Meny
Spørsmål om lagmannsretten har brutt kontradiksjonsprinsippet i en sak om etteroppgjør i entrepriseforhold (18.12.14)

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02467-A, (sak nr. 2014/712), sivil sak, anke over dom

Mesta Entreprenør AS (advokat Christian F. Galtung) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Pål Martin Abell)

Les mer
Spørsmål om beregning av uttaksmerverdiavgift ved anskaffelse av omsetningsobjekter til delvis privat bruk (18.12.14)

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom

Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/Skatt sør (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Les mer
Foreldelse av krav på pensjonsterminer etter kollektiv forsikring (18.12.14)

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02470-A, (sak nr. 2014/998), sivil sak, anke over dom

Kommunal Landspensjonskasse gjensidig (advokat Thomas G. Naalsund) mot A (advokat Arild Hølland)

Les mer
Krav om skjevdeling ved felleseieskifte (17.12.14)

Høyesteretts dom, 17.12.14, HR-2014-02456-A, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Les mer
Forståelsen av begrepet kapitalvarer i merverdiavgiftsloven (12.12.14)

Høyesteretts dom 12. desember 2014, HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom

Mandal kommune (advokat Arne Abusdal Aasgaard) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade (12.12.14)

Høyesteretts dom, 12.12.2014, HR-2014-02425-S, (sak nr. 2014/604), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper), Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin) mot Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen), Europe Ltd, norsk filial v/generalagent(advokat Jarl R. Henstein Tennant Assuranse AS - rettslig medhjelper)

II. Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen)
Europe Ltd, norsk filial v/generalagent (advokat Jarl R. HensteinTennant Assuranse AS - rettslig medhjelper)
mot A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper) Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin)

Les mer
Avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke (11.12.14)

Høyesteretts dom, 11.12.2014, HR-2014-02423-A, (sak nr. 2014/1128), sivil sak, anke over dom

I. If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A, B(advokat Tom Sørum)

II. A, B (advokat Tom Sørum) mot If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Les mer
Krav om oppreisningserstatning for ærekrenkede utsagn, jf. skadeserstatningsloven § 3-6 (09.12.14)

Høyesteretts dom, 09.12.2014, HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom

A (advokat Carl Bore) mot Avisa Nordland AS (advokat Halvor Manshaus)

Les mer
Beviskravet i sak om avskjed av arbeidstaker (03.12.14)

Høyesteretts dom, 03.12.2014, HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom

A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem Hoff)

Les mer
Spørsmålet om kildeskatt betalt i utlandet gir rett til fradrag i medhold av skatteloven § 6-24 (06.11.14)

Høyesteretts dom, 06.11.2014, HR-2014-02162-A, (sak nr. 2014/626), sivil sak, anke over dom

Telenor Mobile Communications AS, Telenor East Invest AS (advokat Ståle R. Kristiansen - til prøve) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer
Gyldigheten av ligning etter overdragelser av fiskefartøy (30.10.14)

Høyesteretts dom, 30.10.2014, HR-2014-02108-A, (sak nr. 2014/636), sivil sak, anke over dom

Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS, Polarfangst AS (advokat Roald Angell) mot Staten v/Skatt nord (advokat Arne Haavind)

Les mer
Spørsmål om fornærmedes krav på oppreisningserstatning er gjort gjeldende ved søksmål etter skadeerstatningsloven § 3-10 (29.10.14)

Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02102-A, (sak nr. 2014/1118), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Bs dødsbo (advokat Bent Endresen)

Les mer
Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem (23.10.14)

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby)

B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby)

Les mer
Skatterettslig klassifisering av fastlegens pasientlister (23.10.14)

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02069-A, (sak nr. 2014/688), sivil sak, anke over dom

Roa Medisinske Senter AS (advokat Kristian Råum) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Utmåling av oppreisingserstatning til etterlatne etter grovt aktlaust drap (25.09.14)

Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01899-A, (sak nr. 2014/655), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jørund Lægland) mot A (advokat Per Ove Marthinsen) og B mfl. (advokat John Christian Elden)

Les mer
Motregning i konkurs (23.09.14)

Høyesteretts dom, 23.09.2014, HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom

Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Jens Ivar Naalum)

Les mer
Krav om tilleggsvederlag for drift av riksveiferjesamband i henhold til tjenestekonsesjonskontrakt (22.09.14)

Høyesteretts dom, 22.09.2014, HR-2014-01873-A, (sak nr. 2014/576), sivil sak, anke over dom

Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Per Sigvald Wang) mot Fjord1 Fylkesbaatane AS (advokat Siri Teigum)

Les mer
Spørsmål om oppheving av dom fordi det ikke var oppnevnt ytterligere en sakkyndig (19.09.14)

Høyesteretts dom, 19.09.2014, HR-2014-01865-A, (sak nr. 2014/716), sivil sak, anke over dom

A (advokat Helge Wesenberg) mot B (advokat Ellen Eikeseth Mjøs)

Les mer
Gyldigheita av likninga av to allmennaksjeselskap (17.09.14)

Høgsteretts dom, 17.09.2014, HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom

Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA (advokat Bettina Banoun) mot staten v/Skatt øst (advokat Sture Nilsson)

Les mer
Spørsmål om vilkårene for tvungent psykisk helsevern var oppfylt (11.09.14)

Høyesteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01799-A, (sak nr. 2014/932), sivil sak, anke over dom

Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Henriette Busch) mot A (advokat Håkon Bryge)

Les mer
Krav om utskriving frå tvungent psykisk helsevern (11.09.14)

Høgsteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01792-A, (sak nr. 2014/1279), sivil sak, anke over dom

A (advokat Kai Stephansen) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Helge Røstum)

Les mer
Spørsmål om ein granskingsrapport er omfatta av forbodet i tvistelova § 22-5 første ledd (05.09.14)

Høgsteretts orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01775-A, (sak nr. 2014/1317), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Marius Borgen) mot B AS (advokat Jan Fougner)

Les mer
Spørsmål om høve til å setje fram nye rettslege argument ved domstolsprøving av likningsvedtak (04.09.14)

Høgsteretts dom, 04.09.2014, HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom

Terratec AS (advokat Sven Olav Larsen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Helge Skogseth Berg)

Les mer
Spørsmål om det ved sal av ei rundballepresse var gitt ein garanti som innebar at seljaren hadde bevisbyrden for at pressa ikkje var mangelfull (04.09.14)

Høgsteretts dom, 04.09.2014, HR-2014-01770-A, (sak nr. 2014/805), sivil sak, anke over dom

Kjell Oluf Kåre Jensen (advokat Kjetil Krokeide) mot Ørjedal Maskin AS (advokat Hedvig Cecilie Svardal)

Les mer
Gjeldsordning - spørsmål om hva skyldner kan beholde av sin inntekt for forsørgelse av seg selv og andre (25.06.14)

Høyesteretts kjennelse, 25.06.2014, HR-2014-01338-A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Finansdepartementet (advokat Christian Reusch) mot A (advokat Håkon Velde Nordstrøm)

Les mer
Erstatningsansvar for skade på privatbolig ved tilbakeslag fra det kommunale kloakknettet (24.06.14)

Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom

Molde Kommune og KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal)

Les mer
Spørsmål om et vedtak om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven er ugyldig (19.06.14)

Høyesteretts dom, 19.06.2014, HR-2014-01296-A, (sak nr. 2014/23), sivil sak, anke over dom

Selsøyvik Havbruk AS (advokat Kenneth Steffensen) mot staten v/Nærings og fiskeridepartementet (advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer
Spørsmål om beskatning for selskap og aksjonær etter kjøp av leilighet i Spania (18.06.14)

Høyesteretts dom, 18.06.2014, HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom

A AS og B (advokat Tone Lillestøl) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Gjenopptatt farskapssak - krav om sikring av bevis ved å hente biologisk materiale fra avdød mulig far (05.06.14)

