Meny
Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på opphold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie, og som har en datter som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom

A, B og C (advokat Håkon Bodahl-Johansen) mot staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer
Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag for en iransk familie med barn som hadde bodd lenge i Norge uten lovlig opphold

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02398-P, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D (advokat Arild Humlen) mot staten ved Utlendingsnemnda (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer
Spørsmål om norske domstoler har stedelig kompetanse i en internasjonal tvist om meglerkommisjon

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02393-A, (sak nr. 2012/881), sivil sak, anke over dom

Trico Subsea AS (advokat Fritjof Herlofsen) mot Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil André Berglund)

Les mer
Tolking av utlendingsloven - vilkårene for utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse når det er fremlagt forfalskede identifikasjonsdokumenter

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02392-A, (sak nr. 2012/1188), sivil sak, anke over dom

A (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Adele Matheson Mestad)

Les mer
Krav om heving og erstatning etter kjøp av finansielle produkter

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02382-A, (sak nr. 2012/419), sivil sak, anke over dom

Aronsen Holding AS mfl. (advokat Vidar Strømme og advokat Jannecke Tobiassen) mot Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S (advokat Olav Fr.Perland og advokat Kyrre Eggen)

Les mer
Om kjøper av prosjektert leilighet var berettiget til å fragå avtalen etter at tilbud om kjøp var akseptert av selger

Høyesteretts dom 19.12.2012, HR-2012-02378-A, (sak nr. 2012/1005), sivil sak, anke over dom

A (advokat Christina Moestue) mot B AS (advokat Anette Thunes)

Les mer
Spørsmål om det ved ligning var grunnlag for å nekte inntektsfradrag for tidligere underskudd

Høyesteretts dom, 17.12.2012, HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat Bettina Banoun)

Les mer
Saken gjelder om en arbeidsgiver kan kreve fradrag for arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02350-A, (sak nr. 2012/1148), sivil sak, anke over dom

IKM Consultants AS (advokat birgitte Rødsæther) mot Elisabeth Knudsen Owe (advokat Bent Endresen)

Les mer
Presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd

Høyesteretts dom, 12.12.2012, HR-2012-02348-A, (sak nr. 2012/880), sivil sak, anke over dom

A (advokat Erik Torall) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Mildrid Felland)

Les mer
Biologiske foreldres rett til samvær med sitt barn etter omsorgsovertakelse i medhold av barnevernloven

Høyesteretts dom, 06.12.2012, HR-2012-02309-A, (sak nr. 2012/1092), sivil sak, anke over dom

Oslo kommune (advokat Trine Riiber) mot A (advokat Julie Conradi-Larsen) og B (advokat John Christian Elden)

Les mer
Overprøving av avgjerd i Trygderetten - spørsmål om omfanget av utgreiingsplikta til Trygderetten

Høgsterettsdom, 30.11.2012, HR-2012-02250-A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Steffen Kvisler) mot A (advokat Anne Cecilie Kristensen)

Les mer
Spørsmål om staten var erstatningsansvarlig for uriktig gjennomføring av EUs motorvognforsikringsdirektiv i norsk rett

Høyesteretts dom 22.11.2012, HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom

Personskadeforbundet (advokat Tom Sørum) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Spørsmål om påføring av et korrosjonsbeskyttende belegg på bildeler var mangelfull, og om det i tilfelle ble reklamert slik at mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012/02204-A, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik)

Les mer
Utmåling og oppreisningserstatning etter overlagt drapsforsøk

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012-02203-A, (sak nr. 2012/891), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jonny Sveen) mot B (advokat Harald Stabell)

HR-2012-02208-A, (sak nr. 2012/1515), sivil sak, anke over dom

C (advokat Kim Gerdts) mot B (advokat Harald Stabell)

Les mer
Oppgjør etter entreprisekontrakt

Høyesteretts dom 08.11.2012, HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Mika AS (advokat Espen Nyland)

Les mer
Spørsmål om Arbeidsretten i et søksmål om rettmessigheten av avskjed av en tillitsvalgt i tillegg til å avsi dom for tariffstrid også kan gi dom for ugyldighet

Høyesteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02127-A, (sak nr. 2012/865), sivil sak, anke over dom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Les mer
Saken gjelder anvendelse av toårsfristen i ligningsloven for endring av ligningen til skattyterens ugunst.

