Meny

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom

A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Dommere: Noer, Kaasen, Arntzen, Matheson, Tønder

En mann fra Etiopia fikk ikke medhold i at han hadde krav på status som flyktning etter utlendingsloven § 28. 

Bakgrunnen for asylsøknaden var at mannen hadde vært aktiv i Norge i et politisk parti som var forbudt i Etiopia, og at han fryktet forfølgelse i hjemlandet på grunn av dette. Søknaden ble avslått fordi utlendingsmyndighetene mente at hovedformålet med den politiske aktiviteten i Norge var å oppnå asylstatus her, jf. utlendingsloven § 28 fjerde ledd. Han var imidlertid gitt midlertidig oppholdstillatelse og vern mot retur. 

For Høyesterett var spørsmålet om utlendingslovens regler – som ga adgang til å nekte flyktningstatus i slike tilfeller – var i strid med flyktningkonvensjonen. Høyesterett konkluderte med at bestemmelsen ikke var folkerettsstridig. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av flyktningdefinisjonen etter utlendingsloven og flyktningkonvensjonen.

Les avgjørelsen i sin helhet