Meny
Straffutmåling - ulovlig bæring av skytevåpen (18.12.14)

Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02476-A, (sak nr. 2014/1700), straffesak, anke over dom 

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer
Spørsmål om det er en saksbehandlingsfeil at et av vitnene ble avhørt ved fjernavhør (18.12.14)

Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02472-A, (sak nr. 2014/1747), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer
Legemsbeskadigelse med døden til følge - medvirkningsbegrepet (27.11.14)

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02324-A, (sak nr. 2014/1149), straffesak, anke over dom 

I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Stine Laier Nybø), B (advokat Helene Elness)
II. C, D, E, F (advokat Henning Brath) mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Les mer
Straffutmåling i sak om voldtekter (27.11.14)

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02325-A, (sak nr. 2014/1419), straffesak, anke over dom 

I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Johnny Veum)
II. A (advokat Johnny Veum) mot Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis (24.11.14)

Høyesteretts dom, 24.11.2014, HR-2014-02288-A, (sak nr. 2014/1435), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup)

II. C (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup)

III. D (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup)

IV. E (advokat Pål W. Lorentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup)

Les mer
Spørsmål om det er adgang til å avsi dom i straffesak mot avdød person (05.11.14)

Høyesteretts dom, 05.11.2014, HR-2014-02151-A, (sak nr. 2014/933), straffesak, anke over dom

A, B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Espen Haug)

Les mer
Straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om vold i nære familieforhold (29.10.14)

Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer
Betydningen av lang saksbehandlingstid (23.10.14)

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02067-A, (sak nr. 2014/1546), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Forståelsen av uttrykket "betydelig Smerte" (23.10.14)

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02066-A (sak nr. 2014/1537), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer
Beregningen av minstetiden ved dom på forvaring (23.10.14)

Høyesteretts dom, 23.10.14, HR-2014-02065-A, (sak nr. 2014/562), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer
Inndragning av fangstverdi hos fartøyeier (23.10.14)

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02070-A, (sak nr. 2014/1438), straffesak, anke over dom

A AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Les mer
Prøveløslatelse fra forvaring (16.10.14)

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02015-A, (sak nr. 2014/1319), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer
Spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring (16.10.14)

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom

A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard)

Les mer
Prøveløslatelse ved dom på forvaring (16.10.14)

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02013-A, (sak nr. 2014/1448), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer
Medvirkning til legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter (14.10.14)

Høyesteretts dom, 14.10.2014, HR-2014-02009-A, (sak nr. 2014/957), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Les mer
Flyktningspionasje - Lovanvendelse, straffutmåling og inndragning ved overtredelse av strl. § 91 a (25.09.14)

Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01900-a, (sak nr. 2014/1260), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Les mer
Bruken av utilbørlegkriteriet i straffelova § 276 a om korrupsjon (05.09.14)

Høgsteretts dom, 05.09.2014, HR-2014-01779-A, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort)

Les mer
Straffutmåling for trusler og narkotikalovbrudd og krav om oppreisningserstatning til polititjenestemenn (25.08.14)

Høyesteretts dom, 25.08.2014, HR-2014-01695-A, (sak nr. 2014/919), straffesak, anke over dom,

A (advokat Sile Stenvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer
Lovbruk ved domfelling for vald som ei mor hadde utøvd mot dottera si (26.06.14)

Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer
Spørsmål om underslag støttekontakten til den fornærma hadde gjort, var grovt (26.06.14)

Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01360-A, (sak nr. 2014/625), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer
Vilkåra for domfelling etter alkohollova for skjenking utan løyve (26.06.14)

Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01359-A, (sak nr. 2014/514), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A, B, C (advokat John Christian Elden)

Les mer
Videre anke over kjennelse om rettslig prøving av vilkårene for utlevering til USA (26.06.14)

Høyesteretts kjennelse, 26.06.2014, HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen)

Les mer
Spørsmål om den nedre grensa for bruk av strl. § 390 a var broten (25.06.14)

Høgsteretts dom, 25.06.2014, HR-2014-01336-A, (sak nr. 2014/873), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straffutmåling for ei rekkje tilfelle av seksuell omgang med barn under ti år (25.06.14)

Høgsteretts dom, 25.06.2014, HR-2014-01334-A, (sak nr. 2014/734), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Forbudet i flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1 mot å straffe flyktninger for ulovlig innreise og opphold (24.06.14)

Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01323-A, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom

A (advokat Thor André Bjerkhaug), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper) (advokat Anders Ryssdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straffutmåling for valdtekt til seksuell omgang med mindreårig (20.06.14)

Høgsteretts dom, 20.06.2014, HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Les mer
Straffutmåling i valdtektssak - spørsmålet var særleg om det skulle givast dom på forvaring (15.05.14)

Høgsteretts dom 15.05.2014, HR-2014-00970-A, (sak nr. 2014/253), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer
Utmåling av straff for medvirkning til legemskrenkelser mm. (07.05.14)

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom

I.   A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal)

II.  B (advokat Arne Gunnar Aas) moy Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal)

Les mer
Spørsmål om ein meddommar i lagmannsretten var inhabil (07.05.14)

Høgsteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00891-A, (sak nr. 2014/281), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll)

Les mer
Grovt uaktsom voldtekt av sovende kvinne (07.05.14)

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer
Straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtr. av strl. § 229 tredje straffalt. (23.04.14)

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00791-A, (sak nr. 2013/2313), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

II. B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Øystein Storrvik) og B (advokat Arild Dyngeland)

Les mer
Straffutmåling og oppreisningserstating ved overtredelse av straffeloven § 229 tredje straffalt. (23.04.14)

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00790-A, (sak nr. 2013/2314), straffesak, anke over dom

A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer
Krav frå ein domfelt som grunna seg i lang behandlingstid i sak om opphøyr av tvunge psykisk helsevern (08.04.14)

Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00741-A, (sak nr. 2014/28), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer
Vilkårene for frifinnelse for forsøkshandling ved tilbaketreden (08.04.14)

Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00740-A, (sak nr. 2014/133), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer
Straffutmåling ved narkotikalovbrot (08.04.14)

Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00739-A, (sak nr. 2013/2218), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer
Straffutmåling ved bla. overtredelse av strl. § 132 a om trusler mot aktør i rettsvesenet (03.04.14)

Høgsteretts dom, 03.04.2014, HR-2014-00701-A, (sak nr. 2014/10), straffesak, anke over dom

A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Line Nyvoll Nygaard)

Les mer
Spørsmål om politiets beslag av notater som en varetektsfengslet gjorde under politiavhør, må oppheves (26.03.14)

Høyesteretts kjennelse, 26.03.2014, HR-2014-00626-A, (sak nr. 2013/2397), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Les mer
Spørsmålet om islandsk skipper og et tysk rederi kunne domfelles for brudd på bestemmelsen i fiskevernsonen ved Svalbard (21.03.14)

Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00577-A, (sak nr. 2013/1772), straffsak, anke over dom

A og Deutsche Fischfang Union GmbH (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Straff for drap begått under "særlig skjerpende omstendigheter" (21.03.14)

Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00576-A, (sak nr. 2013/2194), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer
Spørsmål om felling av totalfredet hønsehauk var straffri, fordi den ble foretatt i nødverge for en høne (12.03.14)

Høyesteretts dom, 12.03.2014, HR-2014-00497-A, (sak nr. 2013/2197), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Inndraging av ein varebil som blei nytta ved eit grovt tjuveri (06.03.14)

Høgsteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00470-A, (sak nr. 2013/2279), straffesak, anke over dom

A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tore Kulstad)

Les mer
Anke over straffutmålinga i sak med domfelling for forsøk på å tvinge dotter på 16 år til å inngå ekteskap (06.03.14)

Høgsteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00469-A, (sak nr. 2013/2086), straffesak, anke over dom,

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer
Spørsmålet om lagmannsretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved å avskjære deler av en vitneforklaring (06.03.14)

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Preben Kløvfjell)

Les mer
Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak var inhabil (28.01.14)

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

II.   B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

Les mer
Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak for tingretten var inhabil, jf. domstollova § 108 (28.01.14)

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00198-A, (sak nr. 2013/1846), straffesak, anke over dom

I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal)

II.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot B (advokat John Christian Elden)

III.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot C (advokat Gunnar K. Hagen)

Les mer
Straffutmåling for forsettleg drap (15.01.14)

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00081-A, (sak nr. 2013/2009), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Straffutmåling for mellom anna brot på straffelova § 229 tredje straffalternativ (15.01.14)

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00080-A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer