kunne gjennomføre rettsaker digitalt.

Utprøvingsprosjektet ble avsluttet juni 2015. Domstolene som har deltatt i utprøvingen behandler ca 25% av alle sivile saker, etter påkoblingen av fase to. Dette volumet var nødvendig for å avdekke feilsituasjoner og for å få erfaring i hvordan løsningen fungerer, både funksjonelt og kapasitetsmessig. 

Utprøvingsdomstolene benytter fortsatt løsningen mens det pågår videre utvikling av nødvendig funksjonalitet og feilrettinger, samt arkitekturoppgraderinger for å forbedre og klargjøre løsningen til å ta i mot flere brukere. 

Lovgrunnlag

Bruken av portalløsningen og samhandlingen er regulert i forskrift: FOR 2012-02-12 nr 140: Forskrift om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene, og er hjemlet i LOV-1915-08-13-5-§197a og FOR-2012-02-03-119.