Høyesteretts dom 30.10.2012, HR-2012-02041-A, (sak nr. 2012/805), sivil sak, anke over dom

Statoil ASA (advokat Thomas S. Farhang) mot staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll)

Les mer
Spørsmål om konsernselskaper etter en konkret vurdering skal identifiseres med hverandre ved anvendelse av en vedtektsbestemmelse om stemmerettsbegrensninger i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 26.10.2012, HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom

Tore Wæraas og Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren) mot Nordavis AS (advokat Jan Kaare Tapper)

Les mer
Oppreisningserstatning etter straffeforfølgning - spørsmål om bestemmelsens rekkevidde ved pågripelse og varetektsfengsling, og om erstatningsnivået

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-02001-A, (sak nr. 2012/931), sivil sak,  anke over dom

A (advokat Knut Henning Larsen) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer
Fastsettelse av erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler for bruksrett til grunn for basestasjoner for Jernbaneverkets nødkommunikasjonsnett GSM-R

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-01999-A, (sak nr. 2012/586), sivil sak, anke over dom

Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad) mot staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja)

Gunn Grav Graffer (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot statsen v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/avdokat Ola Ø. Nisja)

Les mer
Utmåling av oppreising ved lekamsskading som har karakter av mishandling, utført av fleire mot ein forsvarslaus person, som har karakter av mishandling

Høgsteretts dom 18.10.2012, HR-2012-01975-A, (sak nr. 2012/269), sivil sak, anke over dom

A (advokat Hege K. Henriksson) mot B (advokat Jonny Sveen)

Les mer
Saken gjelder om et norsk advokatfirma skal faktureres med merverdiavgift ved utførelse av prosessoppdrag for utenlandske klienter

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Norwegian Claims Link AS (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Les mer
Saken gjelder utmåling av gebyr for ulovlig anbudssamarbeid

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01942-A, (sak nr. 2012/449), sivil sak, anke over dom

Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) mot Gran & Ekran AS (advokat Erling Høyte)

Les mer
Spørsmålet om leieretten som er knyttet til en avdragsfri obligasjon står ved lag etter leietakers død

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01938-A, (sak nr. 2012/251), sivil sak anke over dom

Smestad Nye Handelshus AS (advokat Eilif S. Koch) mot Anne Juvet (advokat Harald Kvarme)

Les mer
Spørsmål om dødsfallserstatning når skadelidte før sin død har fått full erstatning

Høyesteretts dom 10.10.2012, HR-2012-01926-A, (sak nr. 2012/1037), sivil sak, anke over dom

A (advokat Johan Fredrik Gjesdahl) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Jan Aubert)

Les mer
Saka gjaldt gyldigheita av vedtak om ikkje å tilkjenne erstatning for rovviltskade

Høgsteretts dom 10.10.2012, HR-2012-01925-A, (sak nr. 2012/316), sivil sak, anke over dom

Kåre Kleiva og Eli Dørum (advokat Ulf Larsen) mot Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer
Begjæring om tvangsfullbyrding i Norge av et betalingspålegg som er besluttet av en italiensk domstol, og gitt forgrepet tvangskraft i Italia

Høyesteretts kjennelse 8.10.2012, HR-2012-01901-A, (sak nr. 2012/428), sivil sak, anke over kjennelse

Stabburet AS (advokat Gaute Gjelsten) mot Compagnia Italiana Alimentari SRL (advokat Halvor Christian Francke)

Les mer
Om tilbakebetalingsregelen i folketrygdloven

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01818-A, (sak nr. 2012/808), sivil sak, anke over dom

A (advokat Johan Haga) mot staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Les mer
Rekkevidden av arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1

Høyesteretts dom, 14.09.2012, HR-2012-01780-A, (sak nr. 2012/33), sivil sak, anke over dom

A Biluteleie AS (advokat Thomas Smedsvig) mto B (advokat Kurt O. Bjørnnes)

Les mer
Berekning av kommunalt vatn- og avløpsgebyr der kommunen har valt ei todelt gebyrordning

Høgsteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01769-A, (sak nr. 2012/489), sivil sak, anke over dom

Egil Ragnar Astad (advokat Svein Ueland) mot Sandnes kommune (advokat Rune Kanne)

Les mer
Krav om oppregulering av festeavgift for en næringseiendom

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn

Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse (advokat Kristian Korsrud)

Les mer
Spørsmål om fradrag for tap ved avhendelse av et heleiet tysk kommandittselskap kan nektes

Høyesteretts dom, 12.09.2012, HR-2012-01759-A, (sak nr. 2012/492), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) mot Statoil Holding AS (advokat Harald Willumsen)

Les mer
Gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt

Høyesteretts dom, 10.09.2012, HR-2012-01746-A, (sak nr. 2012/359), sivil sak, anke over dom

Peder Grimsøen mfl. (advokat solveig Ingeløv Lindemark) mot Sarpsborg kommune (advokat Hakon Huus-Hansen)

Les mer
Spørsmålet om vassdragsrettigheter i Kaupangerelven ble holdt tilbake ved salg

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01734-A, (sak nr. 2012/247), sivil sak, anke over dom

Jens Olstad (advokat Jon Rabben) mot Christen Knagenhjelm (advokat Endre Grande)

Les mer
Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01649-A, (sak nr. 2012/260), sivil sak, anke over dom

Norsk Tillitsmann ASA (advokat Karstein J. Espelid) mot Silvercoin Industries AS (advokat Jørgen Stang Heffermehl)

Les mer
Utmåling av oppreising til mindreårige offer for valdtekt til seksuell omgang

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01341-A, (sak nr. 2012/34), sivil sak, anke over dom

A (advokat Bengt Høyer Pedersen) mot B v/verge og C v/verge (advokat Hallvard Østgård)

Les mer
Immaterielle spørsmål i forb. med at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen

Høyesteretts dom, 27.06.2012, HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom

I.  Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli) mot Stokke As, Peter Opsvik AS, Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes)

II.  Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes) mot Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli)

Les mer
Spørsmål om det er gitt dommarforsikring etter domstollova § 60

Høgsteretts kjennelse, 26.06.2012, HR-2012-01312-A, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over kjennelse

Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)

Les mer
Overprøving av vedtak om endringsligning og tilleggsskatt

Høyesteretts dom 25.06.2012, HR-2012-01296-A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom

A (advokat Toralv Follestad) mot Staten v/Skatt Øst (advokat Per Sandvik)

Les mer
Krav fra fire kommuner om at Jernbaneverket skal holde gjerder langs den jernbanelinjen som går gjennom kommunene

Høyesteretts dom, 22.06.2012, HR-2012-01282-A, (sak nr. 2011/1596), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot Oppdal kommune, dovre kommune, Rennebu kommune, Midtre Gauldal kommune (advokat Caroline Lund)

Les mer
Krav om tilsetjing på grunnlag av reglane i arbeidsmiljølova om overdraging av verksemd

Høgsteretts dom 21.06.2012, HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom

Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Sigurd Holter Torp), Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot Robert Sneddon, Kevin Smith, James Donald og Barry Denholm (advokat Eyvind Mossige) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Les mer
Vedtak om omsorgsovertaking i barnevernet

Høgsterettsorskurd, 19.06.2012, HR-2012-01262-A, (sak nr. 2012/379), sivil sak, anke over orskurd

I. A (advokat Petter A. Clemetsen) mot X kommune (advokat Irene Sogn)

II. X kommune (advokat Irene Sogn) mot A (advokat Petter A. Clemetsen)

Les mer
Krav frå forureiningsstyresmaktene om delvis refusjon av det offentlege sine utgifter til opprydding av sterkt forureina grunn

Høgsteretts dom, 18.06.2012, HR-2012-01254-A, (sak nr. 2012/285), sivil sak, anke over dom

Amund Grindalen (advokat Magnus Dæhlin) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Pål Wennerås)

Les mer
Forståinga og bruken av folketrygdlova § 13-4 andre ledd bokstav a

Høgsteretts dom, 14.06.2012, HR-2012-01232-A, (sak nr. 2011/2057), sivil sak, anke over dom

A (advokat Anne-Lise H. Rolland) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Marius Emberland)

Les mer
Saka gjaldt utbetaling av skogerstatning etter naturfreding i statsallmenning

Høgsteretts dom, 11.06.2012, HR-2012-01210-A, (sak nr. 2012/64), sivil sak, anke over dom

Dei som har rett til virke i Imsdalen statsallmenning v/allmenningsstyret og De virkesberettigede i Hirkjølen statsallmenning v/allmenningsstyret (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot Statskog SF (advokat Anders Blakstvedt)

