Særregler for pressen

Regelverket om offentlighet inneholder en rekke særbestemmelser for pressen. Denne siden gir en oversikt over de viktigste særreglene.

Dette gjelder blant annet domstolenes plikt til å opprette såkalte ”pressemapper” med avgjørelser.
Domstolloven og forskriftene om offentlighet i rettspleien innebærer at domstolene skal sette avgjørelser og saksdokumenter i fysiske pressemapper.
Domstolene bruker lukkede Internettsider for pressen. De inneholder berammingslister for pressen som i motsats til de åpne berammingslistene (se Når går rettssaken) inneholder navn og postnummer på tiltalte i straffesaker.

Mange domstoler bruker også pressesidene som pressemappe der avgjørelser publiseres. For noen domstoler også tiltaler. Avgjørelser med begrensninger i offentligheten kan i følge regelverket ikke publiseres på disse sidene. I disse tilfellene må pressen ta kontakt med domstolen for å få dommen.