Meny
Anke over vedtakelse av forelegg (23.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02505-U, (sak nr. 2014/2129), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Avvisning av krav om erstatning for saksomkostninger etter straffeprosessloven § 438 (23.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse

Byggmester A AS, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Beslag av pass som varetektsurrogat (12.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.12.2014, HR-2014-02436-U, (sak nr. 2014/2218), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Avvisning av begjæring om felles avgjørelse, jf. strpl. § 49. Spørsmål om anvendelse av straffeloven § 64 (10.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2014, HR-2014-02419-U, (sak nr. 2014/1880), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marthe Notøy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (08.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02392-U, (sak nr. 2014/2072), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kirsten B. Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2 (08.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02391-U, (sak nr. 2014/2183), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christine Hamborgstrøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over en eventuell rettslig beslutning om pågripelse, samt videre anke over tingrettens beslutning om ikke å meddele den antatte pågripelsesbeslutningen (02.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.12.2014, HR-2014-02354-U, (sak nr. 2014/2085), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3 (01.12.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.12.2014, HR-2014-02345-U, (sak nr. 2014/2054), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a (26.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02328-U, (sak nr. 2014/2073), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anette Rygg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum (26.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02306-U, (sak nr. 2014/1932), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse (25.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2014, HR-2014-02327-F, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort)

Les mer
Anker i sak om grovt bedrageri og grovt uaktsomt grovt bedrageri (21.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.11.2014, HR-2014-02275-U, (sak nr. 2014/1929), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Lise Navjord Leknes) mot Den offentlige påtalemyndighet
III. C (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om det kan settes som vilkår for ransaking hos tredjeperson etter straffeprosessloven § 192 andre ledd nr. 3  (19.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02260-U, (sak nr. 2014/2041), straffesak, anke over kjennelse

X AS, X Eiendom AS (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om saksbehandlingsanke til lagmannsretten skal vurderes etter § 321 andre eller tredje ledd (19.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02254-U, (sak nr. 2014/1836), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Vold mot offentlig tjenestemann (10.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.11.2014, HR-2014-02184-U, (sak nr. 2014/1934), straffesak, anke over dom

A (advokat Tom Ovesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum (10.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.11.2014, HR-2014-02178-U, (sak nr. 2014/1883), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Joar Berg Henjum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over straffutmålingen i sak om domfellelser etter straffeloven § 162 første og tredje ledd og § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd (04.11.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.11.2014, HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat JAn Christian Kvanvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overtredelse av straffeloven § 219 mv. (28.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.10.2014, HR-2014-02110-U, (sak nr. 2014/1777), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ om seksuell omgang med barn under 14 år (23.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 23.10.2014, HR-2014-02056-U, (sak nr. 2014/1717), straffesak, anke over dom

A (advokat Olav Bowitz) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om alle dommerne i Gulating lagmannsrett må vike sete ved behandlingen av en anke (22.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.10.2014, HR-2014-02054-U, (sak nr. 2014/1772), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Varetektsfengsling og dokumentinnsyn (17.10.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.10.2014, HR-2014-02018-U, (sak nr. 2014/1812), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke i sak om besøksforbud (26.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01918-U, (sak nr. 2014/1624), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot B (advokat Anette Skjerven Arnkværn)

Les mer
Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. overtr. av naturmangfoldloven § 75 første ledd (25.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.09.2014, HR-2014-01897-U, (sak nr. 2014/1596), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Rohnny Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat torkel Johnsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Rohnny Andersen) og B (advokat Torkel Johnsen)

Les mer
Varetektsfengsling (23.09.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.09.2014, HR-2014-01886-U, (sak nr. 2014/1562), straffesak, anke over vedtak

A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse (23.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.09.2014, HR-2014-01877-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesk, anke over dom

A AS, B og C (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot D (advokat Per Danielsen)

