Meny

EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Gjennom EØS-loven ble Avtalens hoveddel gjort til norsk lov. I 2014 har Avtalen virket i 20 år. EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein) har i henhold til Avtalens artikkel 108 opprettet en egen domstol; EFTA-domstolen. Domstolen har tre dommere og sete i Luxembourg.

Det hører under EFTA-domstolen å gi rådgivende uttalelser til medlemslandenes domstoler om for­tolkningen av EØS-avtalen. «Når et slikt spørsmål blir reist ved en domstol i en EFTA-stat, og dom­stolen finner at en uttalelse er nødvendig før den avsier sin d om, kan den anmode EFTA-domstolen om å gi en slik uttalelse», jf. Overvåknings- og Domstolavtalen artikkel 34. Ordningen er gjennom­ført i norsk rett gjennom domstolloven § 51a.

Siden 1994 har norske domstoler og nemnder anmodet EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i 55 saker. Ni av disse sakene har vært eller er til behandling i Høyesterett. Dette gjelder sakene referert i Rt. 1997 side 1965 (Virksomhetsoverdragelse), Rt. 2000 side 1811 (Finanger I), Rt. 2004 side 904 (Paranova), Rt. 2009 side 839 (Alkoholreklame), Rt. 2012 side 1793 (Bilansvar) og Rt. 2013 side 258 (STX), samt HR-2016-2554-P (Holship), sak nr. 2015/1026 (Ski Taxi) og sak nr. 2016/928 (Thue). Fem av uttalelsene ble besluttet innhentet av Høyesterett (Finanger I, Paranova, Holship, Ski Taxi og Thue). I tillegg forelå det ved behandlingen av saken i Rt. 2007 side 1003 (Norsk Tipping) en avgjørelse fra EFTA-domstolen.

Sommeren 2014 feiret EFTA-domstolen 20 år. Høyesterett deltok da på en konferanse i Luxembourg, hvor det blant annet var paneldebatt om rådgivende uttalelser med tittelen: ‘ To refer or not to refer ’. Noe av bakgrunnen for debatten var en kritikk fra EFTA-domstolens president mot Norge for i for få tilfeller å ha bedt om rådgivende uttalel­ser fra domstolen. Justitiarius Schei redegjorde for den praksis Høyesterett hadde fulgt og bakgrun­nen for den, men sa også at vi vil se på vår praksis på nytt i lys av den debatt som er reist. På EFTA-domstolens hjemmeside refereres avslutningen av debatten slik: “At the end Chief Justice Schei invited the EFTA-Court to around table with the Supreme Court of Norway on the matter ”. Invitasjonen ble fulgt opp med et fellesseminar i Oslo i oktober 2014 for alle dommere og juridiske medarbeidere i de to domstolene.

Varemerkerett

Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom,

Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Les mer
Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom

GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Les mer
Virksomhetsoverdragelse ved bytte av tjenesteleverandør

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom

Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen) mot A (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer
Ansiennitetsberegning ved nedbemanning

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom

I
A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

II
B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

Les mer
Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fengsling etter utlendingsloven § 106

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2017, HR-2017-283-U, (sak nr. 2017/221), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Asle Hesla) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom

CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner)
Norsk Flygerforbund (partshjelper)
Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper)
Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder)
mot
Bjørn Nybø
Paul Ringheim
Arne Bråten
Øyvind Friis-Ottesen
Anders Auen
Olav Vik
Colin Roy ter Braak
Anders Nonstad
Oddbjørn Hagen
Kristian Bjerkestrand Lians dødsbo (advokat Kjell M. Brygfjeld)
Rettslig medhjelper (advokat Bent Endresen)

Les mer
Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Møter etter tvl. § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås),(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer
Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66"

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Les mer
Spørsmål om føretaksnamnet Pangea Property Partners AS krenker det tidlegare registrerte føretaksnamnet Pangea AS

Høgsterettsdom 22. september 2016, HR-2016-1993-A, (sak nr. 2016/396), sivil sak, anke over dom

Pangea Property Partners AS (advokat Are Stenvik) mot Staten v/Klagenemnda for industrielle rettar (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø)

Les mer
Gyldigheten av UNEs vedtak om ikke å realitetsbehandle søknad om asyl fra somalisk borger som var innvilget asyl i Ungarn – spørsmål om brudd på EMK artikkel 3

Høyesteretts dom 18. mai 2016, HR-2016-1051-A, (sak nr. 2015/1857), sivil sak, anke over dom

A (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim)

Les mer
Opphavsrettsleg klarering ved kabeldistribusjon av tv-kanalar

Høgsterettsdom 10. mars 2016, HR-2016-562-A, (sak nr. 2015/1101), sivil sak, anke over dom

Norwaco (advokat John S. Gulbrandsen) mot Get AS (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse etter tvisteloven § 20-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-407-U, (sak nr. 2016/216), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Nordbohus Sogn AS (advokat Arvid Mellingen)

Les mer
Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom

I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv)

II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget)

Les mer
Rett til varemerker og domenenavn og krav om erstatning for immaterialrettskrenkelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.5.2015, HR-2015-01071-U, (sak nr. 2015/727), sivil sak, anke over kjennelse

A, Turbomerkator UG (advokat Mathias Wilding) mot Turbo Artist AS, B, C, D, E, F (advokat Svein Steinfeld Jervell)

Les mer
Verneting ved søksmål om erstatning utanfor kontraktsforhold, jf. Luganokonvensjonen artiklane 5 nr. 3 og 6 nr. 1

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3.2.2015, HR-2015-00251-U, (sak nr. 2014/2118), sivil sak, anke over orskurd

Arrow Seismic Invest II Ltd. (advokat Stig Gunleiksrud) mot Banco Popular Español S.A (advokat Trond Hatland), Armada Seismic Invest II AS (advokat Cato Schiøtz)

Les mer
Spørsmål om det ved utnevnelse som kontreadmiral ble lagt vekt på kjønn

Høyesteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00831-A, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) og A (partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot B og Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth)

Les mer
Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag

Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom

Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland)

Les mer
Foreldelse av krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte

Høyesteretts dom, 17.12.2013, HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS (advokat Frode Elgesem) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Spørsmål om hva som er rett verneting i internasjonal tvist om stillingsvern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02522-U, (sak nr. 2013/1932), sivil sak, anke over kjennelse

Ryanair Limited (advokat Pål Kvernaas) mot A (advokat Christen Horn Johannessen)

Les mer
Gyldigheita av føresegner i forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Høgsteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00496-A, (sak nr. 2012/1447), sivil sak, anke over dom

STX OSV AS, STX Norway Florø AS, Kleven Verft AS, Myklebust Verft AS, Bergen Group Shipbuilding AS, Ulstein Verft AS, Havyard Ship Technology AS, Aibel AS (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Tariffnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer
Spørsmål om staten var erstatningsansvarlig for uriktig gjennomføring av EUs motorvognforsikringsdirektiv i norsk rett

Høyesteretts dom 22.11.2012, HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom

Personskadeforbundet (advokat Tom Sørum) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Saken gjelder utmåling av gebyr for ulovlig anbudssamarbeid

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01942-A, (sak nr. 2012/449), sivil sak, anke over dom

Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) mot Gran & Ekran AS (advokat Erling Høyte)

Les mer
Spørsmål om tiltalte begikk straffbart brudd på taushetsplikten i verdipapirhandelloven § 3-4 første ledd

Høyesteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01012-A, (sak nr. 2011/2142), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Cato Schiøtz)

Les mer
Spørsmål om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00919-A, (sak nr. 2011/1916), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Halldor Christen Tjoflaat) og B (advokat Anders Brosveet)

Les mer
Straffbar innsidehandel

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00812-A, (sak nr. 2011/2045), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

II. B (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

Les mer
Spørsmål om oppreising etter påstått aldersdiskriminering i samband med tilsetjing av førstekonsulent

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00580-A, (sak nr. 2011/1714), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jan Arild Vikan) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Erik Bratterud)

Les mer
Aldersdiskriminering – spørsmål om ein arbeidsgivar på grunnlag av tariffavtale kan krevje at helikopterflygarar går av ved fylte 60 år

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00325-A, (sak nr. 2010/127), sivil sak, anke over dom

Bjørn Nybø mfl. (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Haakon Blaauw)

Les mer
Spørsmål om norske domstoler har stedlig kompetanse i en internasjonal tvist om meklerkommisjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00152-U, (sak nr. 2011/2021), sivil sak, anke over kjennelse

Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil Andre Berglund) mot Trico Subsea AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Les mer
Saken gjelder skifte av kontraktspart etter tap av kontrakt utløste ikke reglene om virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02393-A, (sak nr. 2011/539), sivil sak, anke over dom

