Meny

Den 2. til 4. mai 2017 var justitiarius Toril Øie, dommerne, direktøren og utredningsledelsen i Høyesterett på besøk i Luxembourg i forbindelse med den første felles konferansen i EFTA-søylen. Konferansen ble arrangert i tilknytning til 25 års jubileet for undertegningen av EØS-avtalen. Vert og initiativtaker var EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher, som åpnet med en tale om EFTA-domstolen i sitt 24. år. Til stede var også den norske dommeren i EFTA-domstolen, Per Christiansen, høyesterettsdommere fra både Island og Liechtenstein, samt deres juridiske sekretærer.

Formålet med konferansen var å bli bedre kjent med de respektive domstolene, utveksle erfaringer og synspunkter på forholdet mellom de nasjonale høyesterettene og EFTA-domstolen, samt drøfte saker av felles interesse.

Den første delen av programmet var satt av til besøk i EU-domstolen, hvor deltakerne fra de tre EØS-/EFTA-landene fikk møte domstolens president, Koen Lenaerts, og dommere fra EU-domstolen. På programmet sto også en storkammerforhandling i EU-domstolen og en muntlig forhandling i EFTA-domstolen.

Saken for EU-domstolen var anlagt av Kommisjonen, mot Rådet og gjaldt spørsmålet om Rådet i den aktuelle saken hadde kompetanse til å handle uten at det forelå et forslag fra Kommisjonen. Nærmere informasjon om saken ligger her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CN0687&from=EN.

Saken for EFTA-domstolen gjaldt et tolkningsspørsmål fra Frostating lagmannsrett om erstatning for brudd på anbudsreglene, se nærmere informasjon om saken her: http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/E-16-16_Req_Adv_Op_OJ_text.pdf.

Konferansen siste dag var satt av til ulike tema relatert til Brexit. Under denne delen av programmet møtte også den norske dommeren i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Erik Møse, og hans kollegaer fra Island og Lichtenstein, dommer Robert Spano og dommer Carlo Ranzoni.

Se EFTA-domstolens sak og nærmere beskrivelse av konferansen her: http://www.eftacourt.int/events/first-judicial-summit/.