Saksliste

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

20. og 21. mars 2018 kl. 09.00, 22. mars 2018 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1119, sivil sak, anke over kjennelse : Assuranceforeningen Gard - gjensidige mot A Line Corporation Trust Company Complex og Marship MPP GmbH. Co. KG. Sak nr. 2017/1124, sivil sak, anke over kjennelse: Stolt Commitment B. V. og Stolt Tanker B. V. mot A Line Corporation og Marship MPP GmbH. C. KG. Sakene gjelder spørsmål om verneting i sak om ansvarskrav etter kollisjon mellom skip. Totalt 2,5 dag.

Les mer

21. mars 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1628, sivil sak, anke over dom: Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap mot Kjell Asmund Akerholt og Norges Automobil-Forbund (partshjelper). Om kjøper av bruktbil ved salg mellom enkeltpersoner kan rette mangelkrav direkte mot verksted, som har utført arbeidet på bilen i selgers eiertid. 1 dag. 

Les mer

22. mars 2018 kl. 11.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/2148, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om utmåling av tilleggsstraff der forholdet ligger langt tilbake i tid og straffenivået har økt gradvis. Straffeloven 2005 § 82. 3 timer.

Les mer

4. april 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/2167, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om  utlevering til politiet av databeslag foretatt hos advokat kan gjøres etter en negativ avgrensning med elektroniske søkerverktøy. 1 dag. 

Les mer

4. april 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/34, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om en ytring som ble fremsatt under en gjensidig krangel rammes av straffeloven 1902 §135 a om hatefulle ytringer. 3 timer.

Les mer

5. april 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/64, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om forhøyelse av straff som følge av gjentakelse i sak om grov voldtekt. 3 timer.

Les mer

9. og 10. april 2018 kl. 09.00, 11. april 2018 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling - Storkammer

Sak nr. 2017/1693, sivli sak, anke over overskjønn: Nannestad kommune mot Rådyrveien Borettslag. Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet. Tomtefeste. Totalt 2,5 dag. 

Les mer

17. og 18. april 2018 kl. 12.30 tirsdag kl. 09.00 onsdag, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1668, sivil sak, anke over dom: Femund Reinbeitedistrikt mot Vidar Fredheim mfl. Krav om erstatning etter reindriftsloven § 67 for skade vikdt av rein på dyret mark. Totalt 1 dag. 

Les mer

17. og 18. april 2018 kl. 12.30 tirsdag, kl. 09.00 onsdag, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/2227, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om unndragelse av skatt og merverdiavgift. Spørsmål om vilkårene for amnesti er til stede. Totalt 1 dag.

Les mer

19. april 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/1734, sivil sak, anke over dom:Staten v/Skatt øst mot A og B. Erstatningsrett. Om beviskravet ved erstatningsutmåling etter skatt- og avgiftsunndragelse. 1 dag.

Les mer

20. april 2018 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2018/216, straffesak, anke over dom: A mot den offentlige påtalemyndighet. Om straffutmåling for forsettelig drap ved «filleristing» av baby.

Les mer