Les mer
Gyldigheit av ektepakt

Høgsteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01182-A, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom

A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Les mer
Vedtak om merking av kyststi på Nesodden er gyldig

Høyesteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01183-A, (sak nr. 2012/110), sivil sak, anke over dom

Morten Jahr (advokat Jan Esben Leborg) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer
Objektivt erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24 a for skade voldt av "avløpsanlegg"

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom

Sør-Trøndelag fylkeskommune (advokat Per Anders Engelsen) mot Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler)

Les mer
Saken gjaldt om et selskap som kjøpte et produksjonsanlegg etter at dette var abandonert av konkursboet, hadde krav på fradrag for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01103-A, (sak nr. 2011/1937), sivil sak, anke over dom

Grasmo AS (advokat Henning Naas) mot Staten v/Skatt øst (advokat Marius Stub)

Les mer
Fallrettighetene i vassdrag som dels er skapt, dels har fått økt vannføring, som følge av overføring av vann fra et annet vassdrag

Høyesteretts dom 23.05.2012, HR-2012-01089-A, (sak nr. 2011/1906), sivil sak, anke over dom

HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fr. Remmen) og Energi Norge (partshjelper) (advokat Aksel S. Tannum) mot Statskog SF (advokat Frode A. Innjord)

Les mer
Krav om tilbakebetaling av etterberegnet avgift på sluttbehandlet avfall

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00981-A, (sak nr. 2011/1933), sivil sak, anke over dom

Norsk Gjenvinning AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ida Thue)

Les mer
Gyldigheten av et ligningsvedtak

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00976-A, (sak nr. 2011/1774), sivil sak, anke over dom

Skagen AS (advokat Finn Eide) mot staten v/Skatt vest (advokat Ola Ø. Nisja)

Les mer
Saken gjelder hvorvidt det etter at staten er rettskraftig frifunnet i sak om gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, kan reises nytt søksmål

Høyesteretts kjennelse, 02.05.2012, HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A og B (advokat Victoria Holmen)

Les mer
Avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00920-A, (sak nr. 2012/38), sivil sak, anke over dom

A, B, C v/verge (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass.rgjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer
Advokaters taushetsplikt - om denne er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs

Høyesteretts kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00788-A, (sak nr. 2011/1731), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Halvard Helle) mot A - hans konkursbo (advokat Audun Lillestølen)

Les mer
Forståelsen av merverdiavgiftsloven 1969 § 16 nr. 5

Høyesteretts dom, 17.04.2012, HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom

Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland) mot staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Spørsmål i sak om overskjønn ved oreigning av grunn til bybane i Bergen måtte opphevast

Høgsteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn

Inge Kristian Kristoffersen (advokat Børje L. Hoff) mot Bergen kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer
Identiske krav frå majoritetsaksjeeigar og frå selskap om skadebot grunna eit påstått ugyldig forvaltningsvedtak

Høgsteretts dom, 30.03.2012, HR-2012-00687-A, (sak nr. 2011/1675), sivil sak, anke over dom

Steinar Bastesen og Alu Safe AS (advokat Trond S. Paulsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Kirsten Berger)

Les mer
Spørsmål om et krav om tilbakeføring av fast eiendom, grunnet på at overdragelsen av eiendommen er ugyldig, er gjenstand for foreldelse

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00672-A, (sak nr. 2011/1477), sivil sak, anke over dom

A AS (advokat Anne Cathrine Røed) mot B og C (advokat Erling Grimstad)

Les mer
Gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00667-A, (sak nr. 2011/1688), sivil sak, anke over dom

A (advokat Stina Saastad) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer
Domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om ikke å gjenåpne en straffesak

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00669-S, (sak nr. 2011/1820), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt og advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Les mer
Omstøyting av eit morselskap si betaling av krav mot dotterselskapet

Høgsteretts kjennelse, 22.03.2012, HR-2012-00617-A, (sak nr. 2011/1555), sivil sak, anke over kjennelse

Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS (advokat Morten Garman)  mot Centrum Eiendomsmegling AS, dets konkursbo (advokat Anja K. Ankerud)

Les mer
Spørsmål om oppreising etter påstått aldersdiskriminering i samband med tilsetjing av førstekonsulent

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00580-A, (sak nr. 2011/1714), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jan Arild Vikan) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Erik Bratterud)

