Meny
Spørsmål om beslag av fast eiendom kan begrenses til at politiet kan tinglyse urådighetserklæring på eiendommen (20.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02642-U, (sak nr. 2013/2322), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A, Capitol Eiendom AS (advokat John Christian Elden) og B (advokat Espen Henrik Johansen)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over vedtatt forelegg fremmet (20.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02669-U, (sak nr. 2013/2095), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse - bl.a. innføring og salg av Subutex-tabletter (19.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02120-U, straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over avvisning av en anke, herunder spørsmål om anken er rettidig, og om det eventuelt kan gis oppfriskning (05.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02529-U, (sak nr. 2013/2083), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om ileggelse av besøksforbud (04.12.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.12.2013, HR-2013-02517-U, (sak  nr. 2013/2220), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å forkaste begjæring om bevisopptak i utlandet (22.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.11.2013, HR-2013-02450-U, (sak nr. 2013/2127), straffesak, anke over beslutning

I.  A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om "utskrift" - kopi - av dokumentene i avsluttede straffesaker (20.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2013, HR-2013-02432-U, (sak nr. 2013/1842), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Kai Roger Vaag)

Les mer
Anke over lagmannsrettens avvisning av begjæring om omgjøring av delvis ankenektelse i økonomisk straffesak (08.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.11.2013, HR-2013-02346-U, (sak nr. 2013/2011), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forlengelse av varetektsfengsling (06.11.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.11.2013, HR-2013-02325-U, (sak nr. 2013/2087), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domfellelse for overtredelse av strl. § 229 annet straffalternativ (30.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.10.2013, HR-2013-02275-U, (sak nr. 2013/1811), straffesak, anke over dom

A (advokat Sidsel Katralen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om det er anket etter ankefristens utløp (25.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02238-U, (sak nr. 2013/1917), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om det i straffesak kan fremlegges opplysninger om hvilke telefonnummer det er blitt kommunisert med fra telefoner tilhørende en advokat (11.10.13)

Høyesteretts kjennelse, 11.10.2013, HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Arvid Sjødin)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229 (09.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.10.2013, HR-2013-02116-U, (sak nr. 2013/1642), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Straffutmåling for trygdebedrageri (07.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 07.10.2013, HR-2013-02099-U, (sak nr. 2013/1532), straffesak, anke over dom

A (advokat Kristen S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i over straffedom - besøksforbud (04.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02082-U, (sak nr. 2013/1802), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Avvisning av anke over tingrettens kjennelse vedr. heftelse i et selskaps bankkonti (01.10.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2013, HR-2013-02059-U, (sak nr. 2013/1702), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om brudd på kontradiksjon i sak om besøksforbud (24.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.09.2013, HR-2013-02009-U, (sak nr. 2013/1757), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Torkil Jan Røseid) mot B (advokat Olga Halvorsen)

Les mer
Promillekjøring - ankenektelse (20.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2013, HR-2013-01990-U, (sak nr. 2013/1415), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling (09.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2013, HR-2013-01902-U, (sak nr. 2013/1698), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Skjelbred) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overtredelse av forurensningsloven (05.09.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.09.2013, HR-2013-01872-U, (sak nr. 2013/1244), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

B (advokat Torbjørn Sognefest Kolås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Trusler fremsatt under særdeles skjerpende omstendigheter (30.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229 (30.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01858-U, (sak nr. 2013/1354), straffesak, anke over dom

A (advokat Ulf Egil Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for legemsbeskadigelse (30.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01834-U, (sak nr. 2013/1368), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over straffutmåling og anke over saksbehandlingen og motanke over påtalemyndighetens anke over straffutmålingen (28.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01805-U, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom

I.  Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Mette Yvonne Larsen)

II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. B (advokat Nina Braathen Hjortdal) mot A

Les mer
Avvisning av anke over kjennelse i privat straffesak (26.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01769-U, (sak nr. 2013/1500), privat straffesak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Erik Bratterud)

