Meny

Høyesteretts dom 27.02.2009, HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom

Domstolloven § 108

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokatembeter Guri Lenth)

Dommere: Flock, Falkanger, Endresen, Gussgard, Schei

Domfelte ble i Gulating lagmannsrett dømt til forvaring i 8 år for overtredelser av blant annet straffeloven § 192. Høyesteretts behandling av anken gjaldt lagmannsrettens saksbehandling.

To av lagmannsrettens dommere hadde behandlet varetektsbegjæringer hvor straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3 ble anvendt. De hadde da tatt standpunkt til faren for gjentakelse, og var inhabile ved senere behandling av straffesak hvor det ble spørsmål om å avsi dom på forvaring.

Ut fra den utvikling som hadde skjedd i de krav som stilles til en dommers habilitet, jf. flertallets uttalelser i Rt. 2008 side 1466, måtte opphevelsen av lagmannsrettens dom gjelde hele dommen og ikke bare den del som gjaldt reaksjonsfastsettelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Siden ble sist oppdatert: 28.03.2011, kl. 18.18