Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

17. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/765, sivil sak, anke over dom: A mot B. Om eiendomsrett til en hytte og tilhørende grunn. Tvist mellom tidligere samboere. 1 dag. 

Les mer
17. - 19. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/542, sivil sak, anke over dom: Kari og Kjell Aukrust Stiftelse - Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS mot Caprino Filmsenter AS. Opphavsrett. Om en filmprodusents opphavsrettigheter til de åndsverk filmen bygger på, og særlig avgrensningen av vernet for bearbeiding av et orginalverk. Totalt 3 dager.  

Les mer
19. oktober 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/848, sivil sak, anke over dom: Avinor AS mot staten v/Skatt øst. Om forståelsen av begrepet "kapitalvarer" i merverdiavgiftsloven § 9-1 bokstav b. 1 dag.

Les mer