Les mer
Anker over lagmannsrettens straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 147 mm. (22.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.08.2013, HR-2013-01759-U, (sak nr. 2013/1268), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Johnny Christian Schill) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens nektelse av å innhente nye bevis under behandling av omgjøringsbegjæring (16.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01716-U, (sak nr. 2013/1358), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Ankenektelse - anke over nektet omgjøring (15.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.08.2013, HR-2013-01693-U, (sak nr. 2013/1254), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om påtalemyndighetens treårsfrist etter strl. § 39 b fjerde ledd andre punktum løper fra domsavsigelse eller det senere rettskrafttidspunkt (14.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.08.2013, HR-2013-01687-U, (sak nr. 2013/1514), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om opphevelse av lagmannsrettsdom fordi lagmannsretten ikke var lovlig besatt (09.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01670-U, (sak nr. 2013/1402), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn (07.08.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.08.2013, HR-2013-01634-U, (sak nr. 2013/1460), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over kjennelse om nektelse av dokumentinnsyn (26.07.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2013, HR-2013-01566-U, (sak nr. 2013/1448), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over en kjennelse om fengsling (17.07.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2013, HR-2013-01526-U, (sak nr. 2013/1387), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på strl. § 239 (16.07.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.07.2013, HR-2013-01516-U, (sak nr. 2013/999), straffesak, anke over dom

A (advokat Sverre Olav Handeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke i bedragerisak hvor domfelte ble frifunnet av tingretten (05.07.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2013, HR-2013-01452-U, (sak nr. 2013/1014), straffesak, anke over dom

A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens vedtak om ankenekting (04.07.13)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.07.2013, HR-2013-01444-U, (sak nr. 2013/1044), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Medvirkning til legemsfornærmelse ved passivitet (28.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.06.2013, HR-2013-01404-U, (sak nr. 2013/657), straffesak, anke over dom

A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom hvor tiltalte ble domfelt over overtredelse av strl § 229 første ledd (26.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2013, HR-2013-01370-U, (sak nr. 2013/1065), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling pga gjentagelsesfare (26.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01355-U, (sak nr. 2013/1232), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Djordje Borojevic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om legemsbeskadigelse etter strl. § 229 første straffalternativ (25.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2013, HR-2013-01347-U, (sak nr. 2013/962), straffesak, anke over dom

A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl § 229 andre straffalternativ (20.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.06.2013, HR-2013-01313-U, (sak nr. 2013/1020), straffesak, anke over dom

A (advokat Ole Edward Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke i straffesak om grove sedelighetsforbrytelser, vold og tvang mm. (19.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01298-U, (sak nr. 2013/791), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for misbruk av innsideinformasjon (14.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.06.2013, HR-2013-01279-U, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom

A (advokat Thomas Berge) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte å fremme en anke over en straffedom (06.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01199-U, (sak nr. 2013/1043), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Joakim Ronold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om avvisning av domfeltes anke pga oversittelse av ankefrist (06.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01212-U, (sak nr. 2013/966), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over straffutmåling for overtredelser av straffeloven § 228 første ledd mm. (05.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse, 05.06.2013, HR-2013-01196-U, (sak nr. 2013/784), straffesak, anke over dom og kjennelse

A (advokat Leif Strøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling etter frifinnende dom i tingretten (04.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01189-U, (sak nr. 2013/1070), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Robert D. Hovland)mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutnng om å nekte anker over dom i straffesak fremmet (04.06.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01167-U, (sak nr. 2013/603), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Stian Mæland), B (advokat Trygve Staff) og C (advokat Marianne Darre-Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor tingrettens kjennelse om varetektsfengsling ble opphevet (31.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2013, HR-2013-01153-U, (sak nr. 2013/1046), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Øyvind Bratlien)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse (24.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning

I.  A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. D (advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

V. E (advokat Sigurd Ihlen) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Les mer
Anke over stadfestelse av heftelse etter strprl. § 217 i et selskaps bankkonto (23.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.05.2013, HR-2013-01089-U, (sak nr. 2013/754), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av straffeloven § 229 (23.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.05.2013, HR-2013-01095-U, (sak nr. 2013/903), straffesak, anke over dom

A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke over tingrettens beslutning om ikke å utsette hovedforhandling i straffesak (21.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01061-U, (sak nr. 2013/720), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om bevisavskjæring (15.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2013, HR-2013-01012-U, (sak nr. 2013/926), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. voldtekt til samleie (13.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2013, HR-2013-00988-U, (sak nr. 2013/509), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom (10.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2013, HR-2013-00993-U, (sak nr. 2013/589), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 219 (06.05.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2013, HR-2013-00990-U, (sak nr. 2013/426), straffesak, anke over dom