Gate Gourmet Norway AS (advokat Lars Holo) mot Nguyen Thi Ha mfl. (advokat Christen Horn Johannessen) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Les mer
Saken gjelder om det er inngått vernetingsavtale som tilfredsstiller Lugano-konvensjonen 2007 artikkel 23

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2011, HR-2011-02179-U, (sak nr. 2011/1730), sivil sak, anke over kjennelse

Baronie Chocolates Belgium NV (advokat Fred Arne Gade) mot Nidar AS (advokat Sven Eriksrud)

Les mer
Verneting i sak om erstatning etter oppsigelse av arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.06.2011, HR-2011-01332-U, (sak nr. 2011/749), sivil sak, anke over kjennelse

TUI Fly Nordic AB (advokat Nils Ole Bay) mot Allan Hellemann(advokat Jon Gisle)

Les mer
Spørsmål om en bedriftsintern aldersgrense på 67 år var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering

Høyesteretts dom, 29.06.2011, HR-2011-01291-A, (sak nr. 2011/366), sivil sak, anke over dom

A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo)

Les mer
Saken gjelder prøving av Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

Høyesteretts dom, 22.06.2011, HR-2011-01251-A, (sak nr. 2010/1947), sivil sak, anke over dom

Tine SA (advokat Stephan L. Jervell) mot staten v/Konkurransetilsynet (advokat Christian Lund)

Les mer
Saken gjaldt spørsmål om søksmål om krav på erstatning utenfor kontrakt

Høyesteretts kjennelse, 21.06.2011, HR-2011-01240-A, (sak nr. 2010/1972), sivil sak, anke over kjennelse

Marin Alpin AS (advokat Jane Veivåt Ulset) mot Würth International AG (advokat Felix Reimers)

Les mer
Spørsmålet om juridiske personer kan påberope seg forbudet mot selvinkriminering etter EMK

Høyesteretts kjennelse 01.06.2011, HR-2011-01118-A, (sak nr. 2011/456), straffesak, anke over kjennelse

Petrolia ASA mfl. (advokat Arild Dommersnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Les mer
Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom

Sven V. Bottolvs mfl. (advokat Alex Borch), Per Steinar Horne mfl. (advokat Jon Gisle) mot SAS Scandinavian Airlines Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Tron Dalheim)

Les mer
Gyldigheten av vedtak fattet av et fylkeslandbruksstyre om å avslå konsesjonssøknad til erverv av landbrukseiendom

Høyesteretts dom, 04.03.2011, HR-2011-00476-A, (sak nr. 2010/1716), sivil sak, anke over dom

Roger Frøholm (advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Erik Bratterud)

Les mer
Krav om erstatning for mangelfull implementering av EØS-avtalen

Høyesteretts dom, 07.12.2010, HR-2010-02082-A, (sak nr. 2010/821), sivil sak, anke over dom

Elkem AS mfl. (advokat Solveig Ingeløv Lindemark, Statkraft AS mfl. (advokat Gjert Melsom) mot Staten v/Finansdepartementet (advokat Eyvin Sivertsen)

Les mer
Spørsmål om skifte av leverandør av bakketjenester ved lufthavn representerer en virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom 16.03.2010, HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom

Bardufoss Flyservice AS (advokat Kjell Heggvoll) mot J. Holmebukt mfl. (advokat Christopher Hansteen)

Arbeidsmiljøloven § 16-1

Les mer
Spørsmål om oppsigelse på grunn av alder

Høyesteretts dom, 18.02.2010, HR-2010-00303-A, (sak nr. 2009/1594), sivil sak, anke over dom

A (advokat Erik Råd Herlofsen) mot X AS (advokat Viggo Bondi)

Les mer
Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift

Høyesteretts dom, 22.12.2009, HR-2009-02396-A, (sak nr. 2009/1153), sivil sak, anke over dom

ABG Sundal Collier Holding ASA (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Christian Lund) og Carnegie ASA (advokat Oddgeir Kjørsvik) mot staten v/Skattedirektoratet)

Merverdiavgiftsloven § 5 b nr. 4 bokstav e

Les mer
Spørmål om hvilket lands rett som skal legges til grunn i erstatningssak

Høyesteretts dom 02.12.2009, HR-22009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom

Suraia Rais (advokat Per Danielsen) mot Åsne Guldahl Seierstad mfl. (advokat Thomas Horn)

Les mer
Gyldigheten av vedtak fra Markedsrådet om forhåndsfastsatt tvangsmulkt for alkoholreklame

Høyesteretts dom 24.06.2009, HR-2009-01319-A, (sak nr. 2009/43), sivil sak, anke over dom

Pedicel AS (advokat Jan Magne Juuhl-Langseth) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Eyvin Sivertsen)

Alkoholloven § 9-2

Les mer
Overprøving av vedtak om utvisning for borgere i land som omfattes av EØS-avtalen

Høyesteretts dom 05.06.2009, HR-2009-01151-A, (sak nr. 2009/205), sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Tilbakebetaling av passasjer- og seteavgifter pålagt i strid med EØS-regler

Høyesteretts dom 28.05.2008, HR-2008-00925-A, (sak nr. 2007/1738), sivil sak, anke

KLM Royal Dutch Airlines (advokat Harald Hellebust) mot staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Holmedal)

Les mer
Avkorting i personskadeerstatning etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 03.04.2008, HR-2008-00600-A, (sak nr. 2007/1341), sivil sak, anke

Bilansvarsloven § 7 første ledd

A (advokat Christian Lundin) mot TrygVesta Forsikring, Trafikkforsikringsforeningen (hjelpeintervenient) (advokat Kjetil Norseth)

Les mer
Norsk Tipping AS enerett til å drive utbetalingsautomater

Høyesteretts dom 26.06.2007, HR-2007-01144-A, (sak nr. 2005/1320), sivil sak, anke

EØS-avtalens hoveddel, artikkel 31 og artikkel 36

Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Kultur- og kirkedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)

Les mer
Fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00257-A, (sak nr. 2006/1317), sivil sak, anke

Merverdiavgiftsloven § 12, tredje ledd

ASA Debito Limited m.fl. (advokat Morten Wishman) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer
Krav om erstatning for påført tap som følge av mangelfull gjennomføring i norsk skattelovgivning av EØS-avtalens hoveddel.

19.10.2006, HR-2006-01795-A, (sak nr. 2006/543), sivil sak, kjæremål,

Skattebetalingsloven av 1952 § 48 nr. 5 første punktum.

Tor Håkon Edquist (advokat Gjert Melsom) mot staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål med krav om erstatning for eller tilbakebetaling av uriktig ilignet skatt.

19.10.2006, HR-2006-01796-A, (sak nr. 2006/1284), sivil sak, kjæremål,

Skattebetalingsloven av 1952 § 48 nr. 5

Canica AS (advokat Vidar Strømme) mot staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Les mer
Erstatning etter avholdt konkurranse med forhandlinger (forhandlet kjøp) for anskaffelse av forsvarsmateriell. Spørsmål om hvilke regler som gjelder på området.

07.12.2005, HR-2005-01917-A, (sak nr. 2005/843), sivil sak, anke

EØS-avtalen artikkel 123

New Pac Safetu AB (advokat Christian Bjørtuft Ellingsen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)

Les mer
Arbeidstakers søksmålsadgang i sak om arbeidsgiverens plikt til å betale arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven

03.05.2005, HR-2005-00713-A, (sak nr. 2004/1706), sivil sak, kjæremål,

Skattebetalingsloven §48 nr. 5

A mfl. (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Karin Fløistad)

Les mer
Bruk av domenenavn - krenkelse av registrert varemerke

07.10.2004, HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke

Varemerkeloven § 4, jf. § 6

A (advokat Audun Gjøstein) mot Volvo Personbiler Norge AS (advokat Helge Olav Bugge)

Les mer
Parallellimport av legemidler – pakningsutforming

04.06.2004, HR-2004-00981-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke

Varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Varemerkeloven § 38

I. Paranova AS (Advokat Jona W. Myhre) mot Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) og II. Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) mot Paranova AS (advokat Jona W. Myhre)

Les mer
Spørsmål om varemerke hadde tilstrekkelig særpreg

11.04.2002, 2001/1049, sivil sak, anke

Varemerkeloven § 13 første ledd første pun ktum

Staten v/Nærings-og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Harborg) mot Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (advokat Kristine Schei)

Les mer
Bilansvarsloven - forholdet til EØS-direktiv.

16.11.2000, Sivilsak nr. 55/1999, lnr. 49B/2000

Bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b

Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Emil Bryhn) mot Veronika Finanger (Advokat Erik Johnsrud)

Les mer
Reglane om køyretid – døgnkvile

15.09.2000, 2000/79, straffesak, anke

Straffelova § 48 a og vegtrafikklova § 31, jf. §§ 13 og 21

Den offentlege påtalemakta (Førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat Helge Kittilsen)

Les mer