Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

12. og 13. desember 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1152, sivil sak, anke over dom: Møretrygd Gjensidig Forsikring mot Protector Forsikring AS. Forsikringsrett. Om fristen for å gi melding etter forsikringsavtaleloven § 8-5 gjelder for et selskaps regresskrav mot et annet. Totalt 2 dager.

Les mer
12. desember 2017 kl. 09.00, 13. desember 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/985, sivil sak, anke over dom: A og Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) mot staten v/Forsvarsdepartementet. Tjenestemannsrett. Om et vedtak om avskjedigelse av en major i Forsvaret er gyldig. Tjenestemannsloven § 15. Totalt 1,5 dag. 

Les mer
15. desember 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1764, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om det skal idømmes samfunnsstraff eller betinget fengel ved grov mishandling i familieforhold. 2 timer.  

Les mer
15. desember 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1782, strafffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om straffutmåling ved oppbevaring av ca. 1,2 kilo amfetamin. Betydningen av domsfeltes rolle og tilståelse. 3 timer.

Les mer
Ingen saker i Første avdeling 18. desember 2017

Sak nr. 2017/1482, straffesak, anke over dom: Den offentlige påtalemyndighet mot er hevet. 

Les mer
18. desember 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1660, straffesak, anke over dom: Den offentlige påtalemyndighet mot A. Om det gjelder et krav om dobbel straffbarhet for den del av et sammenhengende straffbart forhold som er begått i utlandet. 1 dag.

Les mer
3. januar 2018 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1907, straffesak, anke over kjennelse: A mot Den offentlige påtalemyndighet. OM det er anledning til å ta beslag i en advokats korrespondanse med offentlige myndigheter. 1 dag.

Les mer
4. januar 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1940, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om det strider mot advokaters taushetsplikt å pålegge en part å fremlegge advokatens timelister overfor påtalemyndighetene i forbindelse med krav om erstatning etter straffeprosessloven § 438. Anke over dekning av sakskostnader. 4 timer.

Les mer
9. og 10. januar 2018 kl. 09.00, onsdag 10. januar 2018 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1573, sivil sak, anke over dom: Ree Minerals Holding AS mot Norman Finans AS. Om det foreligger avtalerettslig forpliktelse til å innbetale et tegningsbeløp i forbindelse med kapitalforhøyelse. Totalt 1,5 dag. 

Les mer
10. og 11. januar 2018 kl. 09.00, torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1490, sivil sak, anke over dom: Addcon Nordic As mot Halfdan L. Solberg AS. Varemerkerett. Totalt 1,5 dag.

Les mer
11. januar 2018 kl. 10.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1909, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om anvendelsesområdet til straffelovens bestemmelse om mishandling i nære relasjoner (straffeloven 2005 § 282).  4 timer.

Les mer
Onsdag 17. januar 2018 til torsdag 25. januar 2018 kl. 09.00 (inkl. mandag 22. januar 2018), Høyesteretts Annen avdeling

                                              P L E N U M

Sak nr. 2017/860, sivil sak, anke over dom: I Finnmarkseiendommen m.fl. mot Unjarga gilisearvi/Nesseby bygdelag og II Unjarga gilisearvi/Nesseby bygdelag mot Finnmarkseiendommen m.fl. Samerett. Om lokalbefolkningens rett til styring og forvaltning av utmarksressurser på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune. Totalt 7 dager.   

Les mer