Nannestad kommune inngikk festeavtale med Rådyrvegen borettslag i 1996. Kommunen varslet i 2013 regulering av festeavgiften i samsvar med endringer i tomteverdien.

Borettslagets svar var da at festeavgiften bare kan reguleres etter endring i pengeverdien (regulering etter endring i konsumprisindeksen). Kommunens krav har ved Øvre Romerike tingretts skjønn 10. juni 2016, og senere ved Eidsivating lagmannsretts overskjønn 12. juni 2017, ikke ført frem.

Det rettslige spørsmålet saken reiser for Høyesterett, gjelder den tidligere tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2. Bestemmelsen setter som vilkår for rett til annen regulering enn etter endring i pengeverdien, at partene "tvillaust" har avtalt en annen reguleringsmekanisme.

Høyesterett har i flere avgjørelser slått fast at det gjelder et strengt beviskrav for å konstatere at det er inngått en avtale om regulering etter annet enn endring i pengeverdien. 

Det er for Høyesterett gjort gjeldende at dette beviskravet, som er strengere enn det som normalt ville følge av alminnelige avtalerettslige prinsipper, ikke er forenlig med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjon tilleggsprotokoll nr. 1 artikkel 1.

Det er også et spørsmål om hvilken betydning det har for anvendelsen av lovbestemmelsen at bortfesteren i denne saken er en kommune. 

Etter domstolloven § 5 kan det besluttes at saker som er "særlig viktige", skal avgjøres av Høyesterett i storkammer med 11 dommere. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om saken reiser spørsmål om konflikt mellom norsk lov og bestemmelser Norge er bundet av i internasjonalt samarbeid.   

Justitiarius Øie har besluttet at saken skal behandles av Høyesterett i storkammer. 

Ankeforhandlingen finner sted i rettssalen til Høyesteretts andre avdeling. Dommere i saken vil være justitiarius Øie samt dommerne Matningsdal, Tønder, Endresen, Matheson, Noer, Bull, Bergsjø, Ringnes, Falch og Høgetveit Berg. 

Forhandlingene starter 9. april 2018 kl. 09.00 og avsluttes 11. april 2018 kl. 11.45.

Forhandlingene er åpne for allmennheten og pressen. Tidspunktet for domsavsigelse i saken vil senere bli lagt ut på hoyesterett.no. 

For mer informasjon, ta kontakt med Høyesteretts informasjonsrådgiver: sta@hoyesterett.no Svein Tore Andersen, tlf. 22 03  59 82 / mobil  93 00 77 43.