Dagens saker og saksliste

Saksliste

Utnevnelse av to høyesterettsdommere

Kongen i statsråd har fredag 15. februar 2019 utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.

Justitiarius om søkerne

Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius "avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen."

Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i møte med justisminister Tor Mikkel Wara i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Erik Thyness og Kine Elisabeth Steinsvik som nr. 1 til hver av stillingene. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen. 

Høyesterett, 11. februar 2019
Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Se søkerlisten her

Ledig stilling som nestleiar

I juridisk utgreiingseining er det ledig stilling som nestleiar.

Nestleiaren vil ha både administrative oppgåver og utgreiingsarbeid. Arbeidet byr på varierte, krevjande og spennande utfordringar både fagleg og administrativt. Stillinga krev svært gode juridiske kvalifikasjonar og svært gode leiareigenskapar. Ein vil leggje stor vekt på breidda i faglege erfaringar, på evne til å arbeide grundig og effektivt, på leiareigenskapar og på evne til samarbeid. Gode språkkunnskapar og erfaring frå domstolane er ei føremon.
Les meir

Høyesterett i 2018

I 2018 mottok Høyesterett 2164 anker.
Av disse var 819 anker over dom, 416 sivile og 403 straffesaker.

Høyesteretts ankeutvalg ga i 103 av disse ankene over dom, samtykke til muntlig behandling i avdeling med fem dommere.

I tillegg ble én sivil sak behandlet i plenum og en sivil sak behandlet i storkammer.

Høyesteretts årsmelding for 2018

Mobilvennlig versjon

Forretningsstatistikk 2018

Høyesteretts avgjørelser

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle Avgjørelser fra avdeling

I oversikten over Avgjørelser samlet vil du blant annet også finne alle Begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg.

Under Avgjørelser publiseres i tillegg en oversikt over alle Anker over dom nektet fremmet.

Fra januar 2008 er alle avgjørelser fra avdeling publisert i sin helhet.

Anker som tillates fremmet finnes i oversikten over Henviste saker.

Engelske oversettelser

Enkelte av Høyesteretts avgjørelser oversettes til engelsk. På Høyesteretts engelskspråklige Twitterkonto får du lenker til utvalgte dommer som er oversatt.

Følg oss på @supremecourt_no Avgjørelser oversatt til engelsk

Justisbygningen i Kristiania Foto: Ukjent/Oslo Bymuseum

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.