Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

17. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/765, sivil sak, anke over dom: A mot B. Om eiendomsrett til en hytte og tilhørende grunn. Tvist mellom tidligere samboere. 1 dag. 

Les mer
17. - 19. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/542, sivil sak, anke over dom: Kari og Kjell Aukrust Stiftelse - Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS mot Caprino Filmsenter AS. Opphavsrett. Om en filmprodusents opphavsrettigheter til de åndsverk filmen bygger på, og særlig avgrensningen av vernet for bearbeiding av et orginalverk. Totalt 3 dager.  

Les mer
19. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/848, sivil sak, anke over dom: Avinor AS mot staten v/Skatt øst. Om forståelsen av begrepet "kapitalvarer" i merverdiavgiftsloven § 9-1 bokstav b. 1 dag.

Les mer
24. oktober 2017 kl. 09.00, 25. oktober 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/792, sivil sak, anke over dom: Bogstadveien 27 B AS mot Axel Schøyen AS. Om forkjøpsrett i tomtefesteforhold er bortfalt etter lov om løysingsrettar § 6 andre ledd. Totalt 1,5 dag.

Les mer
24. oktober 2017 kl. 09.00, 25. oktober 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/651, sivil sak, anke over dom: Arkitektkontoret Haaland AS mot BKB AS. Om erstatningsansvar for et arkitektkontor som følge av uriktige opplysninger om areal ved salg av nye boliger til fastpris. Totalt 1,5 dag.

Les mer
26. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1253, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om rekkevidden av retten til innsyn i underlagsmateriale til en erklæring utarbeidet av behandlende psykolog. 1 dag.

Les mer
31. oktober 2017 kl. 09.00, 1. november 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/832, sivil sak, anke over dom: I Staten v/Skatt øst mot Lunner Almenning II Staten v/Skatt øst mot Brandbu og Tingelstad Almenning. Saken gjelder spørsmål om beskatning av bygdeallmenning ved bortfeste eller salg av tomter. Totalt 1,5 dag.

Les mer
31. oktober 2017 kl. 09.00, 1. november 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/520, sivil sak, anke over dom: Oppland fylkeskommune mot Tormod Gihle m.fl. Om beregning av vederlaget til jordbrukere ved ekspropriasjon av jorda deres til vegformål mv. Totalt 2 dager.  

Les mer
7. november 2017 kl. 09.00, 8. november 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1570, straffesak, anke over dom: I A mot Den offentlige påtalemyndighet II B mot Den offentlige påtalemyndighet. Om det er straffbart å fiske snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet på grunnlag av litauisk fiskeritillatelse. Forholdet til Havrettstraktaten og Den nordøst-atlantiske fiskerikonvensjonen (NEAFC). Totalt 2 dager.

Les mer
7. november 2017 kl. 09.00, 8. november 2017 kl. 09.00 og 9. november 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/426, sivil sak, anke over dom: Reinøy Reinbeitedistrikt m.fl. mot Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret. Om en reguleringsplan og et vedtak om ekspropriasjon, hvor det bl.a. er lagt opp til vegutbygging i et samisk reinbeiteområde, er ugyldig som følge av manglende konsekvensutredning. Saken reiser også spørsmål om ekspropriasjonsvedtaket strider mot SP artikkel 27. Totalt 2,5 dager.

Les mer
14. november 2017 kl. 09.00, onsdag 15. november 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/789, sivil sak, anke over dom: Aleris Ungplan & BOI AS mot A. Om bytte av leverandør av brukerstyrt personlig assistent (BPA)-tjenester utgjør en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven § 16-1. Totalt 1,5 dag.

Les mer
14. november 2017 kl. 09.00, onsdag 15. november 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/880, sivil sak, anke over dom: Staten v/Skatt øst mot Ai Lease AS.Om skattmessig avskrivning ved restverdileasing av biler, frist for ligningsendring og tilleggsskatt. Totalt 2 dager

Les mer