A (advokat AnnikenMellegaard Douglass) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven (26.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2013, HR-2013-00891-U, (sak nr. 2013/816), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om foretaksstraff ved grov korrupsjon (24.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.04.2013, HR-2013-00866-U, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom

A AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00836-U, (sak nr. 2013/543), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Anne Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens domfellelse for seksuell handling med barn under 16 år (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00850-U, (sak nr. 2013/692), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i sak om inndragning (19.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00839-U, (sak nr. 2013/641), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for forbrytelse mot strl. § 229 andre straffalternativ jf. § 232 (18.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.04.2013, HR-2013-00822-U, (sak nr. 2013/550), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om brev- og besøkskontroll under varetektsfengsling (18.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.04.2013, HR-2013-00816-U, (sak nr. 2013/742), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Siri Langseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved en fellende straffedom (17.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.04.2013, HR-2013-00815-U, (sak nr. 2013/322), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Karen Forbrigd) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved fellende straffedom for forbrytelse mot strl. § 196 (16.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.04.2013, HR-2013-00800-U, (sak nr. 2013/537), straffesak, anke over dom

A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lovanvendelse og straffutmåling i sak om overtredelser av regnskapslovgivningen mm. (15.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 15.04.2013, HR-2013-00798-U, (sak nr. 2013/442), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om en straffesak som var henlagt på grunn av bevisets stilling kan tas opp på nytt (05.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00727-U, (sak nr. 2013/251), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Atgeir Almestad)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å henvise en bevisanke fremfor å oppheve tingrettens dom (03.04.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00712-U, (sak nr. 2013/468), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Robert Fonn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens lovanvendelse og reaksjonsfastsettelse i sak om forbrytelse mot strl. §§ 127 første ledd første straffalt. og 228 første ledd (22.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00668-U, (sak nr. 2013/511), straffesak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Påtalemyndighetens begjæring om beslutning om ransaking (22.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00655-U, (sak nr. 2013/541), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer
Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15 nr. 1 (12.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00572-U, (sak nr. 2013/482), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke til Høyesterett over straffutmålingen etter domfellelse for blant annet ran (07.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00550-U, (sak nr. 2013/236), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anker fra domfelte over lagmannsrettens dom i sak om blant annet grov økonomisk utroskap og grove bedragerier (05.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00502-U, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens lovanvendelse i sak om falsk forklaring (05.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00503-U, (sak nr. 2013/136), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjell M. Øymo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens ankenektelse, jf. straffeprossessloven § 321 andre ledd (04.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00486-U, (sak nr. 2013/291), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Erik Lea) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme en anke over straffedom, jf. straffeprosessloven § 321 første ledd (04.03.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00485-U, (sak nr. 2013/261), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om to fengslingskjennelser kan gjengis offentlig (12.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2013, HR-2013-00348-U, (sak nr. 2013/155), straffesak, anke over kjennelse

A AS

Les mer
Begjæring om omgjøring (06.02.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.02.2013, HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om to advokatar som er oppnemnde som aktorar, er inhabile etter strprl. § 60 (25.01.13)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 25.01.2013, HR-2013-00169-U, (sak nr. 2013/116), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Anders Brosveet), B AS, C Inc., D Inc., (advokat Erling O. Lyngtveit), E (advokat Berit Reiss-Andersen) og F (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om at forsvarer i en straffesak skal fratre (23.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2013, HR-2013-00147-U, (sak nr. 2012/2059), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Steinar B. Yndestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet (22.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00135-U, (sak nr. 2012/1995), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Lars Christian Sunde, II. B AS (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om utsettelse av hovedforhandling (18.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2013, HR-2013-00102-U, (sak nr. 2012/2125), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om seksuelle overgrep mot egne barn mm (18.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.01.2013, HR-2013-00111-U, (sak nr. 2012/2075), straffesak, anke over dom

A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn (17.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00089-U, (sak nr. 2012/1918), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Domfellelse for overtredelse strl. § 237 - uaktsom legemsbeskadigelse ved bruk av motorvogn (17.01.13)

Høyesteretts beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00105-U, (sak nr. 2012/2038), straffesak, anke over dom

A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved fellende straffedom for forsikringsbedrageri (11.01.13)

Høyesteretts beslutning, 11.01.2013, HR-2013-00066-U, (sak nr. 2012/1953), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Roerg Dyrnes Hovland), II. B (advokat Jarle Rudi), III. C (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare (08.01.13)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00033-U, (sak nr. 2013/18), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer