Meny

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Anke over lagmannsrettens vedtak om forbod mot offentleg attgiving av dom i ei straffesak (21.12.12)

Høgstereretts ankeutvals orskurd, 21.12.2012, HR-2012-02401-U, (sak nr. 2012/2058), straffesak, anke over vedtak

Mediehuset Haugesund Avis

Les mer
Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på opphold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie, og som har en datter som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold (21.12.12)

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom

A, B og C (advokat Håkon Bodahl-Johansen) mot staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer
Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag for en iransk familie med barn som hadde bodd lenge i Norge uten lovlig opphold (21.12.12)

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02398-P, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D (advokat Arild Humlen) mot staten ved Utlendingsnemnda (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer
Straffutmåling for databedrageri ved inntrenging i nettbank og tapping av penger fra nettbankkonti (20.12.12)

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02397-A, (sak nr. 2012/777), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat Abdelilah Saeme)

Les mer
Spørsmål om norske domstoler har stedelig kompetanse i en internasjonal tvist om meglerkommisjon (20.12.12)

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02393-A, (sak nr. 2012/881), sivil sak, anke over dom

Trico Subsea AS (advokat Fritjof Herlofsen) mot Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil André Berglund)

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare (20.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02396-U, (sak nr. 2012/2144), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Prøveløslatelse ved forvaring (20.12.12)

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02395-A, (sak nr. 2012/1873), straffesak, anke over dom

A (advokat Hans Andreas G. Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Oma)

Les mer
Tolking av utlendingsloven - vilkårene for utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse når det er fremlagt forfalskede identifikasjonsdokumenter (20.12.12)

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02392-A, (sak nr. 2012/1188), sivil sak, anke over dom

A (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Adele Matheson Mestad)

Les mer
Tvist om bevisføring, jf. tvisteloven §§ 22-3 og 22-5 (20.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02394-U, (sak nr. 2012/2076), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Harald Jan Berstad) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer
Krav om heving og erstatning etter kjøp av finansielle produkter (20.12.12)

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02382-A, (sak nr. 2012/419), sivil sak, anke over dom.

Aronsen Holding AS mfl. (advokat Vidar Strømme og advokat Jannecke Tobiassen) mot Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S (advokat Olav Fr.Perland og advokat Kyrre Eggen)

Les mer
Om kjøper av prosjektert leilighet var berettiget til å fragå avtalen etter at tilbud om kjøp var akseptert av selger (19.12.12)

Høyesteretts dom 19.12.2012, HR-2012-02378-A, (sak nr. 2012/1005), sivil sak, anke over dom

A (advokat Christina Moestue) mot B AS (advokat Anette Thunes)

Les mer
Anke over lagmannsrettens orskurd om ikkje å avvise anke som for seint framsett (19.12.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.12.2012, HR-2012-02383-U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Thormod Bjerkholt) mot B, C og Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Les mer
Utlevering av beslag, jf. straffeprosessloven § 214 første ledd (19.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02390-U, (sak nr. 2012/2002), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning (19.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02381-U, (sak nr. 2012/1901), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot B AS (advokat Egil Jarslett)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak (19.12.12)

Høyesteretts kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Signe Blekastad) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer
Spørsmål om det skulle vært avholdt muntlig forhandling i sak om midlertidig forføyning (19.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02371-U, (sak nr. 2012/2022), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E (advokat Brynjulf Risnes) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Stub)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd (19.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Signe Blekastad) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer
Begjæring om åpning av konkurs (18.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.23012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Les mer
Begjæring om åpning av konkurs (18.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Les mer
Anke over saksbehandling og straffutmåling i sak om grovt tyveri mm. (18.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.12.2012, HR-2012-02364-U, (sak nr. 2012/1898), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om det ved ligning var grunnlag for å nekte inntektsfradrag for tidligere underskudd (17.12.12)

Høyesteretts dom, 17.12.2012, HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat Bettina Banoun)

Les mer
Spørsmål om bevisavskjæring og bevisopptak i straffesak som skal behandles av Høyesterett i avdeling (14.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.12.2012, HR-2012-02359-U, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Cato Schiøtz), II. B AS (advokat Cato Schiøtz) og III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre), IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre) mot A, B AS (advokat Cato Schiøtz) og C (advokat Frode Sulland

 

Les mer
Saken gjelder om en arbeidsgiver kan kreve fradrag for arbeidsavklaringspenger (13.12.12)

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02350-A, (sak nr. 2012/1148), sivil sak, anke over dom

IKM Consultants AS (advokat birgitte Rødsæther) mot Elisabeth Knudsen Owe (advokat Bent Endresen)

Les mer
Spørsmål om en meddommer i lagmannsretten hadde tilstrekkelige norskkunnskaper (13.12.12)

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02349-A, (sak nr. 2012/1541), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

 

Les mer
Presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd (12.12.12)

Høyesteretts dom, 12.12.2012, HR-2012-02348-A, (sak nr. 2012/880), sivil sak, anke over dom

A (advokat Erik Torall) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Mildrid Felland)

Les mer
Lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 172 (11.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.12.2012, HR-2012-02331-U, (sak nr. 2012/2073), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Stig Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Seksuell omgang med barn under 16 år (11.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11.12.2012, HR-2012-02330-U, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens vurdering av tvistegjenstandens verdi ved beslutning om å nekte en anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 første ledd (10.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.12.2012, HR-2012-02329-U, (sak nr. 2012/1726), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Endre Skjørestad)

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over tingrettens straffedom (06.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.12.2012, HR-2012-02312-U, (sak nr. 2012/1871), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om oppfrisking for oversitjing av ankefrist (06.12.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02314-U, (sak nr. 2012/1827), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Norges Tennisforbund (advokat Sturla Blanck Torkildsen)

Les mer
Mellombels tilbakekall av førarretten og beslag av førarkort etter vegtrafikklova § 33 nr. 3 (06.12.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02321-U, (sak nr. 2012/1968), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Rune Tysse) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Biologiske foreldres rett til samvær med sitt barn etter omsorgsovertakelse i medhold av barnevernloven (06.12.12)

Høyesteretts dom, 06.12.2012, HR-2012-02309-A, (sak nr. 2012/1092), sivil sak, anke over dom

Oslo kommune (advokat Trine Riiber) mot A (advokat Julie Conradi-Larsen) og B (advokat John Christian Elden)

Les mer
Spørsmål om saken var tilstrekkelig opplyst for lagmannsretten med hensyn til domfeltes tilregnelighet, jf. straffeprosessloven § 294 (06.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 06.12.2012, HR-2012-02298-U, (sak nr. 2012/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i voldtektssak (05.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.12.2012, HR-2012-02306-U, (sak nr. 2012/1833), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Haakon Fredrik Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag (05.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2012, HR-2012-02290-U, (sak nr. 2012/2004), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om voldtekt mm. (04.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.12.2012, HR-2012-02275-U, (sak nr. 2012/1711), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Gaute Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. strprl. § 321 andre ledd (03.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02276-U, (sak nr. 2012/1922), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Shahzad Nazir) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om bevistilgang ved behandling av ankesak i lagmannsretten (03.12.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse

I. A (advokat Fred Arne Gade) mot B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner)

II. B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Les mer
Overprøving av avgjerd i Trygderetten - spørsmål om omfanget av utgreiingsplikta til Trygderetten  (30.11.12)

Høgsteretts dom, 30.11.2012, HR-2012-02250-A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Steffen Kvisler) mot A (advokat Anne Cecilie Kristensen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens fengslingskjennelse (30.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2012, HR-2012-02251-U, (sak nr. 2012/1978), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Sidsel Katralen)

Les mer
Anke over kjennelse om avvisning av anke (29.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.11.2012, HR-2012-02246-U, (saknr. 2012/1718), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens fengslingskjennelse opphevet (23.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.11.2012, HR-2012-02221-U, (sak nr. 2012/1930), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domfeltes anke over saksbehandlingen i sak om fartsovertredelse (23.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.11.2012, HR-2012-02223-U, (sak nr. 2012/1897), straffesak, anke over dom

A (advokat Gisle Thorsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester (23.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2012, HR-2012-02227-U, (sak nr. 2012/1909), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Magne J. Synnevåg) mot X kommune (advokat Christine Thaulow)

Les mer
Spørsmål om staten var erstatningsansvarlig for uriktig gjennomføring av EUs motorvognforsikringsdirektiv i norsk rett (22.11.12)

Høyesteretts dom 22.11.2012, HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom

Personskadeforbundet (advokat Tom Sørum) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Spørsmål om påføring av et korrosjonsbeskyttende belegg på bildeler var mangelfull, og om det i tilfelle ble reklamert slik at mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende (21.11.12)

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012/02204-A, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik)

Les mer
Utmåling og oppreisningserstatning etter overlagt drapsforsøk (21.11.12)

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012-02203-A, (sak nr. 2012/891), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jonny Sveen) mot B (advokat Harald Stabell)

HR-2012-02208-A, (sak nr. 2012/1515), sivil sak, anke over dom

C (advokat Kim Gerdts) mot B (advokat Harald Stabell)

Les mer
Spørsmålet om det ved prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak kan legges vekt på faktiske forhold som er kommet til etter nemndas siste vedtak  (15.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02187-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom

A, B, C og D (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik - rettslig medhjelper) (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland - rettslig medhjelper)

Les mer
Tvangssalg av fast eiendom (15.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02185-U, (sak nr. 2012/1713), sivil sak, anke over kjennelse DNB Bank ASA (advokat Stig B. Andersen) mot A og B (advokat Ulf Larsen)

Les mer
Straffutmåling for medvirkning til innførsel av i overkant av 8 kilo marihuana (13.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13.11.2012, HR-2012-02168-U, (sak nr. 2012/1695), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om bevistilgang i sak for lagmannsretten (12.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02150-U, (sak nr. 2012/1662), sivil sak, anke over kjennelse

