Dagens saker og saksliste

Fredag 21. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-103952, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2018. Om straffutmåling og bruk av samfunnsstraff for narkotikaforbrytelse.

Torsdag 20. september 2018 kl. 12.30, fredag kl. 09.00 – 11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-60130, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 13. mars 2018. Straffeprosess. Om opplesning av politiforklaring. Sivile krav - uskyldpresumsjonen og utmålingen av erstatningen når tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet

Saksliste

Ledig stilling som renholdsbetjent/renholder i Høyesterett

Se annonsen her

Ledig vikariat i deltidsstilling i saksbehandlingseininga

I Høgsteretts saksbehandlingseining er det for ein jusstudent ledig vikariat av eitt års varighet i deltidsstilling. Saksbehandlingseininga
arbeider tett opp mot utgreiingseininga.

Sjå annonsen

Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene

Høyesteretts avgjørelser

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Fra januar 2008 er alle avgjørelser fra avdeling publisert i sin helhet.

Anker som tillates fremmet finnes i oversikten over henviste saker.

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

Høyesterett i 2017

I 2017 mottok Høyesterett 2141 anker. 800 av disse var anker over dom, og Høyesteretts ankeutvalg ga i 114 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere.
Høyesteretts årsmelding for 2017
Mobilvennlig versjon

Engelske oversettelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk.

På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no
Avgjørelser oversatt til engelsk

Justisbygningen i Kristiania Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.