Menneskerettigheter

Høyesterett i plenum november 2012 om asyl og vern mot retur. Foto: Høyesterett

I 1999 ble de grunnleggende menneskerettskonvensjonene gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven.

Loven omfatter idag Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. I 2014 ble flere av de grunnleggende menneskerettighetene også tatt inn i Grunnloven.

Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås.

Menneskerettighetene vært sentrale i flere høyesterettsavgjørelser. Som eksempel nevnes en sak hvor Høyesterett tok stilling til om EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102 om retten til privatliv var til hinder for å bruke overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis (Rt. 2014 side 1105). I en straffesak om felling av en fredet hønsehauk vurderte Høyesterett lovkravet i EMK artikkel 7 (Rt. 2014 side 238). EMK artikkel 10 om vern av ytringsfriheten var et sentralt tema i en sak om ærekrenkende avisomtale (Rt. 2014 side 152).

Videre har Høyesterett tatt stilling til om EMK artikkel 6 og Grunnloven § 96 om retten til rettferdig rettergang er til hinder for å straffeforfølge en død person. (Rt. 2014 side 1045)

Det hender private parter klager avgjørelser fra Høyesterett inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Da er den norske staten – og ikke Høyesterett – mot part. Dersom EMD ikke finner grunn til å se nærmere på saken, blir den lagt vekk. I motsatt fall avgjør domstolen i Strasbourg om konvensjonen er krenket eller ikke.

Dersom EMD kommer til at det foreligger brudd på en rettighet i EMK, plikter statene å avslutte krenkelsen og å reparere følgene av den så langt som mulig. Dette kan innebære at en sak Høyesterett har avgjort i strid med konvensjonen må gjenåpnes, slik at det eventuelt kan treffes ny avgjørelse i samsvar med konvensjonen.

Nedenfor finner du flere avgjørelser.

Flyktningrett - vern av privatlivet

Høyesteretts dom 8. november 2018, HR-2018-2133-A, (sak nr. 2017/2179), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Les mer

Straffutmåling og oppreisning for seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts dom 30. oktober 2018 dom, HR-2018-2096-A, (sak nr. 18-106598STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Grethe Gilstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer

Samvittighetsreservasjoner for fastlege

Høyesteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1958-A, (sak nr. 2018/199), sivil sak, anke over dom, I. Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid) mot A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), II. A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken) mot Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid)

Les mer

Retten til rettferdig rettergang og betydningen av uskyldspresumsjonen

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1909-A, (sak nr. 18-060130STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Cecilie Elisabeth Schjatvet), Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Les mer

Erstatningsansvar etter strafferettslig frifinnelse

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1783-A, (sak nr. 18-049784SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B ved setteverge (advokat Arild Christian Dyngeland)

Les mer

Samtykke til adopsjon av fem år gammel gutt

Høyesteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1720-A, (sak nr. 2018/77), sivil sak, anke over dom, A (advokat Camilla Hagen) B (advokat Christian Gustavsen) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)

Les mer

Gassled-saken: Ikke grunnlag for ugyldighet

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1258-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom,  CapeOmega AS (advokat Thomas G. Michelet og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS (advokat Jan B. Jansen advokat Thomas K. Svensen og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian Fredrik Michelet og rettslig medhjelper advokat Håvard H. Holdø)

Les mer

Regulering av festeavgift

Høyesteretts dom 9. mai 2018, HR-2018-865-S, (sak nr. 2017/1693), sivil sak, anke over overskjønn, Nannestad kommune(advokat Christian Piene Gundersen) mot Rådyrvegen borettslag  (advokat Torstein Burkeland)  Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskaps-(Regjeringsadvokaten departementetv/advokat Karen  Mellingen)

Les mer

Objektivt ansvar for skade voldt av rein

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-872-A, (sak nr. 2017/1668), Femund sitje (advokat Knut Helge Hurum) mot Vidar Fredheim, Jonas Jensen Midtdal, Stian Nylend , Jens Narjord, Gunn Tengesdal, Anders A Hodøl, Rødalen fellesseter, Erik Jachwitz, Per Inge Nyvoll, Per Broen (advokat Øyvind Kraft)

Les mer

Innholdet i etablerte kollektive bruksrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn

Høyesteretts dom 9. mars 2018, HR-2018-456-P, (sak nr. 2017/860), sivil sak, anke over dom   I. Finnmarkseiendommen (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D    (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) mot Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård) (Rettslig medhjelper: advokat Frode Elgesem)   II. Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård) (Rettslig medhjelper: advokat Frode Elgesem) mot Finnmarkseiendommen   (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper)

Les mer

Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Om et pålegg om reintallsreduksjon strider mot minoritetsvernet i SP artikkel 27 og/eller eiendomsvernet i EMK P1-1.

Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti)

Les mer

Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom, Reinøy reinbeitedistrikt Margareth Anni Hansen Herolf Andreas Hansen Audhild Helene Hansen Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Les mer

Breiviks anke nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Les mer

Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse I. Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) II. A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) III. B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer

Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Psykiatrisk pasient fratatt rettslig handleevne i økonomiske forhold

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2591-A, (sak nr. 2016/1196), sivil sak, anke over dom Staten v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot A v/verge (advokat Dagfinn Tynes)

Les mer

Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell) Møter etter tvl. § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås),(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer

Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt Per Mikkelsen Bals Per Mikkelsen Buljo Aslak Henrik Henriksen Buljo Anders Mikkelsen Buljo Mikkel Klemetsen Gaino Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner) mot Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella) 2015/2369, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2153, sivil sak, anke over dom, Johan Johansen Sara Jørgen Johansen Sara Per Olav Johansen Sara Mikkel Johansen Sara Anne Britt Sara Johan Mathis Johansen Sara Klemet Johansen Sara (advokat Andreas Larsen og advokat Anja Jonassen) mot Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella)

Les mer

Gyldigheita av vedtak om tilbakekall av permanent opphaldsløyve

Høgsterettsdom 27. september 2016, HR-2016-2017-A, (sak nr. 2016/755), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A, B, C (advokat Arild Humlen) (advokat Terje Einarsen)

Les mer

Retten til ved tvang å bruke fingeravtrykk frå den sikta til å opne mobiltelefonen

Høgsterettsavgjerd 30. august 2016, HR-2016-1833-A, (sak nr. 2016/908), straffesak, anke over avgjerd A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Folke Åmlid)

Les mer

Spørsmål om avslag på prøvelauslating var dobbelstraff

Høgsterettsdom 29. april 2016, HR-2016-910-A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Nils Christian Nordhus)

Les mer

Grunnlovmessigheten av bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner

Høyesteretts dom 19. februar 2016, HR-2016-00389-A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom Carl-Ivar Hagen (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer

Bruk av politiavhøyr i drapssak

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Les mer

Høyesterett i storkammer slår fast at innløsning av festetomt etter 40-prosentregelen ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon

Høyesteretts dom 10. februar 2016, HR-2016-00304-S, (sak nr. 2013/1929), sivil sak, anke over overskjønn A (advokat Stein E. Hove) mot B, C (advokat Mathias Tveten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Les mer

Kommunikasjonskontroll – spørsmål om samtaler mellom nærstående måtte slettes

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02526-A, (sak nr. 2015/1559), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Morten Furuholmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Les mer

Straff for narkotikakriminalitet

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02103-A, (sak nr. 2015/1005), straffesak, anke over dom A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alvar Randa)

Les mer

Varetektsfengsling - spørsmål om betydningen av at forsvarer ikke var til stede i rettsmøtet om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-08116-U, (sak nr. 2015/1575), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Gyldigheten av vedtak om overføring av en innsatt fra åpent til lukket fengsel

Høyesteretts dom 26.8.2015, HR-2015-01757-A, (sak nr. 2014/2352), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer

Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01405-A, (sak nr. 2015/78), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Ærekrenking i trykt skrift

Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Les mer

Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.4.2015, HR-2015-00809-U, (sak nr. 2015/690), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Brot på forureiningslova

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Begjæring om utlevering til Rwanda

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Les mer

Spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20

Høyesteretts dom, 30.1.15, HR-2015-00209-A, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Les mer

Utvisning av en kvinne som er alene om omsorgen av et mindre barn, og som er norsk statsborger

Høyesteretts dom og kjennelse, 29.1.15, HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom A, B, SEIF (partshjelper) (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø)

Les mer

Spørsmål om det er en saksbehandlingsfeil at et av vitnene ble avhørt ved fjernavhør

Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02472-A, (sak nr. 2014/1747), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer

Spørsmål om det er adgang til å avsi dom i straffesak mot avdød person

Høyesteretts dom, 05.11.2014, HR-2014-02151-A, (sak nr. 2014/933), straffesak, anke over dom A, B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Espen Haug)

Les mer

Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby)

Les mer

Krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn

Høyesteretts dom, 5. mars 2014, HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom AS Dagbladet (advokat Camilla Vislie) mot A (advokat Carl Bore)

Les mer

Spørsmål om tidsubegrensete strukturkvoter er i strid med tilbakevirkn.forbud i Grunnloven § 97

Høyesteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02200-P, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Les mer

Begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at en journalist skal opplyse identiteten til en kilde

Høyesteretts kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02170-A, (sak nr. 2013/1196) straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.sjef Guro Glærum Kleppe)

Les mer

Gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak om å nekte innsyn i dokument under saksforberedelse

Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01318-A, (sak nr. 2012/1740), sivil sak, anke over dom Staten v/Skattedirektoratet (advokat Nils Sture Nilsson) mot Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte å fremme en anke over en straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01199-U, (sak nr. 2013/1043), straffesak, anke over beslutning A (advokat Joakim Ronold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse

Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-00881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom, Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden)

Les mer

Gyldigheten av vedtak i Utlendingsnemnda om utvisning og avslag på søknad om oppholdstillatelse

Høyesteretts dom, 03.04.2013, HR-2013-00704-A, (sak nr. 2012/886), sivil sak, anke over dom A, B, C, D og E (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ida Thue)

Les mer

Pressens krav om tilgang til lydbåndopptakene fra hovedforhandlingen i straffesaken mot Arne Treholt i 1985

Høyesteretts kjennelse, 21.03.2013, HR-2013-00641-A, (sak nr. 2012/1069), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Spørsmål om skriftlige referater fra møter mellom barnevernsmyndigheter og en person kunne benyttes som bevis i en senere straffesak

Høyesteretts kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00576-A, (sak nr. 2013/330), straffesak, anke over kjennelse og HR-2013-00575-A, (sak nr. 2012/1998), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øivind Østberg)

Les mer

Særskilt anke over erstatningskrav, pådømt sammen med frifinnelse for straffekrav i straffesak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.01.2013, HR-2013-00083-U, (sak nr. 2012/1956), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Verling) mot B (advokat Bjarte Kristian Døssland)

Les mer

Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på opphold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie, og som har en datter som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom A, B og C (advokat Håkon Bodahl-Johansen) mot staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer

Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag for en iransk familie med barn som hadde bodd lenge i Norge uten lovlig opphold

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02398-P, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom A, B, C, D (advokat Arild Humlen) mot staten ved Utlendingsnemnda (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer

Spørsmål om bevistilgang ved behandling av ankesak i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse I. A (advokat Fred Arne Gade) mot B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) II. B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beramming av ankeforhandling i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02054-U, (sak nr. 2012/1739), straffesak, anke over beslutning A ( Silje Elisabeth Stenvaag)

Les mer

Saken gjelder rekkevidden av beslagsforbudet - spørsmålet er om dokumenter innhentet av en siktet etter oppdrag fra forsvareren er unntatt fra beslag

Høyesteretts kjennelse 22.10.2012, HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Les mer

Krav om utsatt iverksettelse av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd andre punktum.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.10.2012, HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse, A ( advokat John Christian Elden) mot  B (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Les mer

Saken gjelder utmåling av gebyr for ulovlig anbudssamarbeid

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01942-A, (sak nr. 2012/449), sivil sak, anke over dom Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) mot Gran & Ekran AS (advokat Erling Høyte)

Les mer

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til fremme av anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.08.2012 HR-2012-01627-U, (sak nr. 2011/841), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012 HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer

Tvangsplassering i institusjon etter kriminalitetsalternativet i barneloven

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01323-A, (sak nr. 2012/361), straffesak, anke over dom A (advokat Camilla Kyllo) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer

Avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00920-A, (sak nr. 2012/38), sivil sak, anke over dom A, B, C v/verge (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass.rgjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer

Domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om ikke å gjenåpne en straffesak

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00669-S, (sak nr. 2011/1820), sivil sak, anke over dom A (advokat Sigurd J. Klomsæt og advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Les mer

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av anke over straffutmåling

Høyesteretts kjennelse, 22.12.2011, HR-2011-02396-A, (sak nr. 2011/1488), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Kavlie)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling etter ny behandling av anke over lagmannsretts dom

Høgsteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02395-A, (sak nr. 2011/1026), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Geir Kavlie)

Les mer

Saken gjelder spørsmålet om et sykehus' undersøkelsesplikt ved innleggelse til tvungen observasjon

Høyesteretts dom, 13.12.2011, HR-2011-02325-A, (sak nr. 2011/1002), sivil sak, anke over dom A (advokat Thor Gardarsson) mot X HF (advokat Åse Britt Olafsen)

Les mer

Saken gjelder hvem et barn skal bo hos og hvor biologisk tilknytning ikke er avgjørende for foreldreansvar

HRdom, 10.11.2011, HR-2011-02097-A, (sak nr. 2011/1048), sivil sak, anke over dom A (advokat Nils Arild Istad) mot B (advokat Stig Åkenes Johnsen)

Les mer

Journalistens kildevern

Høyesteretts dom 30.09.2011, HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Saken gjelder prøving av Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

Høyesteretts dom, 22.06.2011, HR-2011-01251-A, (sak nr. 2010/1947), sivil sak, anke over dom Tine SA (advokat Stephan L. Jervell) mot staten v/Konkurransetilsynet (advokat Christian Lund)

Les mer

Spørsmålet om juridiske personer kan påberope seg forbudet mot selvinkriminering etter EMK

Høyesteretts kjennelse 01.06.2011, HR-2011-01118-A, (sak nr. 2011/456), straffesak, anke over kjennelse Petrolia ASA mfl. (advokat Arild Dommersnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen) 

Les mer

Gyldigheten av vedtak om avslag på prøveløslatelse

Høyesteretts dom, 10.03.2011, HR-2011-00516-A, (sak nr. 2011/231), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot staten v/Justisdepartementet (advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Gyldigheten av vedtak fattet av et fylkeslandbruksstyre om å avslå konsesjonssøknad til erverv av landbrukseiendom

Høyesteretts dom, 04.03.2011, HR-2011-00476-A, (sak nr. 2010/1716), sivil sak, anke over dom Roger Frøholm (advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Erik Bratterud)

Les mer

Prøving av avslag fra Gjenopptakelseskommisjonen på begjæring om gjenåpning

Høyesteretts dom 12.10.2010, HR-2010-01703-S, (sak nr. 2010/845), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Les mer

Spørsmålet om ileggelse av ordinær tilleggsskatt og strafferettslig forfølgning stred mot forbudet mot dobbeltbehandling etter EMK Protokoll 7 artikkel 4

Høyesteretts dom, 27.09.2010, HR-2010-01613-A, (sak nr. 2010/884), straffesak, anke over dom A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng)

Les mer

Krav om gjenåpning av sivil sak mellom to private parter

Høyesteretts kjennelse, 07.04.2010, HR-2010-00564-A, (sak nr. 2009/1544), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Per Danielsen) mot B og C AS (advokat Sigurd Holter Torp)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling - krav til begrunnelse

Høyesteretts kjennelse, 04.03.2010, HR-2010-00404-A, (sak nr. 2009/1464), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Monica Gjerde Sperre) mot X kommune (advokat Kristin Otterlei) Tvisteloven § 36-10 tredje ledd

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å fremme foreldres anke i en barnevernsak - krav om begrunnelse

Høyesteretts kjennelse, 04.03.2010, HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Bendik Falch-Koslung) mot X kommune (advokat Knut Lindboe)

Les mer

Spørmål om hvilket lands rett som skal legges til grunn i erstatningssak

Høyesteretts dom 02.12.2009, HR-22009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom Suraia Rais (advokat Per Danielsen) mot Åsne Guldahl Seierstad mfl. (advokat Thomas Horn)

Les mer

Anke over en lagmannsrettsdom hvor den tiltalte i en straffesak - etter å ha blitt frifunnet for straff - ble dømt til å betale erstatning til fornærmede

Høyesteretts dom 19.11.2009, HR-2009-02179-A, (sak nr. 2009/909), sivil sak, anke over dom A (advokat Anne Kristine Bohinen) mot B (advokat Jonny Sveen) EMK artikkel 6 nr. 2

Les mer

Spørsmålet om hensynet til at domfelte og allmennheten skal kunne etterprøve de vurderinger som ligger til grunn for domfellelsen er ivaretatt

Høyesteretts dom 13.11.2009, HR-2009-02153-A, (sak nr. 2009/841), straffesak, anke over dom A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland)

Les mer

Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd

Høyesteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01818-S, (sak nr. 2009/363), sivil sak, anke over beslutning Avante AS (advokat anders Ryssdal) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen) (sak nr. 2009/365), sivil sak, anke over beslutning Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Anders Ryssdal) mot Erik Finsbråten mfl. (advokat Bendik Christoffersen)

Les mer

Spørsmål om det er i strid med retten til rettferdig rettergang eller retten til overprøving av en straffedom at skyldspørsmålet er avgjort av lagretten uten begrunnelse

Høyesteretts dom, 12.06.2009, HR-2009-01192-P, (sak nr. 2009/397), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch)

Les mer

Spørsmål om ubegrunnede ankenektelser i lagmannsretten strider mot FN-konvensjon

Høyesteretts kjennelse 19.12.2008, HR-2008-02175-S, (sak nr. 2008/1360), straffesak, anke over beslutning A (advokat Monica Gjerde Sperre) mot Den offentlige påtalemyndighet (førststatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Spørsmål om ubegrunnede ankenektelser i lagmannsretten strider mot FN-konvensjon

Høyesteretts kjennelse 19.12.2008, HR-2008-02177-S, (sak nr. 2008/1398), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden og advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Spørsmål om ubegrunnede ankenektelser i lagmannsretten strider mot FN-konvensjon

Høyesteretts kjennelse 19.12.2008, HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer