Dødsfall og arv

Dødsfall og arv.jpg

Det er mange ting som skal ordnes etter et dødsfall. Domstolen vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram. På disse sidene kan du få svar på spørsmål rundt arv og testamente.

Hvem behandler saker om arv og skifte?

Du må henvende deg til tingretten i din kommune. Bor du i Oslo, kontakt Oslo byfogdembete.

Veiledning i en konkrete arveoppgjør

For veiledning i et konkret arveoppgjør må du kontakte tingretten i kommunen der avdøde bodde. Disse sidene gir kun en oversikt over de generelle reglene rundt arv og skifte.

Se også nettsiden til Oslo byfogdembete for detaljert informasjon

Skjema

Skjema for arv og skifte finner du på regjeringen.no
Det finnes ikke noe skjema for å be om offentlig skifte. Kontakt domstolen per post/e-post eller personlig frammøte for å be om dette.

Melde dødsfallet og få veiledning videre

Når noen dør, bør den nærmeste pårørende straks kontakte et begravelsesbyrå. Som regel vil byrået etter avtale melde dødsfallet til domstolen, som så gir beskjed til folkeregisteret. Er du nær slektning eller ektefelle, kan du også melde fra selv til lensmannen eller tingretten der avdøde bodde. Tingretten kan gi deg veiledning, blant annet om hvordan gjøre opp dødsboet.
Gjenlevende ektefelle eller samboer kan også sitte i uskiftet bo. Les mer om vilkår for dette under Hvem er arvinger.

Møte med tingretten

Det kan være hensiktsmessig å avtale et møte med tingretten, slik at dere kan diskutere hva som videre skal skje med den avdødes eiendeler og formue. På møtet kan du blant annet bli spurt om avdødes familieforhold, eiendeler, gjeld og testamente. Du bør ta med deg avdødes testamente, eventuell ektepakt og dokumentasjon som viser avdødes gjeld og eiendeler.

Avklar gjeldens størrelse - Proklama

Om du har lite kunnskap om avdødes økonomi, så kan du be retten utstede en undersøkelsesfullmakt.

Proklama er en kunngjøring som annonseres i Norsk Lysingsblad og lokalavisen hvor avdøde bodde. I kunngjøringen gis kreditorene  en frist på 6 uker til å melde krav mot avdøde. Krav som ikke meldes innen den fastsatte frist bortfaller. Proklamaet gjelder ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav.

En arving som ønsker at retten skal utstede proklama før gjeldsovertakelse, må be om dette skriftlig (skriv "Jeg ber om at det utstedes proklama etter (avdødes navn)" og ha med sted, dato og signatur).

I tillegg må arvingen betale gebyret for proklama (2,2 ganger rettsgebyret) = kr 2 530,-. 

Dersom boet ønskes overtatt til privat skifte, må arvingene påta seg ansvaret for avdødes gjeld. Det kan av ulike grunner være uklart hvor stor gjeldsbyrden er. For å få en avklaring før gjeldsansvaret overtas, kan arvingene be domstolen utstede preklusivt proklama. Proklama kan også utstedes etter at arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret, men da må arvingene gjøre det selv. Formålet vil da være å unngå at nye krav fremmes etter at arvingene har fordelt verdiene mellom seg. 

Offentlig eller privat skifte?

Arvingene må ta stilling til hvordan boet skal skiftes, det vil si hvem som skal fordele arven etter avdøde mellom arvingene. Det er flere former for skifte, men reglene er stort sett de samme.

Det vanligste er privat skifte, det vil si at arvingene blir enige seg imellom om hvordan eiendeler og formue skal fordeles. Derfor er det viktig å fastslå hvem som er avdødes faktiske arvinger. Dersom arvingene skal gjennomføre et privat skifte, vil retten gi dem en skifteattest. Denne attesten vil gi arvingene råderett over den avdødes eiendeler.

Dersom arvingene ikke ønsker å påta seg ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan tingretten på begjæring gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da som regel oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne. Som regel vil kontakten med arvingene bli opprettholdt gjennom bobestyreren. Når alle spørsmål vedrørende bobehandlingen er avklart - herunder tvister, dekning av avdødes gjeld og så videre - vil bobestyrer oversende saken til tingretten som avslutter det offentlige skiftet med en slutning og utlodning (utdeling) til arvingene.

Arveavgift

Arveavgiften ble fjernet i 2014, men i visse tilfeller må den fortsatt betales. Les mer på Skatteetatens nettsted. 

Du kan også lese mer om arv på Justisdepartementets nettsted