Meny

Høyesteretts dom 19.11.2009, HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom

Forvaltningsloven § 39

A og Xs Rederi ANS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Dommere: Indreberg, Matheson, Webster, Øie, Gjølstad

Saken gjaldt overtredelse av instruks om føring av fangstdagbok, og spørsmålet var om den overtrådte instruksen var kunngjort på en slik måte at den kunne påberopes overfor den tiltalte, jf. forvaltningsloven § 39.

A hadde som skipper 16. oktober 2006 unnlatt å sluttføre fangstdagbok før ankomst havn, noe som er i strid med instruks om føring av fangstdagbok. Han ble likevel frifunnet av tingretten under henvisning til at instruksen, som det var vist til i forelegget, var blitt avløst av en ny instruks som gjaldt fra 1. mars 2005. Denne var imidlertid ikke kunngjort i oktober 2006, og tingretten fant da at den ikke kunne utgjøre hjemmel for straff, jf. forvaltningsloven § 39.

Frostating lagmannsrett opphevet under dissens tingrettens dom. Lagmannsrettens flertall la til grunn at instruksen bare ble endret 1. mars 2005, ikke opphevet og erstattet av en ny instruks. Påbudet om sluttføring av fangstdagbok forut for ankomst til havn var ikke berørt av endringen, og kunne dermed gjøres gjeldende. Mindretallet så saken som tingretten.

Også Høyesterett la til grunn at instruksen ikke var blitt opphevet i 2005, bare endret på et punkt som ikke angikk plikten til å føre fangsdagbok før ankomst havn. Anken ble derfor forkastet. Høyesterett påpekte at spørsmålet i saken ikke ville oppstått dersom Fiskeridirektoratet hadde fulgt reglene om kunngjøring i forvaltningsloven § 38 og retningslinjene i heftet ”Lovteknikk og lovforberedelse” utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling.

Les avgjørelsen i sin helhet

Siden ble sist oppdatert: 07.04.2011, kl. 15.23