Les mer
Spørsmål om ein meirverdiavgiftspliktig næringsdrivande kan krevje frådrag for inngåande meirverdiavgift på kostnader til oppføring av ein tomannsbustad

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00578-A, (sak nr. 2011/1595), sivil sak, anke over dom

Elkjøp Norge AS (advokat Per Oskar Tobiassen) mot staten v/Skatt øst (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Gyldigheten av en ektepakt

Høyesteretts dom, 06.03.2012, HR-2012-00499-A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot B (advokat Thorer Ytterbøl)

Les mer
Krav om erstatning mot eigedomsmeklar pga. sletting av sikringsobligasjon

Høgsteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00447-A, (sak nr. 2011/1632), sivil sak, anke over dom

Anders Svensson og Erik Bråthen (advokat Kristian Korsrud) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Finn Jakob Enger)

Les mer
Spørsmål om tilsidesettelse av en incentivavtale i medhold av avtl. § 36

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00490-A, (sak nr. 2011/1274), sivil sak, anke over dom

Johan Benad Ugland (advokat Egil Jarslett) mot Sophienborg AS (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer
Spørsmål om en voldgiftsklausul i en husleiekontrakt for forretningslokaler var blitt frafalt

Høyesteretts kjennelse, 23.02.2012, HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse

AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf. Harald Aase & Co. Sølvvareverksteder (advokat Per Magne Strandborg)

Les mer
Spørsmål om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side

Høyesteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom

Halvor Lognvik og Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Storebrand Bank ASA (advokat Kyrre Eggen)

Les mer
Rettslige grenser for fastsettelse av samværsrett for andre enn foreldre.

Høyesteretts dom, 23.02.2012, HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad)

Les mer
Spørsmålet om ein skade som ein tankbilsjåfør blei påført, er omfatta av motorvognansvaret etter bilansvarslova

Høgsteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00326-A, (sak nr. 2011/1641), sivil sak, anke over dom

Gjensidige Forsikring ASA (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Hasse Benberg)

Les mer
Aldersdiskriminering – spørsmål om ein arbeidsgivar på grunnlag av tariffavtale kan krevje at helikopterflygarar går av ved fylte 60 år

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00325-A, (sak nr. 2010/127), sivil sak, anke over dom

Bjørn Nybø mfl. (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Haakon Blaauw)

Les mer
Saka gjaldt om og i tilfelle på kva måte eit selskap som var halde ansvarleg for skatt som aksjonærar busette i utlandet var likna for, kunne reise sak mot staten

Høgsteretts kjennelse, 02.02.2012, HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse

Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Søvik)

Les mer
Fastsetjing av oppreisningserstatning til den krenkte etter ei grovt aktlaus valdtekt

Høgsteretts dom, 09.02.2012, HR-2012-00293-A, (sak nr. 2011/1693), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Harald Stabell)

Les mer
Lovligheten av oppsigelser av profesjonelle fotballspillere

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom

Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala og Terje Reinertsen (advokat Anne-Lise H. Rolland)

Les mer
Erstatningskrav mot en kommune som arbeidsgiver for skader som følge av mobbing i barneskolen

Høyesteretts dom, 01.02.2012, HR-2012-00241-A, (sak nr. 2011/1163), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Gro Hamre) mot A (advokat Gisle A. Johnson)

Les mer
Gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte asyl

Høyesteretts dom, 31.01.2012, HR-2012-00248-A, (sak nr. 2011/1673), sivil sak, anke over dom

A og B (advokat Brynjar Meling) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Pål Wennerås)

Les mer
Saken gjelder tolkning av en selvskyldnerkausjon

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00167-A, (sak nr. 2011/1383), sivil sak, anke over dom

AS Kellox og Loxkel AS (advokat Jon Vinje) mot Karl-Johan Brekmo (advokat Stig Bjørklund)

Les mer
Saken gjelder gyldigheten av et vedtak i fylkeslandbruksstyret om å nekte konsesjon til erverv av to skogteiger.

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00108-A, (sak nr. 2011/1153), sivil sak, anke over dom

AS Kistefos Træsliberi (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer
Krav om erstatning etter legemsbeskadigelse hvor skadevolderen ble frifunnet på grunn av nødverge

Høyesteretts dom, 04.01.2012, HR-2012-00032-A, (sak nr. 2011/1408), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ole Edw. Hagen) mot B (advokat Øystein Storrvik)

Les mer