Meny

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Straffutmåling for oppbevaring av amfetamin – spørsmål om tilståingsfrådrag (21.12.17)

Høgsterettsdom 21.desember 2017, HR-2017-2444-A, (sak nr. 2017/1782), straffesakm anke over dom. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
En utlending kan ikke straffes etter norsk straffelov, jf. straffeloven 1902 § 12 første ledd nr. 1, for handlinger i utlandet som var lovlige der. (21.12.17)

Høyesteretts dom 21.desember 2017,HR-2017-2429-A, (sak nr. 2017/1660), straffesak, anke over dom. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Trygve Staff)

 

Les mer
Mors mishandling av egne barn – straffutmåling (20.12.17)

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2415-A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer
Straffutmåling for å ha utnytta psykisk utviklingshemming hos ein person til å skaffe seg seksuell omgang (08.12.17)

Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal)

Les mer
Skade på spedbarn - straffutmåling (04.12.17)

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Les mer
Begrenset innsyn i pasientjournal var ingen saksbehandlingsfeil (30.11.17)

Høyesteretts avgjørelse 30. november 2017, HR-2017-2262-A, (sak nr. 2017/1253), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Tonje Tønder)

Les mer
Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes (29.11.17)

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

II.
Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Overføring til tvungent psykisk helsevern begrunnet i gjentatt vinningskriminalitet (28.11.17)

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2249-A, (sak nr. 2017/1615), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Straff for ulovleg hummarfiske (18.10.17)

Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Uaktsom hvitvasking ved å ta utbytte fra et bedrageri i Norge ut i Dubai, kan ikke straffes her (12.10.17)

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1947-A, (sak nr. 2017/1060), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer
Kontaktforbud med omvendt voldsalarm (28.09.17)

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Les mer
Straff for korrupsjon (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Les mer
Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Les mer
Grov uforstand i forbindelse med pågripelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Les mer
Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete klienter underlagt brev- og besøksrestriksjoner kommuniserer med personer utenfor fengselet, straffeloven § 170 (04.09.17)

Høyesteretts kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Kristian Jarland)

Les mer
Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Les mer
Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Les mer
Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer
Kampfiksing - straffeutmåling (31.08.17)

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

Les mer
Ubetinget fengsel for unnlatt melding av oldtidsfunn (29.06.17)

Høyesteretts dom 29. juni 2017, HR-2017-1298-A, (sak nr. 2017/562), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen)

Les mer
Straff for voldtekt i form av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer
Straff for nettovergrep mot mindreårige (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom

A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Les mer
Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer
Straff for barnebortføring til utlandet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Les mer
Oppheving av lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar (26.06.17)

Høgsteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1246-A, (sak nr. 2017/511), straffesak, anke over dom

A (advokatHalvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer
Spørsmål om oversendelse av fotografi med seksuelt krenkende innhold til andre enn fornærmede rammes av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b. (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1245-A, (sak nr. 2017/645), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer
Straff for brudd på dyrevelferdsloven (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Les mer
Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier (07.06.17)

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Straffeutmåling – fradrag i fengselsstraffen for lang liggetid (31.05.17)

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1072-A, (sak nr. 2017/111), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Gjeninnsetting i forvaring ved prøveløslatelse (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-969-A, (sak nr. 2017/330), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Grande)

Les mer
Straff for omsorgsunndragelse (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-968-A, (sak nr. 2017/406), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Aina M. Ertzeid)

Les mer
Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe (11.05.17)

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) 

II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Les mer
Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-822-A, (sak nr. 2017/24), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Les mer
Inndragning av utbytte i sak hvor straffekravet er foreldet (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-821-A, (sak nr. 2017/69), straffesak, anke over dom

Marine Harvest Norway AS (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer
Unnlatelse av å avverge følgene av en straffbar handling (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-824-A, (sak nr. 2017/122), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Eldsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer
Straffutmåling for grove seksuallovbrudd mot flere barn (07.04.17)

Høyesteretts dom 7. april 2017, HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer
Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes (07.04.17)

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse

I.
Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

II.
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

III.
B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer
Kroppskrenkelse ved feiltreff (30.03.17)

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer
Lagmannrettens domfellelse etter straffeloven 1902 § 219 (mishandling i familieforhold) i en sak der tingretten hadde domfelt for enkeltstående kroppskrenkelser (29.03.17)

Høyesteretts dom 29. mars 2017, HR-2017-667-A, (sak nr. 2016/2380), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Trusler mot aktør i rettsvesenet (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer
Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Les mer
Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år (16.03.17)

Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Les mer
Høyesterett fastsatte straffen for grovt uaktsomt trygdebedrageri til 75 dager (15.03.17)

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-560-A, (sak nr. 2017/109), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Formo) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Straffutmåling for grovt uaktsomt skattesvik og uaktsomt brudd på bokføringsloven (14.03.17)

Høyesteretts dom 14. mars 2017 HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

Les mer
Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte (14.03.17)

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse

A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Forvaring for ung gjerningsperson (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Om skyldspørsmålet kan kreves prøvet i to instanser etter gjenåpning til domfeltes ugunst (01.02.17)

Høyesteretts dom 1. februar 2017, HR-2017-241-A, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Birgitte Istad)
Bistandsadvokat for de etterlatte (advokat John Christian Elden)

Les mer
Tingrettens vilkår for å behandle siktedes krav om rettslig kontroll av Økokrims beslag ble opphevet (16.01.17)

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2017, HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer