CapeOmega AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS

mot

Staten v/Olje- og energidepartementet

Saken gjelder anke fra CapeOmega AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS over dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 30. juni 2017. 

Spørsmålet i saken er gyldigheten av staten v/Olje- og energidepartementets vedtak 26. juni 2013 om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger («tarifforskriften»).

Forskriftsendringen innebærer at prisen for transport av gass i gassrørledningssystemet som utgjør Gassled reduseres. De ankende parter er eiere av andeler i Gassled og får dermed reduserte inntekter som følge av forskriftsendringen. 

Tvisten knytter seg til hva som er riktig hjemmel for forskriftsendringen, og om vilkårene for endring var oppfylt. Høyesterett skal særlig ta stilling til om forskriftsendringen krever hjemmel i petroleumsloven § 4-8 andre ledd.

Videre reiser saken spørsmål om forskriftsendringen innebærer en krenkelse av EMK P 1-1.

Det er da for det første et spørsmål om det er gjort inngrep i de ankende parters rettslige posisjoner. Foreligger det inngrep i konvensjonens forstand, er spørsmålet om inngrepet er forholdsmessig. 

Staten ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at forskriftsendringen var hjemlet i petroleumsloven § 4-8 første ledd og at vilkårene for endring var oppfylt, jf. petroleumsforskriften § 63.

Videre kom lagmannsretten til at forskriftsendringen ikke kunne anses som et inngrep i en beskyttet eiendomsinteresse etter EMK P1-1. 

Dommere i saken er Endresen, Bårdsen, Kallerud, Ringnes og Falch. 

For mer informasjon, ta kontakt med Høyesteretts informasjonsavdeling: sta@hoyesterett.no eller tlf: 930 07 743