Fjellstrand AS (advokat Christian Hausvik), A, B, C, D (advokat Filip Truyen) og Sparebank 1 SR Finans AS (partshjelper) (advokat Stein Pettersen) mot Miljødronningen AS (advokat Pål Magne Bakka)

Les mer
Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens saksbehandling (12.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.11.2012, HR-2012-02144-U, (sak nr. 2012/1524), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438  (12.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02148-U, (sak nr. 2012/1115), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot Norges Geotekniske Institutt (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer
Fremleggelse av bevis (12.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.11.2012

HR-2012-02165-U, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom

A, B, C (advokat Håkon Bodahl-Johansen - til prøve) (advokat Anders Løvlie - rettslig medhjelper) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper)

HR-2012-02166-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom

D, E, F, G (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper)

Les mer
Grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig kvantum og med mange involverte (12.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12.11.2012, HR-2012-02155-U, (sak nr. 2012/1563), straffesak, anke over dom I. A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Renè Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Carl Konow Riber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Tor Magnus Fagermo) mot Den offentlige påtalemyndighet                                                       

Les mer
Krav om utsatt iverksettelse av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd andre punktum (11.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.10.2012, HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot B (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Les mer
Oppgjør etter entreprisekontrakt (08.11.12)

Høyesteretts dom 08.11.2012, HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Mika AS (advokat Espen Nyland)

Les mer
Krav om sikkerhet etter aksjeloven § 12-6 nr. 2 og § 14-7 jf. § 13-15 annet ledd (08.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02125-U, (sak nr. 2012/1618), sivil sak, anke over kjennelse I. Minnoch AS, Bennan AS, AS Quatro og Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen) mot Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin), II. Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) mot Minnoch AS, Bennan AS, AS Quatro og Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen)

Les mer
Besøksforbud og spørsmål om opphevelse på grunn av brudd på kontradiksjonsprinsippet (08.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02124-U, (sak nr. 2012/1817), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet.

Les mer
Lagmannsrettens kjennelse om å fremme fornærmedes anke over sivile krav - spørsmålet er om anken til lagmannsretten er rettidig  (08.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02129-U, (sak nr. 2012/1788), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot B (advokat Mauritz Aarskog)

Les mer
Utforminga av spørsmåla til lagretten i sak om lekamsskading med dødsfølgje (08.11.12)

Høgsteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Olav Helge Thue)

Les mer
Spørsmål om Arbeidsretten i et søksmål om rettmessigheten av avskjed av en tillitsvalgt i tillegg til å avsi dom for tariffstrid også kan gi dom for ugyldighet (08.11.12)

Høyesteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02127-A, (sak nr. 2012/865), sivil sak, anke over dom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Les mer
Spørsmål om anke etter tvistelovens regler eller begj. om overskjønn er riktig rettsmiddel mot skjønn avholdt av jordskifteretten (07.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.11.2012, HR-2012-02111-U, (sak nr. 2012/1558), sivil sak, anke over kjennelse

A mfl. (advokat Ola Brekken) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Les mer
Ansvar og oppgjør i forbindelse med et byggeprosjekt (05.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 05.11.2012, HR-2012-02100-U, (sak nr. 2012/1581), sivil sak, anke over dom

Klostergården AS (advokat Johnny Johansen) mot Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg)

Les mer
Spørsmål om innhenting av bevis og utsettelse av hovedforhandling  (02.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02092-U, (sak nr. 2012/1810), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd (02.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.11.2012, HR-2012-02098-U, (sak nr. 2012/1659), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot NCC Roads AS (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer
Anke over avslag på søknad om fri sakførsel (02.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02081-U, (sak nr. 2012/1721), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Mads Schjølberg)

Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens kjennelse må oppheves på grunn av feil i saksbehandlingen ved manglende kontradiksjon etter tvisteloven § 11-1 tredje ledd (01.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.10.2012, HR-2012-02077-U, (sak nr. 2012/1712), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen) mot X (advokat Øystein Sagen) 

Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens kjennelse må oppheves på grunn av feil i saksbehandlingen ved manglende kontradiksjon etter tvisteloven § 11-1 tredje ledd (01.11.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 01.11.2012, HR-2012-02078-U, (sak nr. 2012/1716), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen) mot B (advokat Arne Os)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beramming av ankeforhandling i straffesak (31.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02054-U, (sak nr. 2012/1739), straffesak, anke over beslutning A (Silje Elisabeth Stenvaag)

Les mer
Anke over sivile krav (31.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02057-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av for sent fremsatt anke i straffesak (31.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02055-U, (sak nr. 2012/1738), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lovanvendelsen ved datainnbrudd - krav om oppreisning og erstatning som følge av dette, samt spørsmål om tiltalte kunne domfelles etter personopplysningsloven (31.10.12)

Høyesteretts dom 31.10.2012, HR-2012-02056-A, (sak nr. 2012/969), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (Geir Evanger) mot A (advokat Knut Helge Hurum)

Les mer
Midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær etter barnelova (30.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.10.2012, HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Joacim Holter) mot B (advokat Stian Auglend)

Les mer
Saken gjelder anvendelse av toårsfristen i ligningsloven for endring av ligningen til skattyterens ugunst (30.10.12)

Høyesteretts  dom 30.10.2012, HR-2012-02041-A, (sak nr. 2012/805), sivil sak, anke over dom

Statoil ASA (advokat Thomas S. Farhang) mot staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll)

Les mer
Opprettholdelse av beslag (29.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29.10.2012, HR-2012-02035-U, (sak nr. 2012/1766), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Spørsmål om konsernselskaper etter en konkret vurdering skal identifiseres med hverandre ved anvendelse av en vedtektsbestemmelse om stemmerettsbegrensninger i et aksjeselskap  (26.10.12)

Høyesteretts dom 26.10.2012, HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom

Tore Wæraas og Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren) mot Nordavis AS (advokat Jan Kaare Tapper)

Les mer
Beslag i dokumenter (26.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02023-U, (sak nr. 2012/1642), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens hevningskjennelse (26.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02024-U, (sak nr. 2012/1720), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Les mer
Besøksforbud (25.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25.10.2012, HR-2012-02012-U, (sak nr. 2012/1750), straffesak, anke over kjennelse A mot B

Les mer
Oppreisningserstatning etter straffeforfølgning - spørsmål om bestemmelsens rekkevidde ved pågripelse og varetektsfengsling, og om erstatningsnivået (24.10.12)

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-02001-A, (sak nr. 2012/931), sivil sak, anke over dom

A (advokat Knut Henning Larsen) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer
Fastsettelse av erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler for bruksrett til grunn for basestasjoner for Jernbaneverkets nødkommunikasjonsnett GSM-R (24.10.12)

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-01999-A, (sak nr. 2012/586), sivil sak, anke over dom

Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad) mot staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja)

Gunn Grav Graffer (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot statsen v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/avdokat Ola Ø. Nisja)

Les mer
Saken gjelder rekkevidden av beslagsforbudet - spørsmålet er om dokumenter innhentet av en siktet etter oppdrag fra forsvareren er unntatt fra beslag  (22.10.12)

Høyesteretts kjennelse 22.10.2012, HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Les mer
Spørsmål om habilitet og utsettelse av hovedforhandling (19.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.10.2012, HR-2012-01630-U, (sak nr. 2012/1630, straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Seksuelle overgrep mot et barn og seksuell utnyttelse av en utviklingshemmet (18.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18.10.12, HR-2012-01982-U, (sak nr. 2012/1586), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for fleire tilfelle av promillekøyring og køyring utan førarkort for ein person som er domfelt fleire gonger tidlegare for tilsvarande lovbrot (18.10.12)

Høgsteretts dom 18.10.2012, HR-2012-01976-A, (sak nr. 2012/1482), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer
Utmåling av oppreising ved lekamsskading som har karakter av mishandling, utført av fleire mot ein forsvarslaus person, som har karakter av mishandling (18.10.12)

Høgsteretts dom 18.10.2012, HR-2012-01975-A, (sak nr. 2012/269), sivil sak, anke over dom

A (advokat Hege K. Henriksson) mot B (advokat Jonny Sveen)

Les mer
Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie (18.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse

I. Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund)

II. Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer
Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie (18.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse 

I Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) II Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer
Utvidelser av påstandsgrunnlagene (16.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.12, HR-2012-01966-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen - til prøve) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik - til prøve) (rettslig medhjelper: advokat Gunnar Sørlie)

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (12.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.10.2012, HR-2012-01951-U, (sak nr. 2012/1544, sivilsak, anke over kjennelse HERE Bergen B.V. (advokat Hans R. Borge) mot Kent AS, Massco Limited (advokat Terje Granvang)

Les mer
Saken gjelder om et norsk advokatfirma skal faktureres med merverdiavgift ved utførelse av prosessoppdrag for utenlandske klienter (11.10.12)

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Norwegian Claims Link AS (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Les mer
Saken gjelder utmåling av gebyr for ulovlig anbudssamarbeid (11.10.12)

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01942-A, (sak nr. 2012/449), sivil sak, anke over dom

Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) mot Gran & Ekran AS (advokat Erling Høyte)

Les mer
Spørsmålet om leieretten som er knyttet til en avdragsfri obligasjon står ved lag etter leietakers død (11.10.12)

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01938-A, (sak nr. 2012/251), sivil sak anke over dom

Smestad Nye Handelshus AS (advokat Eilif S. Koch) mot Anne Juvet (advokat Harald Kvarme)

Les mer
Spørsmål om dødsfallserstatning når skadelidte før sin død har fått full erstatning (10.10.12)

Høyesteretts dom 10.10.2012, HR-2012-01926-A, (sak nr. 2012/1037), sivil sak, anke over dom

A (advokat Johan Fredrik Gjesdahl) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Jan Aubert)

Les mer
Saka gjaldt gyldigheita av vedtak om ikkje å tilkjenne erstatning for rovviltskade (10.10.12)

Høgsteretts dom 10.10.2012, HR-2012-01925-A, (sak nr. 2012/316), sivil sak, anke over dom

Kåre Kleiva og Eli Dørum (advokat Ulf Larsen) mot Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer
Konkurskreditors rett til dokumentinnsyn i konkursboets dokumenter (10.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.10.2012, HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse

Edgecliff AS (advokat Andre Standberg) mot A, hennes konkursbo (advokat Bodil Strøm)

Les mer
Begjæring om omgjøring av kjennelse som forkastet anke i straffesak (09.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9.10.2012, HR-2012-01923-U, (sak nr. 2012/1470), straffesak, begjæring om omgjøring A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om tvangsfullbyrding i Norge av et betalingspålegg som er besluttet av en italiensk domstol, og gitt forgrepet tvangskraft i Italia (08.10.12)

Høyesteretts kjennelse 8.10.2012, HR-2012-01901-A, (sak nr. 2012/428), sivil sak, anke over kjennelse

Stabburet AS (advokat Gaute Gjelsten) mot Compagnia Italiana Alimentari SRL (advokat Halvor Christian Francke)

Les mer
Innsyn i beslaglagte dokumenter (08.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.10.2012, HR-2012-01902-U, (sak nr. 2012/1598), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Dag Steinfeldt)

Les mer
Preklusjon av ny ankegrunn (05.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.10.2012, HR-2012-01894-U, (sak nr. 2012/1457), sivil sak, anke over dom

A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Håland) 

Les mer
Krav om erstatning for pasientskade (03.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3.10.2012, HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Odd Gunnar Kallevik) mot Staten v/ Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautre)

Les mer
Krav om dokumentinnsyn (03.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.10.2012, HR-2012-01874-U, (sak nr. 2012/1536), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overtredelse av straffeloven § 268 første ledd (02.10.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 2.10.2012, HR-2012-01869-U, (sak nr. 2012/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om et flytende dødsbo har partsevne (24.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01835-U, (sak nr. 2012/1402) sivil sak, anke over kjennelse DnB Boligkreditt AS (advokat Knut-Petter Hanssen)

 

Les mer
Delvis nektet anke over straffedom (24.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01838-U, (sak nr. 2012/1372), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling (21.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Les mer
Fastsettelse av straff og periode for tap av førerett for et uaktsomt drap i trafikken (21.09.12)

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01823-A, (sak nr. 2012/1253), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø)

Les mer
Beslutning om ikke å oppnevne offentlig forsvarer  (21.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01821-U, (sak nr. 2012/1523), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øivind Sterri)  

Les mer
Spørsmål om tilbakebetalingsregelen i folketrygdloven (21.09.12)

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01818-A, (sak nr. 2012/808), sivil sak, anke over dom

A (advokat Johan Haga) mot staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Les mer
Straffutmåling for omfattande vinningskriminalitet (21.09.12)

Høgsteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01826-A, (sak nr. 2012/700), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Videre anke over besøksforbud  (20.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2012, HR-2012-01812-U, (sak nr. 2012/1446), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (19.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01803-U, (sak nr. 2012/1493), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørn Dyrland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Samtykke til føring av bevis (19.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01807-U, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad - til prøve) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å avslå søknad om fri sakførsel i ankesak etter barneloven (18.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01795-U, (sak nr. 2012/1445), sivil sak, anke over beslutning

A

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om delvis å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (18.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01806-U, (sak nr. 2012/1465), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd (17.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2012, HR-2012-01792-U, (sak nr. 2012/1424), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Rekkevidden av arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1 (14.09.12)

Høyesteretts dom, 14.09.2012, HR-2012-01780-A, (sak nr. 2012/33), sivil sak, anke over dom

A Biluteleie AS (advokat Thomas Smedsvig) mot B (advokat Kurt O. Bjørnnes)

Les mer
Spørsmål om litispendensvirkningen av en forliksklage opphører etter at forsliksrådet har innstilt saken etter tvisteloven § 6-11 (13.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01777-U, (sak nr. 2012/1380), sivil sak, anke over kjennelse

Aftenposten AS (advokat Vidar Strømme) mot A (advokat Eirik Djønne)

Les mer
Spørsmål om saksbehandlingsfeil ved inndragning etter strl. § 37 b (13.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.09.2012, HR-2012-U, (sak nr. 2012/1413), straffesak, anke over dom

A (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for legemsfornærmelse med dødsfølge (13.09.12)

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01772-A, (sak nr. 2012/956), straffesk, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Fornebo)

Les mer
Berekning av kommunalt vatn- og avløpsgebyr der kommunen har valt ei todelt gebyrordning (13.09.12)

Høgsteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01769-A, (sak nr. 2012/489), sivil sak, anke over dom

Egil Ragnar Astad (advokat Svein Ueland) mot Sandnes kommune (advokat Rune Kanne)

Les mer
Krav om oppregulering av festeavgift for en næringseiendom (13.09.12)

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn

Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse (advokat Kristian Korsrud)

Les mer
Begjæring om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning  (13.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01779-U, (sak nr. 2012/1356), straffesak, begjæring om omgjøring

A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet

B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

C AS(advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om kor lenge eit jaktlag har jaktforbod etter at ein elg er skadeskoten (12.09.12)

Høgsteretts dom, 12.09.2012, HR-2012-01757-A, (sak nr. 2012/1175), straffesak, anke over dom

A (advokat Ivar Hustad) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer
Spørsmål om fradrag for tap ved avhendelse av et heleiet tysk kommandittselskap kan nektes (12.09.12)

Høyesteretts dom, 12.09.2012, HR-2012-01759-A, (sak nr. 2012/492), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) mot Statoil Holding AS (advokat Harald Willumsen)

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i straffesak fordi anken klart ikke ville føre frem (12.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.09.12, HR-2012-01762-U, (sak nr. 2012/1466), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jon Arild Strand) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg (11.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.09.2012, HR-2012-01748-U, (sak nr. 2012/1453), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Magnhild Pape Meringen) mot B (advokat Jan E. Todal)

Les mer
Gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt (10.09.12)

Høyesteretts dom, 10.09.2012, HR-2012-01746-A, (sak nr. 2012/359), sivil sak, anke over dom

Peder Grimsøen mfl. (advokat solveig Ingeløv Lindemark) mot Sarpsborg kommune (advokat Hakon Huus-Hansen)

Les mer
Krav om erstatning fra staten for sakskostnader (06.09.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.09.2012, HR-2012-01733-U, (sak nr. 2012/1088), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Aksel Kayser) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Spørsmålet om vassdragsrettigheter i Kaupangerelven ble holdt tilbake ved salg (06.09.12)

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01734-A, (sak nr. 2012/247), sivil sak, anke over dom

Jens Olstad (advokat Jon Rabben) mot Christen Knagenhjelm (advokat Endre Grande)

Les mer
Straffutmåling for legemsbeskadigelse (06.09.12)

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01726-A, (sak nr. 2012/735), straffesk, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer
Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag (31.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.08.2012, HR-2012-01708-U, (sak nr. 2012/1463), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 09.02.2012 (30.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01702-U, (sak nr. 2012/1299), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A og B mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Videre anke i sak om fengsling av utlending etter utlendingsloven § 106 (30.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01701-U, (sak nr. 2012/1451), straffesak, anke over kjennelse

Politiets utlendingsenhet mot A (advokat Peter S. Nørgaard)

Les mer
Straffutmåling for volds- og vinningsforbrytelser begått av en ung gjerningsmann (28.08.12)

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01695-a, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Les mer
Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for oppbevaring av et større parti av det narkotiske stoffet fenazepam (28.08.12)

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01694-A, (sak nr. 2012/529), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde K. Sakariassen)

Les mer
Straffutmåling for en mann som er funnet skyldig i mishandling av sin mor (28.08.12)

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01693-A, (sak nr. 2012/1235), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Anke over lagmannsrettens lovanvendelse, straffutmåling, tap av førerrett og fastsettelse av saksomkostninger (28.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.08.2012, HR-2012-01699-U, (sak nr. 2012/1236), straffesak, anke over dom

A (advokat Terje Amland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over dom om utvidet inndragning etter straffeloven § 34 a (27.08.12)

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01689-A, (sak nr. 2012/617), straffesak, anke over dom

A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straffutmåling for falsk anklage om voldtekt (27.08.12)

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01677-A, (sak nr. 2012/1054), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Arild Oma)

Les mer
Straffutmåling for befatning med 210 tabletter Rivotril (27.08.12)

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straffutmåling for skattesvik og medvirkning til andres skattesvik (27.08.12)

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01680-A, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Anke over kjennelse om konkursåpning etter konkursloven § 60, jf. § 61 (27.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2012, HR-2012-01683-U, (sak nr. 2012/1364), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Aslak Runde) mot A, hans konkursbo (advokat Tor Kolden) og Staten v/Skatt øst

Les mer
Oppsettende virkning for anke fra påtalemyndigheten over kjennelse om straffeprosessuelt beslag (24.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.08.2012 HR-2012-01664-U, (sak nr. 2012/1407), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet  

 

Les mer
Straffutmåling - domfelte hadde i to rettskraftige dommer blitt idømt fellesstraff med samme dom (24.08.12)

Høyesteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01660-A, (sak nr. 2012/716), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer
Bedrageri – frifinnelse for unndragelse etter straffeloven § 34  (24.08.12)

Høyesteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01665-A, (sak nr. 2012/797), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea) mot A (advokat Joakim Marstrander)

Les mer
Anke over avvisning av søksmål med krav om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet (22.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Fanny Elisabeth Platou Amble)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak (22.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01644-U, (sak nr. 2012/1405), sivil sak, anke over beslutning

A og B mot X kommune (advokat Liv Bäckstrøm Iversen)

Les mer
Straffutmåling ved forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd annet punktum (22.08.12)

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01648-A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Utmåling av straff for bilkjøring i påvirket tilstand (22.08.12)

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01646-A, (sak nr. 2012/721), straffesak, anke over dom

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød)

Les mer
Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti (22.08.12)

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01649-A, (sak nr. 2012/260), sivil sak, anke over dom

Norsk Tillitsmann ASA (advokat Karstein J. Espelid) mot Silvercoin Industries AS (advokat Jørgen Stang Heffermehl)

Les mer
Anke over lagmannsrettsdom - erklæring om partshjelp til støtte for den ankende part (21.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.08.2012, HR-2012-01639-U, (sak nr. 2012/1059), sivil sak, anke over dom

Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS (advokat Lars Ivar Nyland) mot Vestfold fylkeskommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder)

Les mer
Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til fremme av anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd (17.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.08.2012 HR-2012-01627-U, (sak nr. 2011/841), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet  

 

Les mer
Tiltaltes rett til innsyn i korrespodanse mellom påtalemyndighet og en utelandsk advokat (10.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.08.2012 HR-2012-01605-U, (sak nr. 2012/1157), straffesak, anke over kjennelse. A Inc, B Inc (advokat Erling O. Lyngtveit), C (advokat Berit Reiss-Andersen) og D (Advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ny behandling av anke over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning (08.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.08.2012 HR-2012-01600-U, (sak nr. 2012/1125), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Fremleggelse av dokumenter som ikke tidligere har vært fremlagt i saken (06.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.08.2012, HR-2012-015654-U, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Horn)

Les mer
Om lagdommerne var inhabile som følge av tidligere deltakelse ved avgjørelse om varetektsfengsling (06.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01571-U, (sak nr. 2012/1251), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jonny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet  

 

Les mer
Om vitner kan være til stede under hovedforhandling før de selv har avgitt forklaring (06.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01576-U, (sak nr. 2012/1289), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen)  mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom (03.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.08.2012, HR-2012-01558-U, (sak nr. 2012/1222), sivil sak, anke over kjennelse

Nordre Land Kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare (02.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012 HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer
Anke over straffedom nektet fremmet (02.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01553-U, (sak nr. 2012/1215), straffesak, anke over beslutning A (advokat Karl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Saken gjelder varetektsfengsling - spørsmålet i saken er om uttalelser på en blogg på internett er fremsatt "offentlig", jf. straffeloven § 140 jf. §§ 7 og 10 (02.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332, straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer
Fortsatt varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare (01.08.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2012, HR-2012-01551-U, (sak nr. 2012/1327), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Lindboe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over jordskifteoverrettens sakskostnadsavgjørelse (26.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2012, HR-2012-01539-U, (sak nr. 2012/1106), sivil sak, anke over kjennelse

August Edvard Røsnes og Svein Ole Kristiansen (advokat Fredrik Holth) mot Tromsø Bunkerdepot AS og Benedicte Berg Schilbred (advokat Thor Hager Thorkildsen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (20.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse, 20.07.2012 HR-2012-01504-U, (sak nr. 2012/1293), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet.

 

Les mer
Anke over kjennelse hvor utleggsbegjæring ble nektet fremmet (19.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01485-U, (sak nr. 2012/1246), sivil sak, anke over kjennelse

A ASA (advokat Wilhelm Blikstad) mot B

Les mer
Begjæring om omgjøring grunnet manglende dommerforsikringer (19.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01501-U, (sak nr. 2012/11046), straffesak, begjæring om omgjøring A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens straffutmåling i sak om to voldtekter (19.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.07.2012, HR-2012-01502-U, (sak nr. 2012/1177), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Innsigelser mot begjæring om tvangsfravikelse av boligeiendom (18.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01477-U, (sak nr. 2012/1136), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Sparebanken B (advokat Øystein Vasset)

Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i arbeidsrettssak (18.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01480-U, (sak nr. 2012/1078), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Cruys Magnus Sagen) mot B AS (advokat Birgitte Rødsæther)

Les mer
Habiliteten til en arbeidslivskyndig meddommer i en sak om gyldigheten av en oppsigelse i arbeidsforhold (12.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01451-U, (sak nr. 2012/935), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Eyvind Mossige) mot B AS og C AS (advokat Are Gauslaa)

Les mer
Spørsmål om lagmannsretten ved anke over dom av tingretten i straffesak kan endre den utmålte straff uten at anken tilfredsstiller kravene i strpl. § 314 første ledd (12.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 12.07.2012, HR-2012-01444-U, (sak nr. 2012/1086), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Jørgen Mowinckel)

Les mer
Saken gjelder varetektsfengsling hovedsakelig på grunnlag av mistanke om menneskehandel (12.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01435-U, (sak nr. 2012/1225), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Steinar B. Yndestad) og B (advokat Turid Mæland)

Les mer
Lagmannsrettens dom i sak om legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter (12.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.07.2012, HR-2012-01433-U, (sak nr. 2012/1129), straffesak, anke over dom

A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om et telefonnummer kan beslaglegges etter straffeprosessloven § 203, jf. straffeloven § 35 (12.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-0441-U, (sak nr. 2012/1193), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse under skyldspørsmålet (11.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.07.2012, HR-2012-01427-U, (sak nr. 2012/1006), straffesak, anke over dom

A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet, B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet, C AS (advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om grovt bedrageri (10.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.07.2012, HR-2012-01415-U, (sak nr. 2012/1079), straffesak, anke over dom

A (advokat bjørn Stefanussen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelse (05.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01387-U, (sak nr. 2012/1036), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Magne Olsen) mot B (advokat Ivar Hillestad)

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling, bevisbedømmelse og rettsanvendelse (05.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2012, HR-2012-01381-U, (sak nr. 2012/1160), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ingrid Walmsnæss wehn) mot B (advokat Kjersti Lunde)

Les mer
Anken gjelder lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd (05.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01385-U, (sak nr. 2012/1099), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om oppnevnelse av sakkyndig (05.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01377-U, (sak nr. 2012/1167), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Signe Blekastad) mot X (advokat Christopher Gallaher)

Les mer
Anken gjelder lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over tingrettens dom i straffesak fremmet (04.07.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.07.2012, HR-2012-01370-U, (sak nr. 2012/1137), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke frå domfelte i ei straffesak som reiser tre hovudproblemstillingar (29.06.12)

Høgsteretts dom, 29.06.2012, HR-2012-01350-A, (sak nr. 2012/222), straffesak, anke over dom

A (advokat arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Unni Sandøy)

Les mer
Utmåling av straff for brot på straffelova § 162 første ledd jf. tredje ledd første punktum (29.06.12)

Høgsteretts dom, 29.06.2012, HR-2012-01358-A, (sak nr. 2012/367), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Merethe Evenrud)

Les mer
Utmåling av forvaringstid etter at den domfelte under soning av ein drapsdom på ni års fengsel blei dømd for forsøk på drap (28.06.12)

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01339-A, (sak nr. 2012/437), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Forståinga av uttrykket "seksuell omgang" i straffelova (28.06.12)

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01337-A, (sak nr. 2012/384), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Saka gjeld lovbruk og straffutmåling ved domfelling for å ha med GBL å gjere (28.06.12)

Høgsteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01340-A, (sak nr. 2012/488), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Erik Ulvesæter) og C (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Oma)

Les mer
Spørsmål om forlenging av forvaring der den domfelte er sett fri på prøve (28.06.12)

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01342-A, (sak nr. 2012/653), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull)

Les mer
Straffutmåling for mellom anna lekamskrenking under særdeles skjerpande omstende (28.06.12)

Høgsteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01338-A, (sak nr. 2012/406), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Straffutmåling ved forsøk på overlagt drap (28.06.12)

Høyesteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01330-A, (sak nr. 2012/656), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av søksmål fordi kravet i saken er rettskraftig avgjort (28.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kjersti Klaastad Svendsen) mot Am Trust International Underwriters Ltd (advokat Line Solveig With)

Les mer
Utmåling av oppreising til mindreårige offer for valdtekt til seksuell omgang (28.06.12)

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01341-A, (sak nr. 2012/34), sivil sak, anke over dom

A (advokat Bengt Høyer Pedersen) mot B v/verge og C v/verge (advokat Hallvard Østgård)

Les mer
Spørsmål om fornærmedes begjæring om at tingretten skal avsi kjennelse for at inndragning skal gå til dekning av fornærmedes erstatningskrav (28.06.12)

Høyesteretts kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen)

Les mer
Immaterielle spørsmål i forb. med at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen (27.06.12)

Høyesteretts dom, 27.06.2012, HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom

I. Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli) mot Stokke As, Peter Opsvik AS og Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes)

II. Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes) mot Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli)

Les mer
Tvangsplassering i institusjon etter kriminalitetsalternativet i barneloven (27.06.12)

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01323-A, (sak nr. 2012/361), straffesak, anke over dom

A (advokat Camilla Kyllo) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer
Straffutmåling for voldtekt til samleie begått etter lovendringen 25. juni 2012 (27.06.12)

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01327-A, (sak nr. 2012/521), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer
Straffutmåling for mishandling i familieforhold (27.06.12)

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01326-A, (sak nr. 2012/320), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer
Spørsmål om det er gitt dommarforsikring etter domstollova § 60 (26.06.12)

Høgsteretts orskurd, 26.06.2012, HR-2012-01312-A, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over orskurd

Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)

Les mer
Anke over beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke over straffedom (26.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2012, HR-2012-01307-U, (saknr. 2012/1068), strffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

B (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om tilleggsavgjørelse etter tvisteloven § 19-9 (26.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2012, HR-2012-01306-U, (sak nr. 2012/920), sivil sak, anke over dom

A og B (advokat Annie Krefting) mot C AS (advokat Trond Lexau)

Les mer
Overprøving av vedtak om endringsligning og tilleggsskatt (25.06.12)

Høyesteretts dom 25.06.2012, HR-2012-01296-A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom

A (advokat Toralv Follestad) mot Staten v/Skatt Øst (advokat Per Sandvik)

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling i sak om grov narkotikaforbrytelse (25.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2012, HR-2012-01300-U, (sak nr. 2012/922), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav fra fire kommuner om at Jernbaneverket skal holde gjerder langs den jernbanelinjen som går gjennom kommunene (22.06.12)

Høyesteretts dom, 22.06.2012, HR-2012-01282-A, (sak nr. 2011/1596), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot Oppdal kommune, dovre kommune, Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune (advokat Caroline Lund)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å heve en anke over skyldspørsmålet i en straffesak (22.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2012, HR-2012-01286-U, (sak nr. 2012/1033), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Marius Holm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om ansettelse på grunnlag av arbeidsmiljøvernlovens regler om virksomhetsoverdragelse (21.06.12)

Høyesteretts dom 21.06.2012, HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom

Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Sigurd Holter Torp), Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot Robert Sneddon, Kevin Smith, James Donald og Barry Denholm (advokat Eyvind Mossige) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Les mer
Beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak (20.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01268-U, (sak nr. 2012/961), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Erling Flisnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (20.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01275-U, (sak nr. 2012/949), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Amund Noss) mot A (advokat Henning Borge)

 

Les mer
Vedtak om omsorgsovertaking i barnevernet (19.06.12)

Høgsteretts orskurd, 19.06.2012, HR-2012-01262-A, (sak nr. 2012/379), sivil sak, anke over orskurd

I. A (advokat Petter A. Clemetsen) mot X kommune (advokat Irene Sogn)

II. X kommune (advokat Irene Sogn) mot A (advokat Petter A. Clemetsen)

Les mer
Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling (18.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01253-U, (sak nr. 2012/835), sivil sak, anke over kjennelse

ACE European Group Ltd (advokat Anja K. Ankerud) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Soningsutsettelse etter straffeprosessloven § 459 første ledd (18.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01260-U, (sak nr. 2012/1071), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ann Helen Aarø) mot Kriminalomsorgen region sør

Les mer
Krav frå forureiningsstyresmaktene om delvis refusjon av det offentlege sine utgifter til opprydding av sterkt forureina grunn (18.06.12)

Høgsteretts dom, 18.06.2012, HR-2012-01254-A, (sak nr. 2012/285), sivil sak, anke over dom

Amund Grindalen (advokat Magnus Dæhlin) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Pål Wennerås)

Les mer
Forurensningsmyndighetens krav om delvis refusjon av det offentliges utgifter til opprydning av sterkt forurenset grunn (18.06.12)

Høyesteretts dom, 18.06.2012, HR-2012-01254-A, (sak nr. 2012/285), sivil sak, anke over dom

Amund Grindalen (advokat Magnus Dæhlin) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Pål Wennerås)

Les mer
Straffutmåling for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse (15.06.12)

Høyesteretts dom, 15.06.2012, HR-2012-01243-A, (sak nr. 2012/474), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer
Krav om partsstatus i barnevernssak (14.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01234-U, (sak nr. 2012/1056), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Ben Einar Grindhaug) mot X kommune (advokat Wenke H. Kyvik)

Les mer
Beslutning om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak (14.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01241-U, (sak nr. 2012/1026), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kjell Petter Neset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forståinga og bruken av folketrygdlova § 13-4 andre ledd bokstav a (14.06.12)

Høgsteretts dom, 14.06.2012, HR-2012-01232-A, (sak nr. 2011/2057), sivil sak, anke over dom

A (advokat Anne-Lise H. Rolland) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Marius Emberland)

Les mer
Spørsmålet om hvorvidt ileggelse av rentetillegg etter folketrygdloven sperrer for senere straffeforfølgning for bedrageri (13.06.12)

Høyesteretts dom 12.06.2012, HR-2012-01228-A, (sak nr. 2012/306), straffesak, anke over dom

A (advokat Monica Haugedal) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom (12.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2012, HR-2012-01214-U, (sak nr. 2012/916), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ivar Abrahamsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

 

 

Les mer
Saka gjaldt utbetaling av skogerstatning etter naturfreding i statsallmenning (11.06.12)

Høgsteretts dom, 11.06.2012, HR-2012-01210-A, (sak nr. 2012/64), sivil sak, anke over dom

De virkesberettigede i Imsdalen statsallmenning v/allmenningsstyret og De virkesberettigede i Hirkjølen statsallmenning v/allmenningsstyret (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot Statskog SF (advokat Anders Blakstvedt)

 

Les mer
Gjenåpning av farskapssak (08.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01202-U, (sak nr. 2012/918), sivil sak, anke over kjennelse

A, B og C (advokat Arne Gjeraker) mot D (advokat Pål Sverre Hernæs)

Les mer
Kjennelse - inngitt skriftlig innlegg på vegne av Facebookgruppe (08.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01205-F, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over kjennelse

Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)

 

Les mer
Statens ansvar for sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsrettens dom er opphevet pga. feil ved rettens sammensetning (08.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01201-U, (sak nr. 2012/913 og 2012/915), sivil sak, anke over kjennelse

I. A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot staten v/Domstoladministrasjonen

II. C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning (08.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.06.2012, HR-2012-01200-U, (sak nr. 2012/909), sivil sak, anke over dom

A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen)

Les mer
Overprøving av fylkesnemndas avvisning av krav om opphevelse av tidligere vedtak om omsorgsovertakelse (07.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.06.2012, HR-2012-01198-U, (sak nr. 2012/1008), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sverre K. Berge) mot X kommune (advokat Jahn Knapstad)

Les mer
Gyldighet av ektepakt (06.06.12)

Høgsteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01182-A, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom

A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Les mer
Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og idømmelse av oppreisning (06.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01177-U, (sak nr. 2012/776), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Reidar Andresen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Vedtak om merking av kyststi på Nesodden er gyldig (06.06.12)

Høyesteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01183-A, (sak nr. 2012/110), sivil sak, anke over dom

Morten Jahr (advokat Jan Esben Leborg) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer
Kjøring av motorvogn i påvirket tilstand (06.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01189-U, (sak nr. 2012/980), straffesak, anke over dom

A (advokat Allan Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om sikkerhetsstillelse i privat straffesak etter straffeprosessloven § 413 (05.06.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2012, HR-2012-01163-U, (sak nr. 2012/793), privat straffesak, anke over kjennelse

A og B mot C (advokat Rune Tysse)

Les mer
Spørsmål om advokaters taushetsplikt er til hinder for at det gis beslag i en advokats timelister (31.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01137-U, (sak nr. 2012/928), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Håkon Bodahl-Johansen)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i dom i en sivil sak (29.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2012, HR-2012-01119-U, (sak nr. 2012/704), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jørgen Bugge) mot X kommune (advokat Jan Mathys Truyen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om medvirkning til legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter (25.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, kjennelse og dom, 25.05.2012, HR-2012-01117-U, (sak nr. 2012/697), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. D (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester (25.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.05.2012, HR-2012-01110-U, (sak nr. 2012/926), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Preben Henriksen), B (advokat thomas Wyller) og C (advokat Anne-Marie Berg) mot X kommune (advokat Ola Rømo)

Les mer
Objektivt erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24 a for skade voldt av "avløpsanlegg" (24.05.12)

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom

Sør-Trøndelag fylkeskommune (advokat Per Anders Engelsen) mot Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler)

Les mer
Saken gjaldt om et selskap som kjøpte et produksjonsanlegg etter at dette var abandonert av konkursboet, hadde krav på fradrag for inngående merverdiavgift (24.05.12)

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01103-A, (sak nr. 2011/1937), sivil sak, anke over dom

Grasmo AS (advokat Henning Naas) mot Staten v/Skatt øst (advokat Marius Stub)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble besluttet granskning etter aksjeloven § 5-26, jf. § 5-25 (24.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01098-U, (sak nr. 2012/778), sivil sak, anke over kjennelse

A AS (advokat Asle Aarbakke) mot B (advokat Anders Ryssdal)

Les mer
Anke med begjæring om oppfriskning (24.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01112-U, (sak nr. 2012/792), sivil sak, anke over dom

A mot X kommune (advokat Ingolf Skaflem)

Les mer
Tiltale for mishandling i nære relasjoner (24.05.12)

Høyesteretts dom 24.05.2012, HR-2012-01101-A, (sak nr. 2012/376), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Fallrettighetene i vassdrag som dels er skapt, dels har fått økt vannføring, som følge av overføring av vann fra et annet vassdrag (23.05.12)

Høyesteretts dom 23.05.2012, HR-2012-01089-A, (sak nr. 2011/1906), sivil sak, anke over dom

HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fr. Remmen) og Energi Norge (partshjelper) (advokat Aksel S. Tannum) mot Statskog SF (advokat Frode A. Innjord)

Les mer
Anke over straffutmåling og sivile krav (22.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.05.2012, HR-2012-01084-U, (sak nr. 2012/756), straffesak, anke over dom

A (advokat gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelser (22.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Arne Heiestad)

Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål som følge av oversittelse av søksmålsfrist etter eigedomsskattelova § 23 (22.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01085-U, (sak nr. 2012/779), sivil sak, anke over kjennelse

Bergen kommune (advokat Karstein Rye) mot Sponviken borettslag (advokat Per Magnus Falnes)

Les mer
Spørsmål om avvisning av anke på grunn av fristbrudd (22.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01083-U, (sak nr. 2012/647), sivil sak, anke over kjennelse

Bodø kommune (advokat Tore Benson) mot Grunn & Fjell Entreprenøren AS (advokat Erling Marelius Erstad)

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 222 første ledd andre straffalt. (21.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01065-U, (sak nr. 2012/819), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om fast bosted og samvær i barnefordelingssak (21.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.05.2012, HR-2012-01068-U, (sak nr. 2012/903), sivil sak, anke over dom

A mot B (advokat Kolbjørn R. Wisth)

Les mer
Videre anke over kjennelse i sak om varetektsfengsling (21.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01067-U, (sak nr. 2012/932), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ole Richard Holm-Olsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om utlevering (16.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01062-U, (sak nr. 2012/905), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Saken gjelder hvorvidt et krav som er gjort til tvistegjenstand, allerede er rettskraftig avgjort (16.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01058-U, (sak nr. 2012/624), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot B (advokat Morten Steenstrup)

Les mer
Spørsmål om avvisning av domfeltes anke på grunn av oversittelse av ankefrist (15.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2012, HR-2012-01052-U, (sak nr. 2012/755), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christofer Arnø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 06.03.2012 (14.05.12)

Høyesteretts kjennelse, 14.05.2012, HR-2012-01033-U, (sak nr. 2012/662), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Jørgen Urbye) mot B (advokat Ole Andre Tveit)

Les mer
Tvangssalg av fast eiendom etter begjæring fra konkursbo (11.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01024-U, (sak nr. 2012/783, sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Andreas S. Christensen) mot B AS, dets konkursbo (advokat Johan Ratvik)

 

 

Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak vedrørende tvist om sluttoppgjør i entrepriseforhold (11.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01019-U, (sak nr. 2012/782), sivil sak, anke over kjennelse

NCC Construction AS (advokat Hans Christian Brodtkorb) mot Geoingeniørene AS og Gjensidige Forsikring BA (advokat Trond Werner Lunde)

Les mer
Saka gjaldt føretaksstraff og oppreisingserstatning i samband med brot på arbeidsmiljølova etter ei fallulykke (10.05.12)

Høgsteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01016-A, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) og A (bistandsadvokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik AS (advokat Jan Fougner)

 

Les mer
Spørsmål om den tiltalte gjorde seg skuldig i straffbart brot på teieplikta i verdipapirhandellova § 3-4 første ledd (10.05.12)

Høgsteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01012-A, (sak nr. 2011/2142), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Cato Schiøtz)

Les mer
Preklusjon av adgangen til å begjære avvisning av en sak for tingretten fordi den hører under voldgift (09.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.05.2012, HR-2012-00999-U, (sak nr. 2012/773), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Guro Erikstein) mot B AS (advokat Pan Farmakis)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak (09.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-201-00998-U, (sak nr. 2012/841), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Bent Luther) mot X kommune (advokat Halvard Grønli)

Les mer
Krav om tilbakebetaling av etterberekna avgift på sluttbehandla avfall (08.05.12)

Høgsteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00981-A, (sak nr. 2011/1933), sivil sak, anke over dom

Norsk Gjenvinning AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ida Thue)

Les mer
Gyldigheita av eit likningsvedtak (08.05.12)

Høgsteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00976-A, (sak nr. 2011/1774), sivil sak, anke over dom

Skagen AS (advokat Finn Eide) mot staten v/Skatt vest (advokat Ola Ø. Nisja)

Les mer
Forståelsen av motorferdselloven 10. juni 1977 nr. 82 § 2 (08.05.12)

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00977-A, (sak nr. 2012/117), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer
Spørsmål om nye lagdommarar var inhabile fordi dei var dommarar ved same lagmannsrett som dei dommarane som hadde behandla saka første gong (08.05.12)

Høgsteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer
Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for uaktsom sykling etter vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (08.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.05.2012, HR-2012-00972-U, (sak nr. 2012/589), straffesak, anke over dom

A (advokat Tore Høyer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i en lagmannsrettsdom (04.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00960-U, (sak nr. 2012/531), sivil sak, anke over dom

Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot A (advokat Erik Mjell)

 

Les mer
Beslutning om ikke å tillate at de fornærmede fra Utøya får overhøre andre fornærmedes vitneforklaringer (04.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00952-U, (sak nr. 2012/820), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. Fornærmede i straffesak (advokat Frode Elgesem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om det foreligger "særlige grunner" til å tillate behandlet et nytt påtandsgrunnlag etter at anke er henvist til behandling i Høyesterett (04.05.12)

Høyesteretts beslutning, 04.05.2012, HR-2012-00953-U, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom

A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Les mer
Saken gjelder hvorvidt det etter at staten er rettskraftig frifunnet i sak om gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, kan reises nytt søksmål (02.05.12)

Høyesteretts kjennelse, 02.05.2012, HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A og B (advokat Victoria Holmen)

Les mer
Avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag (02.05.12)

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00920-A, (sak nr. 2012/38), sivil sak, anke over dom

A, B og C v/verge (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer
Trusler. Saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling. (02.05.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.05.2012, HR-2012-00940-U, (sak nr. 2012/630), straffesak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for ett ran og sju grove tyverier begått overfor eldre personer (02.05.12)

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00926-A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Straffutmåling for mobil vinningskriminalitet (02.05.12)

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00924-A, (sak nr. 2012/179), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

 

Les mer
Spørsmål om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon (02.05.12)

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00919-A, (sak nr. 2011/1916), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Halldor Christen Tjoflaat) og B (advokat Anders Brosveet)

Les mer
Straffutmåling for voldtekt av mindreårig jente som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen (02.05.12)

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om overtredelse av straffeloven § 127 første ledd første straffalternativ (30.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00918-U, (sak nr. 2012/528), straffesak, anke over dom

A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Retting av partsforhold i ankesak (30.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00932-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Arne B. Krokeide)

Les mer
Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om overtredelser av straffeloven § 127 og § 128 (26.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.04.2012, HR-201-00863-U, (sak nr. 2012/631), straffesak, anke over dom

A (advokat Jostein Alvheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak (26.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2012, HR-2012-00867-U, (sak nr. 2012/570), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 17.02.2012 (25.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.04.2012, HR-2012-00841-U, (sak nr. 2012/679), sivil sak, anke over kjennelse

A AS (advokat Nils E. Tangedal) mot B (advokat Cathrine Sivertsen Forberg)

Les mer
Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil at tingretten avgjorde et krav om avvisning av en straffesak under saksforberedelsen uten å avholde muntlig forhandling (24.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00818-U, (sak nr. 2012/484), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ståle Hellesø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 15.01.2012 (24.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.201, HR-2012-00817-U, (sak nr. 2012/429), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Hans Andreas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i straffesak (24.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00815-U, (sak nr. 2012/360), straffesak, anke over kjennelse

A gruppen (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffbar innsidehandel (23.04.12)

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00812-A, (sak nr. 2011/2045), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

II. B (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

Les mer
Anke over frifinnelse for grovt uaktsomt grovt bedrageri i forbindelse med søknad om og mottak av pensjon (23.04.12)

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00810-A, (sak nr. 2011/2103), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Svein Aage Valen)

Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare (23.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.04.2012, HR-2012-00809-U, (sak nr. 2012/764), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Elisabeth Myhre)

Les mer
Spørsmål om fremleggelse av utskrift av bøteregisteret (20.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.04.2012, HR-2012-00796-U, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) og A (advokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik A/S (advokat Jan Fougner)

Les mer
Advokaters taushetsplikt - om denne er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs (19.04.12)

Høyesteretts kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00788-A, (sak nr. 2011/1731), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Halvard Helle) mot A - hans konkursbo (advokat Audun Lillestølen)

Les mer
Omsorgsovertakelse (19.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00792-U, (sak nr. 2012/674), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Vegard Bø Bahus) mot B (advokat Olav Sylte), X kommune (advokat Sven J. Stray)

 

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak (17.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00755-U, (sak nr. 2012/507), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Trond Dyvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Les mer
Foreløpig avgjørelse etter barnelova 60 første ledd (17.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00758-U, (sak nr. 2012/620), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Einar With) mot B (advokat Per Øyvin Andersen)

Les mer
Forståelsen av merverdiavgiftsloven 1969 § 16 nr. 5 (17.04.12)

Høyesteretts dom, 17.04.2012, HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom

Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland) mot staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Krav om tvangsfullbyrdelse av samværsrett (16.04.12)

Høyesteretts anketutvalgs kjennelse, 16.04.2012, HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tore Roald Riedl) mot B (advokat Ingvild Opøien)

Les mer
Beslutning om å nekte kringkasting av tiltaltes forklaring under hovedforhandling (13.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00740-U, (sak nr. 2012/666), straffesak, anke over kjennelse

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening (advokat Cato Schiøtz) og A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 16.01.2012 (13.04.12)

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00750-F, (sak nr. 201/349), sivil sak, anke over beslutning

A mot Oslo Bolig og sparelag (OBOS) (advokat Terje Sjøvold) og Staten v/Justisdepartementet (advokat Steffen Kvisler)

Les mer
Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring (13.04.12)

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00749-F, (sak nr. 2012/348), sivil sak, anke over beslutning

A og B mot C borettslag (advokat Boddvar Kaale) og D

Les mer
Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring (13.04.12)

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00748-F, (sak nr. 2012/347), sivil sak, anke over beslutning

A og B mot C borettslag (advokat Bodvar Kaale)

Les mer
Spørsmål i sak om overskjønn ved oreigning av grunn til bybane i Bergen måtte opphevast (13.04.12)

Høgsteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn

Inge Kristian Kristoffersen (advokat Børje L. Hoff) mot Bergen kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 08.12.2011 (13.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00741-U, (sak nr. 2012/402), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A og B mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer
Straffutmåling for lekamskrenking med betydeleg skadefølgje (13.04.12)

Høgsteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00742-A, (sak nr. 2011/2110), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak (12.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2012, HR-2012-00732-U, (sak nr. 2012/600), sivil sak, anke over beslutning

I. A (advokat Tore Ihlebæk) mot X kommune (advokat Lars Dahlback),

II. B (advokat Bård Vikanes) mot X kommune (advokat Lars Dahlback)

Les mer
Anke over lagmannsrettens lovanvendelse etter domfellelse for to overtredelser av straffeloven § 227 første straffalternativ (10.04.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.04.2012, HR-2012-00717-U, (sak nr. 2012/459), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 16 år. Spørsmål om samfunnsstraff.  (30.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00699-U, (sak nr. 2012/411), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Særskilt anke over sivile krav som er pådømt i dom avsagt av Borgarting lagmannsrett (30.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00695-U, (sak nr. 2012/124), sivil sak, anke over dom

I.

A, B og C (advokat Harald Stabell) mot D (advokat Stine Laier Nybø) og E (advokat John Christian Elden)

II.

E (advokat John Chrisitan Elden) mot A, B og C (advokat Harald Stabell)

 

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom hvor domfelte ble funnet skyldig i legemsfornærmelse med skadefølge (30.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 30.03.2012, HR-2012-00701-U, (sak nr. 2012/393), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Otterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Identiske krav frå majoritetsaksjeeigar og frå selskap om skadebot grunna eit påstått ugyldig forvaltningsvedtak (30.03.12)

Høgsteretts dom, 30.03.2012, HR-2012-00687-A, (sak nr. 2011/1675), sivil sak, anke over dom

Steinar Bastesen og Alu Safe AS (advokat Trond S. Paulsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Kirsten Berger)

Les mer
Bruk av strl. § 135 a på sjikanøse utsegner sette fram mot ei farga dørvakt på ein utestad (30.03.12)

Høgsteretts dom, 30.03.2012, HR-2012-00689-A, (sak nr. 2012/143), straffesak, anke over dom

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Videre anke over kjennelse om føring av bevis underlagt lovbestemt taushetsplikt (30.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.03.2012, HR-2012-00690-U, (sak nr. 2012/448), sivil sak anke, over kjennelse

Teletopia Gruppen AS og TeleTaxi Asker og Bærum AS mot A (advokat Geir Kruge)

Les mer
Gyldigheita av eit vedtak i Utlendingsnemnda (29.03.12)

Høgsteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00667-A, (sak nr. 2011/1688), sivil sak, anke over dom

A (advokat Stina Saastad) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer
Spørsmål om eit krav om tilbakeføring av fast eigedom, grunna på at overdraginga av eigedommen er ugyldig, er gjenstand for forelding (29.03.12)

Høgsteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00672-A, (sak nr. 2011/1477), sivil sak, anke over dom

A AS (advokat Anne Cathrine Røed) mot B og C (advokat Erling Grimstad)

Les mer
Gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda (29.03.12)

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00667-A, (sak nr. 2011/1688), sivil sak, anke over dom

A (advokat Stina Saastad) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer
Domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om ikke å gjenåpne en straffesak (29.03.12)

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00669-S, (sak nr. 2011/1820), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt og advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av straffeloven § 275 (29.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29.03.2012, HR-2012-00679-U, (sak nr. 2012/397), straffesak, anke over dom

A (advokat Toril Dale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens straffutmåling - begjæring om ny behandling av sivile krav (28.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.03.2012, HR-2012-00662-U, (sak nr. 2012/426), straffesak, anke over dom

Straffeloven § 192 første ledd bokstav a

A (advokat John Marius Dybvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Tilbakekallelse av oppnevning som bistandsadvokat i 22. juli-saken etter lekkasje av saksdokumenter til media (27.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00645-U, (sak nr. 2012/552), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling (27.03.12)

Høyestereetts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00648-U, (sak nr. 2012/574), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Erling Staff) mot Den  offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke fra to domfelte over saksbehandling og straffutmåling i sak om frihetsberøvelse og overlagt drap (23.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.03.2012, HR-2012-00624-U, (sak nr. 2012/392), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden og advokat Gøran Møller Christiansen) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Omstøyting av eit morselskap si betaling av krav mot dotterselskapet (22.03.12)

Høgsteretts kjennelse, 22.03.2012, HR-2012-00617-A, (sak nr. 2011/1555), sivil sak, anke over kjennelse

Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS (advokat Morten Garman)  mot Centrum Eiendomsmegling AS, dets konkursbo (advokat Anja K. Ankerud)

Les mer
Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven (19.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Krav om tilgang til lydopptak fra hovedforhandling (16.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.03.2012, HR-2012-00589-U, (sak nr. 2011/2012), straffesak, anke over kjennelse

Norsk Rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av overskjønn (16.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.03.2012, HR-2012-00585-U, (sak nr. 2012-65), sivil sak, anke over beslutning

Tvisteloven § 29-3 første ledd

Johan Langes og Søskendes Legat (advokat Helge Tveit) mot BKK AS (advokat Endre Grande)

Les mer
Spørsmål om oppreising etter påstått aldersdiskriminering i samband med tilsetjing av førstekonsulent (15.03.12)

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00580-A, (sak nr. 2011/1714), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jan Arild Vikan) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Erik Bratterud)

Les mer
Spørsmål om ein meirverdiavgiftspliktig næringsdrivande kan krevje frådrag for inngåande meirverdiavgift på kostnader til oppføring av ein tomannsbustad (15.03.12)

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00578-A, (sak nr. 2011/1595), sivil sak, anke over dom

Elkjøp Norge AS (advokat Per Oskar Tobiassen) mot staten v/Skatt øst (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å tillate anke fremmet (15.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennels 15.03.2012, HR-2012-00565-U, (sak nr. 2012/326), sivil sak, anke over beslutning

Tvisteloven § 29-13 første ledd

A (advokat Tore André Amble) mot B (advokat Synne Catrin Øren)

Les mer
Videre anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse (14.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.03.2012, HR-2012-00564-U, (sak nr. 2012/230), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Svein-Olav Bøen) mot B (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Les mer
Vilkårene for rettsvern for salgspant i registrert motorvogn (14.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.03.2012, HR-2012-00556-U, (sak nr. 2012/465), sivil sak, anke over dom

Santander Consumer Bank AS (advokat Jens Lind) mot Vendita AS, dets konkursbo (advokat Arne Lie)

Les mer
Fremleggelse av dokumentbevis (07.03.12)

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse, 07.03.2012, HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål

Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar Flow Measurement AS (advokat Kristin Farstad)

Les mer
Gyldigheten av en ektepakt (06.03.12)

Høyesteretts dom, 06.03.2012, HR-2012-00499-A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot B (advokat Thorer Ytterbøl)

Les mer
Spørsmål om tilsidesettelse av en incentivavtale i medhold av avtl. § 36 (05.03.12)

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00490-A, (sak nr. 2011/1274), sivil sak, anke over dom

Johan Benad Ugland (advokat Egil Jarslett) mot Sophienborg AS (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer
Spørsmål om straffeloven § 199 første ledd rammer seksuell omgang med stebarn som er over 18 år (05.03.12)

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00489-A, (sak nr. 2011/2031), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Richard Beck Pedersen)

Les mer
Tingrettens tillatelse til lydoverføring fra hovedforhandling (01.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2012, HR-2012-00458-U, (sak nr. 2012/328), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven (19.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer
Spørsmål om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side (28.02.12)

Høyesteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom

Halvor Lognvik og Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Storebrand Bank ASA (advokat Kyrre Eggen)

Les mer
Krav om erstatning mot eigedomsmeklar pga. sletting av sikringsobligasjon (28.02.12)

Høgsteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00447-A, (sak nr. 2011/1632), sivil sak, anke over dom

Anders Svensson og Erik Bråthen (advokat Kristian Korsrud) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Finn Jakob Enger)

Les mer
Spørsmål om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side (28.02.12)

Høyesteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom

Halvor Lognvik og Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Storebrand Bank ASA (advokat Kyrre Eggen)

Les mer
Straffutmåling for innførsel av rundt 940 gram kokain og 900 gram heroin. (27.02.12)

Høgsteretts dom, 27.02.2012, HR-2012-00430-A, (sak nr. 2011/2145), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer
Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort (27.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.02.2012, HR-2012-00434-U, (sak nr. 2012/318), straffesak, anke over kjennlese

A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndihget

Les mer
Spørsmål om en voldgiftsklausul i en husleiekontrakt for forretningslokaler var blitt frafalt (23.02.12)

Høyesteretts kjennelse, 23.02.2012, HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse

AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf. Harald Aase & Co. Sølvvareverksteder (advokat Per Magne Strandborg)

Les mer
Lovbruk og straffutmåling ved grovt kreditorsvik og grov kvitvasking av utbytte frå eigne straffbare handlingar (23.02.12)

Høgsteretts dom, 23.02.2012, HR-2012-00409-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer
Rettslige grenser for fastsettelse av samværsrett for andre enn foreldre. (23.02.12)

Høyesteretts dom, 23.02.2012, HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad)

Les mer
Oppfriskning for oversittelse av tilsvarsfrist i tingretten (17.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.02.2012, HR-2012-00364-U, (sak nr. 2011/2054), sivil sak, anke over kjennelse

Villmarksleiren ANS (advokat Thom-Kåre Granli) mot A (advokat Morten Broch Poulsson)

Les mer
Lagmannsrettens domfellelse for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd og § 198 (17.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17.02.2012, HR-2012-00355-U, (sak nr. 2012/177), straffesak, anke over dom

A (advokat Anniken Mellegaard) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Oppnevning av nye sakkyndige etter strpl. § 139 annet ledd (15.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.02.2012, HR-2012-00338-U, (sak nr. 2012/261), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for mobile vinningskriminelle ved grove ran av eldre personar i heimen deira (15.02.12)

Høgsteretts dom, 15.02.2012, HR-2012-00341-A, (sak nr. 2011/1769), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer
Habilitetskjennelse (15.02.12)

Høyesteretts kjennelse 15.02.2012, HR-2012-00344-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer
Aldersdiskriminering – spørsmål om ein arbeidsgivar på grunnlag av tariffavtale kan krevje at helikopterflygarar går av ved fylte 60 år (14.02.12)

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00325-A, (sak nr. 2010/127), sivil sak, anke over dom

Bjørn Nybø mfl. (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Haakon Blaauw)

Les mer
Spørsmål om domfellelse for promillekjøring kan fastsettes et kortere tidsrom for tap av førerett enn minstetiden på ett år (14.02.12)

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00333-A, (sak nr. 2011/2046), straffesak, anke over dom

A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer
Spørsmålet om ein skade som ein tankbilsjåfør blei påført, er omfatta av motorvognansvaret etter bilansvarslova (14.02.12)

Høgsteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00326-A, (sak nr. 2011/1641), sivil sak, anke over dom

Gjensidige Forsikring ASA (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Hasse Benberg)

Les mer
Saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse av i alt tre menn for blant annet grov korrupsjon og utroskap (14.02.12)

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00330-A, (sak nr. 2012/1885), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen), B (advokat Arne Gunnar Aas) og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer
Straffutmåling ved lekamsskading der handlinga er utført etter 25.06.2010 (14.02.12)

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00331-A, (sak nr. 2011/1927), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Geir Fornebo) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (13.03.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.02.2012, HR-2012-00317-U, (sak nr. 2012/41), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Anders L. Navjord) mot C (advokat Kjell M. Øymo)

Les mer
Avvisning av privat straffesak på grunn av manglende stilling som fornærmet (10.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.02.2012, HR-2012-00309-U, (sak nr. 2012/16), privat straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Louis Anda jr.) mot X kommune, B (advokat Rune Tysse)

Les mer
Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten om rett til uførepensjon (10.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.02.2012, HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Miller) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (advokat Terje Marthinsen)

Les mer
Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten om rett til uførepensjon (10.02.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.02.2012, HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Miller) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (advokat Terje Marthinsen)

Les mer
Fastsetjing av oppreisningserstatning til den krenkte etter ei grovt aktlaus valdtekt (09.02.12)

Høgsteretts dom, 09.02.2012, HR-2012-00293-A, (sak nr. 2011/1693), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Harald Stabell)

Les mer
Lovbruk i lagmannsretten ved domfelling for grovt ran med døden til følgje (09.02.12)

Høgsteretts dom, 09.02.2012, HR-2012-00292-A, (sak nr. 2011/1518), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer
Straffutmåling for mishandling i familieforhold (02.02.12)

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00266-A, (sak nr. 2011/1694), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Les mer
Straffutmåling ved brudd på strl. § 162 første og annet ledd - oppbevaring av 148 gram heroin (02.02.12)

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00263-A, (sak nr. 2011/1709), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Lovligheten av oppsigelser av profesjonelle fotballspillere (02.02.12)

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom

Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala og Terje Reinertsen (advokat Anne-Lise H. Rolland)

Les mer
Saka gjaldt om og i tilfelle på kva måte eit selskap som var halde ansvarleg for skatt som aksjonærar busette i utlandet var likna for, kunne reise sak mot staten (02.02.12)

Høgsteretts kjennelse, 02.02.2012, HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse

Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Søvik)

Les mer
Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31.10.2011 over rettsbruken og bevisvurderinga (02.02.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak, 02.02.2012, HR-2012-00264-U, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom

Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Trond Stang) og Norges Rederiforbun (partshjelpar) (advokat Are Gauslaa)mot A, B, C og D (advokat Eyvind Mossige og advokat Karianne Rettedal)

Les mer
Erstatningskrav mot en kommune som arbeidsgiver for skader som følge av mobbing i barneskolen (01.02.12)

Høyesteretts dom, 01.02.2012, HR-2012-00241-A, (sak nr. 2011/1163), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Gro Hamre) mot A (advokat Gisle A. Johnson)

Les mer
Gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte asyl (31.01.12)

Høyesteretts dom, 31.01.2012, HR-2012-00248-A, (sak nr. 2011/1673), sivil sak, anke over dom

A og B (advokat Brynjar Meling) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Pål Wennerås)

Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd (31.01.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 31.01.2012, HR-2012-00245-U, (sak nr. 2011/2061), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Tom A. Torkildsen) mot B (advokat Ingvald Snerthammer)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppheve bostedsforbeholdet ved forsvareroppnevning (26.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.01.2012, HR-2012-00202-U, (sak nr. 2012/147), straffesak, anke over ebeslutning

A (advokat Turid Mæland)

Les mer
Spørsmål om avvisning av anke på grunn av oversittelse av ankefrist (25.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.01.2012, HR-2012-00194-U, (sak nr. 2011/2119), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B mfl. (advokat Leif Inge Håland)

Les mer
Reaksjonsfastsettelse ved forsøk på drap (24.01.12)

Høyesteretts dom, 24.01.2012, HR-2012-00185-A, (sak nr. 2011/1726), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Les mer
Anke over lagmannsrettens avvisning av motanke over straffekrav (24.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.01.2012, HR-2012-00184-U, (sak nr. 2011/2117), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for bruk av forfalsket vitnemål (23.01.12)

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00169-A, (sak nr. 2011/1845), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer
Lovanvendelsen i straffesak om overtredelse av naturvernloven § 5 og plan- og bygningsloven § 93 bokstav i (23.01.12)

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00168-A, (sak nr. 2011/1677), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes) mot A (advokat Odd Walther Moi)

Les mer
Saken gjelder tolkning av en selvskyldnerkausjon (23.01.12)

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00167-A, (sak nr. 2011/1383), sivil sak, anke over dom

AS Kellox og Loxkel AS (advokat Jon Vinje) mot Karl-Johan Brekmo (advokat Stig Bjørklund)

Les mer
Saken gjelder tolkning av en selvskyldnerkausjon (23.01.12)

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00167-A, (sak nr. 2011/1383), sivil sak, anke over dom

AS Kellox og Loxkel AS (advokat Jon Vinje) mot Karl-Johan Brekmo (advokat Stig Bjørklund)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for voldtekt til seksuell omgang mot noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen mv. (20.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.01.2012, HR-2012-00156-U, (sak nr. 2011/2056), straffesak, anke over dom

A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om norske domstoler har stedlig kompetanse i en internasjonal tvist om meklerkommisjon (19.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00152-U, (sak nr. 2011/2021), sivil sak, anke over kjennelse

Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil Andre Berglund) mot Trico Subsea AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Les mer
Anke over kjennelse om å fremme søksmål med krav om omstøtelse av gavesalg fra et uskiftet bo (19.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Tarjei Aasen) mot C (advokat Elling Skaar)

Les mer
Spørsmål om stadfesting av tvungen gjeldsordning (19.01.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.01.2012, HR-2012-00141-U, (sak nr. 2011/2095), sivil sak, anke over orskurd

A AS (advokat Jens Lind) mot B

Les mer
Saken gjelder straffutmåling ved brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven (19.01.12)

Høyesteretts dom, 19.01.2012, HR-2012-00149-A, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Torbjørn Kolås) og

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad)

Les mer
Spørsmål om saksøker har krav på sakskostnader etter at en midlertidig forføyning falt bort (18.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2012, HR-2012-00127-U, (sak nr. 2011/1945), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer
Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a (16.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00121-U, (sak nr. 2012/47) straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Pettersen-Hagh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Saken gjelder spørsmål om en far som ikke har lovlig opphold i Norge, har rettslig interesse i å anlegge søksmål om samværsrett (16.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00124-U, (sak nr. 2012/28), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Arild Humlen)

Les mer
Anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 01.11.11 - habilitet for dommerne i Hålogaland lagmannsrett (16.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.01.2012, HR-2012-00111-U, (sak nr. 2012/45), sivil sak, anke over kjennelse

A mot advokat B

Les mer
Saken gjelder gyldigheten av et vedtak i fylkeslandbruksstyret om å nekte konsesjon til erverv av to skogteiger. (13.01.12)

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00108-A, (sak nr. 2011/1153), sivil sak, anke over dom

AS Kistefos Træsliberi (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer
Saken gjaldt straffutmåling for medvirkning til selvmord (13.01.12)

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00109-A, (sak nr. 2011/1670), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer
Krav om erstatning etter legemsbeskadigelse hvor skadevolderen ble frifunnet på grunn av nødverge (04.01.12)

Høyesteretts dom, 04.01.2012, HR-2012-00032-A, (sak nr. 2011/1408), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ole Edw. Hagen) mot B (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Saken gjelder beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak (04.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00043-U, (sak nr. 2011/1953), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigmund Øien) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Brynjar Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Saken gjelder videre anke over en kjennelse om tvangssalg (04.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (advokat Per Slinde) mot Bundegruppen AS (advokat Johan Ratvik)

Les mer
Saken gjelder fornærmedes adgang til å kreve rettslig prøving av påtalemyndighetens beslutning om ikke å begrense andre fornærmedes innsynsrett (04.01.12)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00038-U, (sak nr. 2011/1971), straffesak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F og G (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Den offentlige påtalemyndighet og H

Les mer
Saka gjeld varetektsfengsling (04.01.12)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.01.2012, HR-2012/13), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer