Meny

Plenumssak om utmarksressursene i Nesseby

Saken starter i Høyesterett onsdag 17. januar 2018 og det er satt av sju dager til behandlingen.

Saken gjelder anke over dom avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark, som er en særdomstol opprettet for å avgjøre rettighetstvister som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettigheter til et felt i henhold til finnmarksloven kapittel 5.

Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune – Finnmarkseiendommen som eier, eller lokalbefolkningen (representert ved Unjárga Gilisearvi/Nesseby Bygdelag) som bruksrettshaver.

Uenigheten mellom partene knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til selv å forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene, for eksempel ved ved salg av jakt- og fiskekort.

Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.  

Justitiarius besluttet 20. juni 2017 at sak nr. 2017/860 Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 5/6 (partshjelpe) mot Unjarga gilisearvi/Nesseby bygdelag, skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Engelske oversettelser av avgjørelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk.
På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no
Avgjørelser oversatt til engelsk

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.