Saksliste

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Tirsdag 19. juni 2018, kl. 09.00-11.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-56454STR-HRET, straffesak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 8. februar 2018. Strafferett. Om straffutmålingen ved hatefulle ytringer på internett.

Les mer

Tirsdag 19. juni 2018 kl. 09.00 (onsdag kl. 09.00–11.45) – Høyesteretts Annen avdeling

  Sak nr. 2017/2118, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 15. august 2017. Sjørett. Om fordelingen av begrensningsfondet etter sjøloven § 232 første ledd.  

Les mer

Torsdag 21. juni 2018 kl. 09.00 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2018/384, straffesak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom av 2. januar 2018. Straffutmåling i sak om grov kroppskrenkelse og grov kroppsskade med dødsfølge.

Les mer

Fredag 22. juni 2018 kl. 09.00-11.00 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-49643STR-HRET, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 2. februar 2018. Om hvilket fradrag som skal gjøres i straffen for utholdt frihetsberøvelse, jf. straffeloven § 83

Les mer

25. juni 2018 kl. 09.00–14.30 – Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2018/77, sivil sak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 16. oktober 2017. Barnevern. Om adopsjon.

Les mer

Tirsdag 26. juni 2018 kl. 09.00–11.45 – Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-51721STR-HRET, straffesak, anke over dom: Frostating lagmannsretts dom av 26. februar 2018. Strafferett. Straffutmålingen for forsikringsbedrageri.

Les mer

Uke 27-32

Ingen saker i avdelingene i uke 27 - 32.

Les mer