Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak foreligger normalt to til tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres på Høyesteretts nettside.

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Tirsdag 18. september 2018 kl. 09.00, onsdag 19. september 2018 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-48256, sivil sak, anke over dom : Gulating lagmannsretts dom av 30. januar 2018. Forvaltningsrett/sivilprosess. Om etablering av forbudsområder etter sikkerhetsloven § 18 a og forholdet til eksisterende virksomhet.

Les mer

Tirsdag 18. september 2018 kl. 09.00, onsdag 19. september 2018 kl. 09.00– Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2018/177, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 27. november 2017.Arbeidsrett. Om arbeidstaker ved virksomhetsoverdragelse kan velge å forbli ansatt hos tidligere arbeidsgiver, særlig fordi arbeidstaker ellers faller utenfor AFP-ordningen.

Les mer

Torsdag 20. september 2018 kl. 12.30, fredag kl. 09.00 – 11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-60130, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 13. mars 2018. Straffeprosess. Om opplesning av politiforklaring. Sivile krav - uskyldpresumsjonen og utmålingen av erstatningen når tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet

Les mer

Fredag 21. september 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-103952, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2018. Om straffutmåling og bruk av samfunnsstraff for narkotikaforbrytelse.

Les mer

Torsdag 27. september 2018 kl. 11.00, fredag 28. september 2018 kl. 09.00 – kl. 11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1868, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 28. august 2017. Selskapsrett. Om aksjeeiers ansvar for udekkede forpliktelser i selskap under avvikling. Grensen mellom ordinært utbytte og likvidasjonsutbytte. Aksjeloven § 16-12.

Les mer

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-100677, straffesak, anke over dom: Hålogaland lagmannsretts dom 25. mai 2018. Strafferett. Om dobbelt straffbarhet.

Les mer

Onsdag 10. oktober 2018 kl. 09.00 – kl. 11.45 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-102426, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 5. desember 2017. Strafferett. Om dobbelt straffbarhet.

Les mer

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 09.00, onsdag 10. oktober kl. 0900 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-052824, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 7. februar 2018. Erstatningsrett. Om rekkevidden av det erstatningsrettslige vern ved tredjemanns sjokkskade.

Les mer

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling:

Sak nr. 18-112246, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 31. mai 2018. Psykisk helsevern. Om det er grunnlag for utskriving fra psykisk helsevern. Blant annet spørsmål om pasienten har samtykkekompetanse, jf. psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 4.

Les mer

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09.00, onsdag 17. oktober kl. 11.45 – Høyesteretts Annen avdeling:

Sak nr. 2017/2179, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 3. november 2017. Om tilbakekall av oppholdstillatelse er i strid med retten til privatliv og familieliv.

Les mer

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30, fredag 19 oktober kl. 09.00-11.00 – Høyesteretts Annen avdeling:

Sak nr. 18-106598, straffesak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 18. april 2018. Om det i straffeskjerpende retning skal legges vekt på tidligere lovbrudd begått som barn. Forholdet mellom straffeloven § 77 første ledd bokstav k og barnekonvejsonen. løsningsrettsloven § 6, jf. § 23 tredje ledd, og forholdet til Grunnloven og vernet om eiendomsrett etter den europeiske menneskerettskonvensjon.

Les mer