Høyesteretts kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01165-A, (sak nr. 2013/2355), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C, D (advokat Arne Gjeraker)

Les mer
Spørsmål om Nordic Trustee ASA har søksmålskompetanse i ei erstatningssak (05.06.14)

Høgsterettsavgjerd, 05.06.2014, HR-2014-01161-A, (sak nr. 2013/2303), sivil sak, anke over avgjerd

Nordic Trustee ASA (advokat Harald Hjort) mot Anders Ivar Olsen mfl. (advokat Anders Brosveet)

Les mer
Anke over overskjønn til fastsettelse av erstatning for fraskrivelse av bruksrett til planovergang (04.06.14)

Høyesteretts dom, 04.06.2014, HR-2014-01159-A, (sak nr. 2013/2325), sivil sak, anke over dom

I.  Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot John Kjølen (advokat Cathrine Hambro)

II.  John Kjølen (advokat Cathrine Hambro) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum)

Les mer
Fastsettelse av gjengs leie etter husleieloven § 4-3 (03.06.14)

Høyesteretts dom, 03.06.2014, HR-2014-01143-A, (saknr. 2014/102), sivil sak, anke over dom

Terje Wik Mikkelsen (advokat Eilif S. Koch) mot Erna Nikoline Svindlands dødsbo mfl. (advokat Heikki Giverholt)

Les mer
Anke over overskjønn (23.05.14)

Høyesteretts dom, 23.05.2014, HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom

Oppegårdveien 2 AS (advokat Svein Andersen) mot Akershus fylkeskommune (advokat Jarle W. Holstrøm)

Les mer
Tvist om oppgjør under kontrakt mellom Arendal kommune og Repstad Anlegg AS (20.05.14)

Høyesteretts dom, 20.05.2014, HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom

Arendal kommune (advokat Magne Olsen) mot Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar)

Les mer
Gyldigheita av ei avgjerd i Trygderetten, der skaden ein person hadde blitt utsett for i samband med eit seminar, ikkje blei godkjend som yrkesskade (19.05.14)

Høgsteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00997-A, (sak nr. 2014/110), sivil sak, anke over dom

A (advokat Henrik Boehlke) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Henrik Kolderup) 

Les mer
Spørsmål om renteberegning ved regulering av avgift i festeforhold (19.05.14)

Høyesteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00996-a, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn

AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland) mot Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten)

Les mer
Fastsetting av avgiftsgrunnlaget ved omsetning av elektronisk avis i sammenheng med papiravis (15.05.14)

Høyesteretts dom 15.05.2014, HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) mot Polaris Media ASA (advokat Morten Fjermeros)

Les mer
Spørsmål om ein norsk kommune kunne krevje tilknytingsavgift for vatn som blir levert til eit kjøpesenter i Sverige (29.04.14)

Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00841-A, (sak nr. 2013/2395), sivil sak, anke over dom

Nordby Köpcenter AB (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Halden kommune (advokat Morten Kokkim)

Les mer
Profesjonsansvar for advokatar  (29.04.14)

Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jørgen Svartebekk), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Henning Harborg) mot B (advokat Jan Kristian Matei Arhaug)

Les mer
Spørsmål om det ved utnevnelse som kontreadmiral ble lagt vekt på kjønn (29.04.14)

Høyesteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00831-A, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) og 

A (partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot

B og Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth)

Les mer
Tvist om uførekapitalforsikring (10.04.14)

Høyesteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thomas Meinich) mot Danica Pensjonsforsikring As (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen)

Les mer
Fastsetjing av erstatning ved innløysing av eit areal som er regulert til friområde (10.04.14)

Høgsteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom

Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar)

Les mer
Krav om revisjon av avtale om planlegging og utbygging av kraftverk (08.04.14)

Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00738-A, (sak nr. 2013/2165), sivil sak, anke over dom

HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sigurd Einar Dagfinn Hoff, Synnøve Hoff Mikalsen, Hanne Marit Hoff (advokat Helge Morten Svarva)

Les mer
Spørsmål om rett til dagpenger ved permittering (31.03.14)

Høyesteretts dom, 31.03.2014, HR-2014-00656-A, (sak nr. 2013/2074), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Karl Inge Rotmo) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ida Thue)

Les mer
Gyldigheten av to vedtak av Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver (27.03.14)

Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00631-A, (sak nr. 2013/1084), sivil sak, anke over dom

A og B (advokat John Christian Elden) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

Les mer
Gyldigheten av to vedtak fra Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver (27.03.14)

Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00630-A, (sak nr. 2013/1156), sivil sak, anke over dom

I.  A (advokat Anders Christensen) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

II.  Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) mot A (advokat Anders Christensen)

Les mer
Spørsmål om en eiendom der en del av skogen var totalfredet oppfylte arealkravet etter odelsloven § 1 (26.03.14)

Høyesteretts dom, 26.03.2014, HR-2014-00627-A, (sak nr. 2013/2247), sivil sak, anke over dom

Borgny Oddrun Pedersen (advokat Ingvar H. Seth) mot Arne Otto Sorthe (advokat Bjørn Kristian Hove)

Les mer
Spørsmål om det kan skrives ut eiendomsskatt på et anlegg som foretar rensing av røykgass på Mongstad (19.03.14)

Høyesteretts dom, 19.03.2014, HR-2014-00554-A, (sak nr. 2013/1908), sivil sak, anke over dom

CO2Technology Centre Mongstad DA (advokat Henning M. Stephansen) mot Lindås kommune (advokat Henrik Moestue Bang)

Les mer
Spørsmål knyttet til ligningen av et selskap i årene 2001-2005 (12.03.14)

Høyesteretts dom, 12.03.2014, HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom

ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot staten ved Oljeskattekontoret (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer
Fastlegging av hva som skal regnes som lavskatteland (06.03.14)

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00468-A, (sak nr. 2013/104), sivil sak, anke over dom

Alban International Norway AS (advokat Frode Talmo) mot staten v/Skatt sør (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Les mer
Krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn (05.03.14)

Høyesteretts dom, 05.03.2014, HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom

AS Dagbladet (advokat Camilla Vislie) mot A (advokat Carl Bore)

Les mer
Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag (13.02.14)

Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom

Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland)

Les mer
Gyldighet av ligning av Statoil Angola (12.02.14)

Høyesterett dom, 12.02.2014, HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Statoil Angola Block 31 AS (advokat Jan B. Jansen) 
Bayerngas Petroleum Danmark AS (advokat Frode Talmo – til prøve)

Les mer
Spørsmål om det er inngått bindande avtale om kjøp av 70 prosent av aksjane i eit firma (04.02.14)

Høgsteretts dom, 04.02.2014, HR-2014-00247-A, (sak nr. 2013/1839), sivil sak, anke over dom

Hans Svarstad Hansen (advokat Stein Owe) mot Thomas Johnssomn Förvaltning AB (advokat Arild Karlsen)

Les mer
Gyldigheten av oppsigelse etter tjenestemannsloven § 10 nr. 1 (29.01.14)

Høyesteretts dom, 29.01.2014, HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192), sivil sak, anke over dom

A (advokat Mariann Helen Olsen) mot staten v/Universitetet i X (advokat Elisabeth Stenwig)

Les mer
Fordeling av kjøpesum ved tvangssalg av skip (28.01.14)

Høyesteretts kjennelse, 28.01.2014, HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse

Mikhail Shintiakov mfl. (advokat Sigmund Z. Berg) mot Vegsund Slip AS (advokat Dag Steinfeld)

Les mer
Rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinanlegg mm. (28.01.14)

Høyesteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00178-A, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom

Hovden Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot Arne Johan Mosfjeld (advokat Dag Herrem)

Les mer
Avgjerd om å ta til følgje krav frå konkursbu om tvangssal av fast eigedom (15.01.14)

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse

Radiv AS (advokat Erik Eriksen) mot AS Hafnor, dets konkursbo (advokat Kai Knudsen)

Les mer