Meny

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bull, Kallerud, Arntzen

En tidligere juridisk direktør i et stort industriselskap ble idømt 7 års fengsel for to selvstendige grove korrupsjonshandlinger. I forbindelse med selskapets forhandlinger om samarbeidsavtaler i Libya og i India, hadde han inngått avtale om utbetaling av betydelige beløp til to sentrale offentlige tjenestemenn.

Høyesterett fant at det ikke skal tillegges vekt i formildende retning at en korrupsjonshandling finner sted overfor personer i korrupsjonsutsatte land. 

Dommen gir veiledning om straffutmålingen ved grenseoverskridende korrupsjon.

Les avgjørelsen i sin helhet