Les mer
Spørsmål om oppnevning av sakkyndig i straffesak (23.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2014, HR-2014-01888-U, (sak nr. 2014/1611), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for overtr. av strl. § 229 (18.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 18.09.2014, HR-2014-01869-U, (sak nr. 2014/1587), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Kjetil H. Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Benny Solheim) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke anke over tingrettsdom i straffesak fremmet (17.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01850-U, (sak nr. 2014/1560), straffesak, anke voer beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anker over lagmannsrettens dom i straffesak vedr. grovt tyveri mv. (17.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.09.2014, HR-2014-01842-U, (sak nr. 2014/1439), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Einar Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Arild Langenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning hvor ankene over bevisvurderingen under skyldspørsmålet ble henvist (17.09.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens avvising av anke på grunn av manglande underskrift frå den ankande (05.09.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01788-U, (sak nr. 2014/1485), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Astri Aas-Hansen) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke frå den tiltala over oppnemning av bistandsadvokat for ein annen i samband med ankesak for lagmannsretten (28.08.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 28.08.2014, HR-2014-01715-U, (sak nr. 2014/1535), straffesak, anke over vedtak

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Laila Kjærevik)

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (19.08.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.08.2014, HR-2014-01675-U, (sak nr. 2014/1487), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av strl. § 162 første ledd mm (01.08.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2014, HR-2014-01605-U, (sak nr. 2014/1290), straffesak, anke over dom

A (advokat anja Karin Hellander) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over dom i sak om overtredelse av straffeloven § 390 a (01.08.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 01.08.2014, HR-2014-01606-U, (sak nr. 2014/1405), straffesak, anke over dom

A (advokat christian Børve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a (23.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.07.2014, HR-2014-01541-U, (sak nr 2014/1346), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om fortsatt fengsling etter utlendingsloven § 106 utgjør et uforholdsmessig inngrep (18.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2014, HR-2014-01515-U, (sak nr. 2014/1339), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim andre Svenheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettsdom i privat straffesak (09.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.07.2014, HR-2014-011450-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesak, anke over dom

Aller Media AS, A, B (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot C (advokat Per Danielsen)

Les mer
Anke over dom i sak om voldtekt (08.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.07.2014, HR-2014-01435-U, (sak nr. 2014/1129), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Legemsfornærmelser mot barn i oppdragelsesøyemed (02.07.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.07.2014, HR-2014-01399-U, (sak nr. 2014/1048), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Preben Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om uaktsom legemsbeskadigelse med bil (24.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.06.2014, HR-2014-01315-U, (sak nr. 2014/1044), straffesak, anke over dom

A (advokat Jan Erik Granmo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over kjennelse om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a (20.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2014, HR-2014-01301-U, (sak nr. 2014/1112), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke etter fellende dom for overtredelse av straffeloven § 229 andre straffalternativ (12.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.06.2014, HR-2014-01235-U, (sak nr. 2014/983), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling - overtredelse av straffeloven § 266 tredje ledd, jf. første ledd (11.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.06.2014, HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom

I.   A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lovanvendelse og saksbehandling etter frifinnelse for vold mot offentlig tjenestemann (10.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 10.06.2014, HR-2014-01199-U, (sak nr. 2014/934), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Les mer
Domfellelse for overtredelser av strl. § 162 første og andre ledd (06.06.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2014, HR-2014-01171-U, (sak nr. 2014/985), straffesak, anke over dom

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over straffedom (30.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2014, HR-2014-01125-U, (sak nr. 2014/945), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Lars Leversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Lagmannsrettens kjennelse om å avvise mangelfull anke (28.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.05.2014, HR-2014-01108-U, (sak nr. 2014/894), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jan Bakke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom for gjeninnsettelse til forvaring (20.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.05.2014, HR-2014-01024-U, (sak nr. 2014/879), straffesak, anke over dom

A (advokat Ann Turid Bugge) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om partshjelp skal tillates for Høyesterett (13.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2014, HR-2014-00947-U, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom

A (advokat Thor André Bjerkhaug) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Saken gjelder fengsling (12.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.05.2014, HR-2014-00937-U, (sak nr. 2014/843), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Inga Laupstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand (07.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00886-U, (sak nr. 2014/691), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om opprettholdelse av beslag (07.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00884-U, (sak nr. 2014/631), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Truls Johannesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke vedr. domfellelse for misbruk av innsideinformasjon (06.05.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2014, HR-2014-00872-U, (sak nr. 2014/537), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Caterina Håland Gaeta) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. c (advokat Helene Elness) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens fellende dom - overtredelse av strl. § 325 første ledd nr. 1 (30.04.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30.04.2014, HR-2014-00839-U, (sak nr. 2014/492), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Føring av rettsbok i straffesak (08.04.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.04.2014, HR-2014-00742-U, (sak nr. 2014/422), straffesak, anke over kjennelse

Sogn og fjordane politidistrikt

Les mer
Skatteunndragelse og trygdebedrageri (28.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 28.03.2014, HR-2014-00654-U, (sak nr. 2014/44), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne bistandsadvokat for etterlatte (24.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00600-U, (sak nr. 2014/257), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Shahzad Nazir)

Les mer
Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (24.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00587-U, (sak nr. 2014/536), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke i sak kom besøksforbud (17.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00528-U, (sak nr. 2014/328), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Beslag av penger på to bankkonti (17.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00530-U, (sak nr. 2014/405), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b (06.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00466-U, (sak nr. 2014/395), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Begjæring om soningsutsettelse (06.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00464-U, (sak nr. 2014/242), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Kriminalomsorgen region sør

Les mer
Anker over beslutning om å utsette behandlingen av et sivilt krav til straffesaken er pådømt (06.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning

A AS (advokat Dag Steinfeld) mot B (advokat Kim Gerdts)

Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte straffeanke fremmet - strprl. § 321 andre ledd (03.03.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.03.2014, HR-2014-00430-U, (sak nr. 2014/126), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 200 første ledd (14.02.14)

Høyesteretts beslutning, 14.02.2014, HR-2014-00325-U, (sak nr. 2014/99), straffesak, anke over dom

A (advokat Gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for overtredelse av strl. §§ 229 andre straffalternativ og 239 (07.02.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.02.2014, HR-2014-00281-U, (sak nr. 2014/97), straffesak, anke over dom

A (advokat Kristin Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Spørsmål om en ankesak i lagmannsretten skal settes med lagrette eller meddomsrett (31.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00228-U, (sak nr. 2014/27), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Videre anke over kjennelse om forlengelse av varetektsfengsling (31.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00231-U, (sak nr. 2014/166), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lagmannsrettens vedtak der tingrettens dom vart nekta fremja (30.01.14)

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 30.01.2014, HR-2014-00217-U, (sak nr. 2013/2210), straffesak, anke over vedtak

A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke over straffutmålinga etter dom som følgje av brot på narkotikaprogram med domstolskontroll (29.01.14)

Høgsteretts ankeutvals dom, 29.01.2014, HR-2014-00210-U, (sak nr. 2013/2411), straffesak, anke over dom

A (advokat Carl Hartwig) mto Den offentlige påtalemakta

Les mer
Anke over lagmannsrettens domfellelse i straffesak (29.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.01.2014, HR-2014-00205-U, (sak nr. 2013/2301), straffesak, anke over dom

A (advokat Henrik Boehlke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for overtr. av strl. § 229 første straffalternativ (24.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 24.01.2014, HR-2014-00167-U, (sak nr. 2013/2203), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Eirik Nåmdal)

Les mer
Anke over saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for bla. strl. § 228 første ledd (24.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.01.2014, HR-2014-00165-U, (sak nr. 2013/2413), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Anke over saksbehandling og straffutmåling etter domfelling for truslar og sjikane (15.01.14)

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 15.01.2014, HR-2014-00077-U, (sak nr. 2013/2336), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer
Anke over straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 228 første ledd (08.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.01.2014, HR-2014-00031-U, (sak nr. 2013/2285), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Prøving av om vilkårene for utlevering av en domfelt litauisk statsborger til Litauen er oppfylt (08.01.14)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2014, HR-2014-00029-U, (sak nr. 2014/26), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer