Meny

Høyesteretts kjennelse, 02.05.2012, HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A og B (advokat Victoria Holmen)

Dommere: Kallerud, Falkanger, Skoghøy, Bårdsen, Gjølstad

Saken gjelder hvorvidt det etter at staten er rettskraftig frifunnet i sak om gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, kan reises nytt søksmål med påstand om at vedtak som nekter eller avslår å vurdere omgjøring er ugyldig.

Høyesterett slo fast at et avslag på en begjæring om omgjøring av et forvaltningsvedtak etter sin art utvilsomt kan bringes inn for domstolene, jf. tvisteloven § 1–3. Omfanget av UNEs plikter knyttet til den aktuelle omgjøringsbegjæringen, og om nemnda har opptrådt i strid med disse, hører under realitetsvurderingen.

Ved søksmål rettet mot forvaltningsvedtak er søksmålets gjenstand gyldigheten av vedtaket, ikke det underliggende krav. Tvistegjenstanden i den rettskraftig avgjorte saken var således om UNEs vedtak truffet i 2007 var gyldige. I den saken som nå er anlagt er det som anfektes UNEs beslutninger fra 2010 om å nekte eller avslå å vurdere omgjøring. Det var da ikke grunnlag for å avvise den nye saken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Siden ble sist oppdatert: 11.05.2012, kl. 13.58