Avgjørelser samlet 2012

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Anke over lagmannsrettens vedtak om forbod mot offentleg attgiving av dom i ei straffesak

Høgstereretts ankeutvals orskurd, 21.12.2012, HR-2012-02401-U, (sak nr. 2012/2058), straffesak, anke over vedtak Mediehuset Haugesund Avis

Les mer

Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på opphold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie, og som har en datter som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom A, B og C (advokat Håkon Bodahl-Johansen) mot staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer

Spørsmålet om gyldigheten av et avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag for en iransk familie med barn som hadde bodd lenge i Norge uten lovlig opphold

Høyesteretts dom 21.12.2012, HR-2012-02398-P, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom A, B, C, D (advokat Arild Humlen) mot staten ved Utlendingsnemnda (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer

Straffutmåling for databedrageri ved inntrenging i nettbank og tapping av penger fra nettbankkonti

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02397-A, (sak nr. 2012/777), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat Abdelilah Saeme)

Les mer

Spørsmål om norske domstoler har stedelig kompetanse i en internasjonal tvist om meglerkommisjon

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02393-A, (sak nr. 2012/881), sivil sak, anke over dom Trico Subsea AS (advokat Fritjof Herlofsen) mot Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil André Berglund)

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02396-U, (sak nr. 2012/2144), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Prøveløslatelse ved forvaring

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02395-A, (sak nr. 2012/1873), straffesak, anke over dom A (advokat Hans Andreas G. Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Oma)

Les mer

Tolking av utlendingsloven - vilkårene for utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse når det er fremlagt forfalskede identifikasjonsdokumenter

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02392-A, (sak nr. 2012/1188), sivil sak, anke over dom A (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Adele Matheson Mestad)

Les mer

Tvist om bevisføring, jf. tvisteloven §§ 22-3 og 22-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02394-U, (sak nr. 2012/2076), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Harald Jan Berstad) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Krav om heving og erstatning etter kjøp av finansielle produkter

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02382-A, (sak nr. 2012/419), sivil sak, anke over dom. Aronsen Holding AS mfl. (advokat Vidar Strømme og advokat Jannecke Tobiassen) mot Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S (advokat Olav Fr.Perland og advokat Kyrre Eggen)

Les mer

Om kjøper av prosjektert leilighet var berettiget til å fragå avtalen etter at tilbud om kjøp var akseptert av selger

Høyesteretts dom 19.12.2012, HR-2012-02378-A, (sak nr. 2012/1005), sivil sak, anke over dom A (advokat Christina Moestue) mot B AS (advokat Anette Thunes)

Les mer

Anke over lagmannsrettens orskurd om ikkje å avvise anke som for seint framsett

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.12.2012, HR-2012-02383-U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Thormod Bjerkholt) mot B, C og Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Les mer

Utlevering av beslag, jf. straffeprosessloven § 214 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02390-U, (sak nr. 2012/2002), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02381-U, (sak nr. 2012/1901), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot B AS (advokat Egil Jarslett)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak

Høyesteretts kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Signe Blekastad) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer

Spørsmål om det skulle vært avholdt muntlig forhandling i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02371-U, (sak nr. 2012/2022), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E (advokat Brynjulf Risnes) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Stub)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning A ( advokat Signe Blekastad ) mot X kommune  ( advokat Øystein Remme)

Les mer

Begjæring om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.23012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Les mer

Begjæring om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Les mer

Anke over saksbehandling og straffutmåling i sak om grovt tyveri mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.12.2012, HR-2012-02364-U, (sak nr. 2012/1898), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om det ved ligning var grunnlag for å nekte inntektsfradrag for tidligere underskudd

Høyesteretts dom, 17.12.2012, HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat Bettina Banoun)

Les mer

Spørsmål om bevisavskjæring og bevisopptak i straffesak som skal behandles av Høyesterett i avdeling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.12.2012, HR-2012-02359-U, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom I. A (advokat Cato Schiøtz), II. B AS (advokat Cato Schiøtz) og III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre), IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre) mot A, B AS (advokat Cato Schiøtz) og C (advokat Frode Sulland  

Les mer

Saken gjelder om en arbeidsgiver kan kreve fradrag for arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02350-A, (sak nr. 2012/1148), sivil sak, anke over dom IKM Consultants AS (advokat birgitte Rødsæther) mot Elisabeth Knudsen Owe (advokat Bent Endresen)

Les mer

Spørsmål om en meddommer i lagmannsretten hadde tilstrekkelige norskkunnskaper

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02349-A, (sak nr. 2012/1541), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)  

Les mer

Presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd

Høyesteretts dom, 12.12.2012, HR-2012-02348-A, (sak nr. 2012/880), sivil sak, anke over dom A (advokat Erik Torall) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Mildrid Felland)

Les mer

Lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.12.2012, HR-2012-02331-U, (sak nr. 2012/2073), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stig Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11.12.2012, HR-2012-02330-U, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens vurdering av tvistegjenstandens verdi ved beslutning om å nekte en anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.12.2012, HR-2012-02329-U, (sak nr. 2012/1726), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Endre Skjørestad)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over tingrettens straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.12.2012, HR-2012-02312-U, (sak nr. 2012/1871), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om oppfrisking for oversitjing av ankefrist

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02314-U, (sak nr. 2012/1827), sivil sak, anke over kjennelse A mot Norges Tennisforbund (advokat Sturla Blanck Torkildsen)

Les mer

Mellombels tilbakekall av førarretten og beslag av førarkort etter vegtrafikklova § 33 nr. 3

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02321-U, (sak nr. 2012/1968), straffesak, anke over orskurd A (advokat Rune Tysse) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Biologiske foreldres rett til samvær med sitt barn etter omsorgsovertakelse i medhold av barnevernloven

Høyesteretts dom, 06.12.2012, HR-2012-02309-A, (sak nr. 2012/1092), sivil sak, anke over dom Oslo kommune (advokat Trine Riiber) mot A (advokat Julie Conradi-Larsen) og B (advokat John Christian Elden)

Les mer

Spørsmål om saken var tilstrekkelig opplyst for lagmannsretten med hensyn til domfeltes tilregnelighet, jf. straffeprosessloven § 294

Høyesteretts ankeutvalgs dom 06.12.2012, HR-2012-02298-U, (sak nr. 2012/1761), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i voldtektssak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.12.2012, HR-2012-02306-U, (sak nr. 2012/1833), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Haakon Fredrik Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2012, HR-2012-02290-U, (sak nr. 2012/2004), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om voldtekt mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.12.2012, HR-2012-02275-U, (sak nr. 2012/1711), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Gaute Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. strprl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02276-U, (sak nr. 2012/1922), straffesak, anke over beslutning A (advokat Shahzad Nazir) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om bevistilgang ved behandling av ankesak i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse I. A (advokat Fred Arne Gade) mot B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) II. B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Les mer

Overprøving av avgjerd i Trygderetten - spørsmål om omfanget av utgreiingsplikta til Trygderetten

Høgsteretts dom, 30.11.2012, HR-2012-02250-A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Steffen Kvisler) mot A (advokat Anne Cecilie Kristensen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2012, HR-2012-02251-U, (sak nr. 2012/1978), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Sidsel Katralen)

Les mer

Anke over kjennelse om avvisning av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.11.2012, HR-2012-02246-U, (saknr. 2012/1718), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens fengslingskjennelse opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.11.2012, HR-2012-02221-U, (sak nr. 2012/1930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfeltes anke over saksbehandlingen i sak om fartsovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.11.2012, HR-2012-02223-U, (sak nr. 2012/1897), straffesak, anke over dom A (advokat Gisle Thorsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2012, HR-2012-02227-U, (sak nr. 2012/1909), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Magne J. Synnevåg) mot X kommune (advokat Christine Thaulow)

Les mer

Spørsmål om staten var erstatningsansvarlig for uriktig gjennomføring av EUs motorvognforsikringsdirektiv i norsk rett

Høyesteretts dom 22.11.2012, HR-2012-02213-A, (sak nr. 2012/963), sivil sak, anke over dom Personskadeforbundet (advokat Tom Sørum) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer

Spørsmål om påføring av et korrosjonsbeskyttende belegg på bildeler var mangelfull, og om det i tilfelle ble reklamert slik at mangelsbeføyelser kan gjøres gjeldende

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012/02204-A, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik)

Les mer

Utmåling og oppreisningserstatning etter overlagt drapsforsøk

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012-02203-A, (sak nr. 2012/891), sivil sak, anke over dom A (advokat Jonny Sveen) mot B (advokat Harald Stabell) HR-2012-02208-A, (sak nr. 2012/1515), sivil sak, anke over dom C (advokat Kim Gerdts) mot B (advokat Harald Stabell)

Les mer

Spørsmålet om det ved prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak kan legges vekt på faktiske forhold som er kommet til etter nemndas siste vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02187-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom A, B, C og D (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik - rettslig medhjelper) (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland - rettslig medhjelper)

Les mer

Tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02185-U, (sak nr. 2012/1713), sivil sak, anke over kjennelse DNB Bank ASA  (advokat Stig B. Andersen) mot A og B (advokat Ulf Larsen)

Les mer

Straffutmåling for medvirkning til innførsel av i overkant av 8 kilo marihuana

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13.11.2012, HR-2012-02168-U, (sak nr. 2012/1695), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om bevistilgang i sak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02150-U, (sak nr. 2012/1662), sivil sak, anke over kjennelse Fjellstrand AS (advokat Christian Hausvik), A, B, C, D (advokat Filip Truyen) og Sparebank 1 SR Finans AS (partshjelper) ( advokat Stein Pettersen) mot Miljødronningen AS (advokat Pål Magne Bakka)

Les mer

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.11.2012, HR-2012-02144-U, (sak nr. 2012/1524), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02148-U, (sak nr. 2012/1115), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot  Norges Geotekniske Institutt (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer

Fremleggelse av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.11.2012 HR-2012-02165-U, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Håkon Bodahl-Johansen - til prøve) (advokat Anders Løvlie - rettslig medhjelper) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper) HR-2012-02166-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom D, E, F, G (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper)

Les mer

Grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig kvantum og med mange involverte

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12.11.2012, HR-2012-02155-U, (sak nr. 2012/1563), straffesak, anke over dom I. A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Renè Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Carl Konow Riber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Tor Magnus Fagermo) mot Den offentlige påtalemyndighet                                                        

Les mer

Krav om utsatt iverksettelse av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd andre punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.10.2012, HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat John Christian Elden) mot  B (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Les mer

Oppgjør etter entreprisekontrakt

Høyesteretts dom 08.11.2012, HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Mika AS (advokat Espen Nyland)

Les mer

Krav om sikkerhet etter aksjeloven § 12-6 nr. 2 og § 14-7 jf. § 13-15 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02125-U, (sak nr. 2012/1618), sivil sak, anke over kjennelse I.  Minnoch AS,  Bennan AS,  AS Quatro og  Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen) mot  Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin), II. Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) mot Minnoch AS,  Bennan AS,  AS Quatro og  Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen)

Les mer

Besøksforbud og spørsmål om opphevelse på grunn av brudd på kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02124-U, (sak nr. 2012/1817), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Alshus ) mot Den offentlige påtalemyndighet.

Les mer

Lagmannsrettens kjennelse om å fremme fornærmedes anke over sivile krav - spørsmålet er om anken til lagmannsretten er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02129-U, (sak nr. 2012/1788), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat  Frode Jæger Folkestad ) mot  B ( advokat Mauritz Aarskog)

Les mer

Utforminga av spørsmåla til lagretten i sak om lekamsskading med dødsfølgje

Høgsteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Olav Helge Thue)

Les mer

Spørsmål om Arbeidsretten i et søksmål om rettmessigheten av avskjed av en tillitsvalgt i tillegg til å avsi dom for tariffstrid også kan gi dom for ugyldighet

Høyesteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02127-A, (sak nr. 2012/865), sivil sak, anke over dom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Les mer

Spørsmål om anke etter tvistelovens regler eller begj. om overskjønn er riktig rettsmiddel mot skjønn avholdt av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.11.2012, HR-2012-02111-U, (sak nr. 2012/1558), sivil sak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Ola Brekken) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Les mer

Ansvar og oppgjør i forbindelse med et byggeprosjekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 05.11.2012, HR-2012-02100-U, (sak nr. 2012/1581), sivil sak, anke over dom Klostergården AS (advokat Johnny Johansen) mot Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg)

Les mer

Spørsmål om innhenting av bevis og utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02092-U, (sak nr. 2012/1810), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Sulland ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.11.2012, HR-2012-02098-U, (sak nr. 2012/1659), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot NCC Roads AS (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer

Anke over avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02081-U, (sak nr. 2012/1721), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Mads Schjølberg)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens kjennelse må oppheves på grunn av feil i saksbehandlingen ved manglende kontradiksjon etter tvisteloven § 11-1 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.10.2012, HR-2012-02077-U, (sak nr. 2012/1712), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen) mot  X (advokat Øystein Sagen)  

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens kjennelse må oppheves på grunn av feil i saksbehandlingen ved manglende kontradiksjon etter tvisteloven § 11-1 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 01.11.2012, HR-2012-02078-U, (sak nr. 2012/1716), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen ) mot B (advokat Arne Os)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beramming av ankeforhandling i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02054-U, (sak nr. 2012/1739), straffesak, anke over beslutning A ( Silje Elisabeth Stenvaag)

Les mer

Anke over sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02057-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av for sent fremsatt anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02055-U, (sak nr. 2012/1738), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lovanvendelsen ved datainnbrudd - krav om oppreisning og erstatning som følge av dette, samt spørsmål om tiltalte kunne domfelles etter personopplysningsloven

Høyesteretts dom 31.10.2012, HR-2012-02056-A, (sak nr. 2012/969), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (Geir Evanger) mot A (advokat Knut Helge Hurum)

Les mer

Midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær etter barnelova

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.10.2012, HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Joacim Holter) mot B (advokat Stian Auglend)

Les mer

Saken gjelder anvendelse av toårsfristen i ligningsloven for endring av ligningen til skattyterens ugunst

Høyesteretts  dom 30.10.2012, HR-2012-02041-A, (sak nr. 2012/805), sivil sak, anke over dom Statoil ASA (advokat Thomas S. Farhang) mot staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll)

Les mer

Opprettholdelse av beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29.10.2012, HR-2012-02035-U, (sak nr. 2012/1766), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden ) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Spørsmål om konsernselskaper etter en konkret vurdering skal identifiseres med hverandre ved anvendelse av en vedtektsbestemmelse om stemmerettsbegrensninger i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 26.10.2012, HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom Tore Wæraas og Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren) mot Nordavis AS (advokat Jan Kaare Tapper)

Les mer

Beslag i dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02023-U, (sak nr. 2012/1642), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens hevningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02024-U, (sak nr. 2012/1720), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Les mer

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25.10.2012, HR-2012-02012-U, (sak nr. 2012/1750), straffesak, anke over kjennelse A mot B

Les mer

Oppreisningserstatning etter straffeforfølgning - spørsmål om bestemmelsens rekkevidde ved pågripelse og varetektsfengsling, og om erstatningsnivået

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-02001-A, (sak nr. 2012/931), sivil sak, anke over dom A (advokat Knut Henning Larsen) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Fastsettelse av erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler for bruksrett til grunn for basestasjoner for Jernbaneverkets nødkommunikasjonsnett GSM-R

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-01999-A, (sak nr. 2012/586), sivil sak, anke over dom Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad) mot staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja) Gunn Grav Graffer (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot statsen v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/avdokat Ola Ø. Nisja)

Les mer

Saken gjelder rekkevidden av beslagsforbudet - spørsmålet er om dokumenter innhentet av en siktet etter oppdrag fra forsvareren er unntatt fra beslag

Høyesteretts kjennelse 22.10.2012, HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Les mer

Spørsmål om habilitet og utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.10.2012, HR-2012-01630-U, (sak nr. 2012/1630, straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Seksuelle overgrep mot et barn og seksuell utnyttelse av en utviklingshemmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18.10.12, HR-2012-01982-U, (sak nr. 2012/1586), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for fleire tilfelle av promillekøyring og køyring utan førarkort for ein person som er domfelt fleire gonger tidlegare for tilsvarande lovbrot

Høgsteretts dom 18.10.2012, HR-2012-01976-A, (sak nr. 2012/1482), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer

Utmåling av oppreising ved lekamsskading som har karakter av mishandling, utført av fleire mot ein forsvarslaus person, som har karakter av mishandling

Høgsteretts dom 18.10.2012, HR-2012-01975-A, (sak nr. 2012/269), sivil sak, anke over dom A (advokat Hege K. Henriksson) mot B (advokat Jonny Sveen)

Les mer

Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse I. Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) II. Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer

Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse  I Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) II Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer

Utvidelser av påstandsgrunnlagene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.12, HR-2012-01966-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen - til prøve) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik - til prøve) (rettslig medhjelper: advokat Gunnar Sørlie)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.10.2012, HR-2012-01951-U, (sak nr. 2012/1544, sivilsak, anke over kjennelse HERE Bergen B.V. (advokat Hans R. Borge) mot Kent AS, Massco Limited (advokat Terje Granvang)

Les mer

Avgiftsplikt - utenlandsk klient

Høyesteretts dom 11. oktober 2012, HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Norwegian Claims Link AS (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Les mer

Saken gjelder utmåling av gebyr for ulovlig anbudssamarbeid

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01942-A, (sak nr. 2012/449), sivil sak, anke over dom Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) mot Gran & Ekran AS (advokat Erling Høyte)

Les mer

Spørsmålet om leieretten som er knyttet til en avdragsfri obligasjon står ved lag etter leietakers død

Høyesteretts dom 11.10.2012, HR-2012-01938-A, (sak nr. 2012/251), sivil sak anke over dom Smestad Nye Handelshus AS (advokat Eilif S. Koch) mot Anne Juvet (advokat Harald Kvarme)

Les mer

Spørsmål om dødsfallserstatning når skadelidte før sin død har fått full erstatning

Høyesteretts dom 10.10.2012, HR-2012-01926-A, (sak nr. 2012/1037), sivil sak, anke over dom A (advokat Johan Fredrik Gjesdahl) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Jan Aubert)

Les mer

Saka gjaldt gyldigheita av vedtak om ikkje å tilkjenne erstatning for rovviltskade

Høgsteretts dom 10.10.2012, HR-2012-01925-A, (sak nr. 2012/316), sivil sak, anke over dom Kåre Kleiva og Eli Dørum (advokat Ulf Larsen) mot Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer

Konkurskreditors rett til dokumentinnsyn i konkursboets dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.10.2012, HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse Edgecliff AS (advokat Andre Standberg) mot A, hennes konkursbo (advokat Bodil Strøm)

Les mer

Begjæring om omgjøring av kjennelse som forkastet anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9.10.2012, HR-2012-01923-U, (sak nr. 2012/1470), straffesak, begjæring om omgjøring A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om tvangsfullbyrding i Norge av et betalingspålegg som er besluttet av en italiensk domstol, og gitt forgrepet tvangskraft i Italia

Høyesteretts kjennelse 8.10.2012, HR-2012-01901-A, (sak nr. 2012/428), sivil sak, anke over kjennelse Stabburet AS (advokat Gaute Gjelsten) mot Compagnia Italiana Alimentari SRL (advokat Halvor Christian Francke)

Les mer

Innsyn i beslaglagte dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.10.2012, HR-2012-01902-U, (sak nr. 2012/1598), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Dag Steinfeldt)

Les mer

Preklusjon av ny ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.10.2012, HR-2012-01894-U, (sak nr. 2012/1457), sivil sak, anke over dom A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Håland) 

Les mer

Krav om erstatning for pasientskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3.10.2012, HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Odd Gunnar Kallevik) mot Staten v/ Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautre)

Les mer

Krav om dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.10.2012, HR-2012-01874-U, (sak nr. 2012/1536), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overtredelse av straffeloven § 268 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 2.10.2012, HR-2012-01869-U, (sak nr. 2012/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om et flytende dødsbo har partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01835-U, (sak nr. 2012/1402) sivil sak, anke over kjennelse DnB Boligkreditt AS (advokat Knut-Petter Hanssen)  

Les mer

Delvis nektet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01838-U, (sak nr. 2012/1372), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Fastsettelse av straff og periode for tap av førerett for et uaktsomt drap i trafikken

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01823-A, (sak nr. 2012/1253), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø)

Les mer

Beslutning om ikke å oppnevne offentlig forsvarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01821-U, (sak nr. 2012/1523), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øivind Sterri)  

Les mer

Spørsmål om tilbakebetalingsregelen i folketrygdloven

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01818-A, (sak nr. 2012/808), sivil sak, anke over dom A (advokat Johan Haga) mot staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Les mer

Straffutmåling for omfattande vinningskriminalitet

Høgsteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01826-A, (sak nr. 2012/700), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Videre anke over besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2012, HR-2012-01812-U, (sak nr. 2012/1446), straffesak, anke over kjennelse A (advokat  Jon Alshus ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01803-U, (sak nr. 2012/1493), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Dyrland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Samtykke til føring av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01807-U, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad - til prøve) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å avslå søknad om fri sakførsel i ankesak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01795-U, (sak nr. 2012/1445), sivil sak, anke over beslutning A

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om delvis å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01806-U, (sak nr. 2012/1465), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2012, HR-2012-01792-U, (sak nr. 2012/1424), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Rekkevidden av arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1

Høyesteretts dom, 14.09.2012, HR-2012-01780-A, (sak nr. 2012/33), sivil sak, anke over dom A Biluteleie AS (advokat Thomas Smedsvig) mot B (advokat Kurt O. Bjørnnes)

Les mer

Spørsmål om litispendensvirkningen av en forliksklage opphører etter at forsliksrådet har innstilt saken etter tvisteloven § 6-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01777-U, (sak nr. 2012/1380), sivil sak, anke over kjennelse Aftenposten AS (advokat Vidar Strømme) mot A (advokat Eirik Djønne)

Les mer

Spørsmål om saksbehandlingsfeil ved inndragning etter strl. § 37 b

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.09.2012, HR-2012-U, (sak nr. 2012/1413), straffesak, anke over dom A (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for legemsfornærmelse med dødsfølge

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01772-A, (sak nr. 2012/956), straffesk, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Fornebo)

Les mer

Berekning av kommunalt vatn- og avløpsgebyr der kommunen har valt ei todelt gebyrordning

Høgsteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01769-A, (sak nr. 2012/489), sivil sak, anke over dom Egil Ragnar Astad (advokat Svein Ueland) mot Sandnes kommune (advokat Rune Kanne)

Les mer

Krav om oppregulering av festeavgift for en næringseiendom

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse (advokat Kristian Korsrud)

Les mer

Begjæring om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01779-U, (sak nr. 2012/1356), straffesak, begjæring om omgjøring A (advokat  Ellen Holager Andenæs ) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat  Per Danielsen ) mot Den offentlige påtalemyndighet C AS(advokat  Vegard Aaløkken ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om kor lenge eit jaktlag har jaktforbod etter at ein elg er skadeskoten

Høgsteretts dom, 12.09.2012, HR-2012-01757-A, (sak nr. 2012/1175), straffesak, anke over dom A (advokat Ivar Hustad) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer

Spørsmål om fradrag for tap ved avhendelse av et heleiet tysk kommandittselskap kan nektes

Høyesteretts dom, 12.09.2012, HR-2012-01759-A, (sak nr. 2012/492), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) mot Statoil Holding AS (advokat Harald Willumsen)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i straffesak fordi anken klart ikke ville føre frem

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.09.12, HR-2012-01762-U, (sak nr. 2012/1466), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jon Arild Strand) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.09.2012, HR-2012-01748-U, (sak nr. 2012/1453), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Magnhild Pape Meringen) mot B (advokat Jan E. Todal)

Les mer

Gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt

Høyesteretts dom, 10.09.2012, HR-2012-01746-A, (sak nr. 2012/359), sivil sak, anke over dom Peder Grimsøen mfl. (advokat solveig Ingeløv Lindemark) mot Sarpsborg kommune (advokat Hakon Huus-Hansen)

Les mer

Krav om erstatning fra staten for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.09.2012, HR-2012-01733-U, (sak nr. 2012/1088), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Aksel Kayser) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Spørsmålet om vassdragsrettigheter i Kaupangerelven ble holdt tilbake ved salg

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01734-A, (sak nr. 2012/247), sivil sak, anke over dom Jens Olstad (advokat Jon Rabben) mot Christen Knagenhjelm (advokat Endre Grande)

Les mer

Straffutmåling for legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01726-A, (sak nr. 2012/735), straffesk, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.08.2012, HR-2012-01708-U, (sak nr. 2012/1463), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 09.02.2012

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01702-U, (sak nr. 2012/1299), sivil sak, begjæring om gjenåpning A og B mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Videre anke i sak om fengsling av utlending etter utlendingsloven § 106

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01701-U, (sak nr. 2012/1451), straffesak, anke over kjennelse Politiets utlendingsenhet mot A (advokat Peter S. Nørgaard)

Les mer

Straffutmåling for volds- og vinningsforbrytelser begått av en ung gjerningsmann

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01695-a, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Les mer

Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for oppbevaring av et større parti av det narkotiske stoffet fenazepam

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01694-A, (sak nr. 2012/529), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde K. Sakariassen)

Les mer

Straffutmåling for en mann som er funnet skyldig i mishandling av sin mor

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01693-A, (sak nr. 2012/1235), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse, straffutmåling, tap av førerrett og fastsettelse av saksomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.08.2012, HR-2012-01699-U, (sak nr. 2012/1236), straffesak, anke over dom A (advokat Terje Amland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over dom om utvidet inndragning etter straffeloven § 34 a

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01689-A, (sak nr. 2012/617), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for falsk anklage om voldtekt

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01677-A, (sak nr. 2012/1054), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Arild Oma)

Les mer

Straffutmåling for befatning med 210 tabletter Rivotril

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for skattesvik og medvirkning til andres skattesvik

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01680-A, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Anke over kjennelse om konkursåpning etter konkursloven § 60, jf. § 61

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2012, HR-2012-01683-U, (sak nr. 2012/1364), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Aslak Runde) mot A, hans konkursbo (advokat Tor Kolden) og Staten v/Skatt øst

Les mer

Oppsettende virkning for anke fra påtalemyndigheten over kjennelse om straffeprosessuelt beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.08.2012 HR-2012-01664-U, (sak nr. 2012/1407), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet    

Les mer

Straffutmåling - domfelte hadde i to rettskraftige dommer blitt idømt fellesstraff med samme dom

Høyesteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01660-A, (sak nr. 2012/716), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Bedrageri – frifinnelse for unndragelse etter straffeloven § 34

Høyesteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01665-A, (sak nr. 2012/797), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea) mot A (advokat Joakim Marstrander)

Les mer

Anke over avvisning av søksmål med krav om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Fanny Elisabeth Platou Amble)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01644-U, (sak nr. 2012/1405), sivil sak, anke over beslutning A og B mot X kommune (advokat Liv Bäckstrøm Iversen)

Les mer

Straffutmåling ved forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd annet punktum

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01648-A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Utmåling av straff for bilkjøring i påvirket tilstand

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01646-A, (sak nr. 2012/721), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød)

Les mer

Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01649-A, (sak nr. 2012/260), sivil sak, anke over dom Norsk Tillitsmann ASA (advokat Karstein J. Espelid) mot Silvercoin Industries AS (advokat Jørgen Stang Heffermehl)

Les mer

Anke over lagmannsrettsdom - erklæring om partshjelp til støtte for den ankende part

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.08.2012, HR-2012-01639-U, (sak nr. 2012/1059), sivil sak, anke over dom Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS (advokat Lars Ivar Nyland) mot Vestfold fylkeskommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder)

Les mer

Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til fremme av anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.08.2012 HR-2012-01627-U, (sak nr. 2011/841), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet    

Les mer

Tiltaltes rett til innsyn i korrespodanse mellom påtalemyndighet og en utelandsk advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.08.2012 HR-2012-01605-U, (sak nr. 2012/1157), straffesak, anke over kjennelse. A Inc, B Inc (advokat Erling O. Lyngtveit), C (advokat Berit Reiss-Andersen) og D (Advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ny behandling av anke over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.08.2012 HR-2012-01600-U, (sak nr. 2012/1125), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fremleggelse av dokumenter som ikke tidligere har vært fremlagt i saken

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.08.2012, HR-2012-015654-U, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Horn)

Les mer

Om lagdommerne var inhabile som følge av tidligere deltakelse ved avgjørelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01571-U, (sak nr. 2012/1251), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jonny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet    

Les mer

Om vitner kan være til stede under hovedforhandling før de selv har avgitt forklaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01576-U, (sak nr. 2012/1289), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen)  mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.08.2012, HR-2012-01558-U, (sak nr. 2012/1222), sivil sak, anke over kjennelse Nordre Land Kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012 HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer

Anke over straffedom nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01553-U, (sak nr. 2012/1215), straffesak, anke over beslutning A (advokat Karl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Saken gjelder varetektsfengsling - spørsmålet i saken er om uttalelser på en blogg på internett er fremsatt "offentlig", jf. straffeloven § 140 jf. §§ 7 og 10

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332, straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer

Fortsatt varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2012, HR-2012-01551-U, (sak nr. 2012/1327), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Lindboe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over jordskifteoverrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2012, HR-2012-01539-U, (sak nr. 2012/1106), sivil sak, anke over kjennelse August Edvard Røsnes og Svein Ole Kristiansen (advokat Fredrik Holth) mot Tromsø Bunkerdepot AS og Benedicte Berg Schilbred (advokat Thor Hager Thorkildsen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse, 20.07.2012 HR-2012-01504-U, (sak nr. 2012/1293), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet.  

Les mer

Anke over kjennelse hvor utleggsbegjæring ble nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01485-U, (sak nr. 2012/1246), sivil sak, anke over kjennelse A ASA (advokat Wilhelm Blikstad) mot B

Les mer

Begjæring om omgjøring grunnet manglende dommerforsikringer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01501-U, (sak nr. 2012/11046), straffesak, begjæring om omgjøring A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens straffutmåling i sak om to voldtekter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.07.2012, HR-2012-01502-U, (sak nr. 2012/1177), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Innsigelser mot begjæring om tvangsfravikelse av boligeiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01477-U, (sak nr. 2012/1136), sivil sak, anke over kjennelse A mot Sparebanken B (advokat Øystein Vasset)

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i arbeidsrettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01480-U, (sak nr. 2012/1078), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Cruys Magnus Sagen) mot B AS (advokat Birgitte Rødsæther)

Les mer

Habiliteten til en arbeidslivskyndig meddommer i en sak om gyldigheten av en oppsigelse i arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01451-U, (sak nr. 2012/935), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Eyvind Mossige) mot B AS og C AS (advokat Are Gauslaa)

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten ved anke over dom av tingretten i straffesak kan endre den utmålte straff uten at anken tilfredsstiller kravene i strpl. § 314 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 12.07.2012, HR-2012-01444-U, (sak nr. 2012/1086), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Jørgen Mowinckel)

Les mer

Saken gjelder varetektsfengsling hovedsakelig på grunnlag av mistanke om menneskehandel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01435-U, (sak nr. 2012/1225), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Steinar B. Yndestad) og B (advokat Turid Mæland)

Les mer

Lagmannsrettens dom i sak om legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.07.2012, HR-2012-01433-U, (sak nr. 2012/1129), straffesak, anke over dom A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om et telefonnummer kan beslaglegges etter straffeprosessloven § 203, jf. straffeloven § 35

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-0441-U, (sak nr. 2012/1193), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse under skyldspørsmålet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.07.2012, HR-2012-01427-U, (sak nr. 2012/1006), straffesak, anke over dom A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet, B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet, C AS (advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.07.2012, HR-2012-01415-U, (sak nr. 2012/1079), straffesak, anke over dom A (advokat bjørn Stefanussen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01387-U, (sak nr. 2012/1036), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Magne Olsen) mot B (advokat Ivar Hillestad)

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling, bevisbedømmelse og rettsanvendelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2012, HR-2012-01381-U, (sak nr. 2012/1160), sivil sak, anke over dom A (advokat Ingrid Walmsnæss wehn) mot B (advokat Kjersti Lunde)

Les mer

Anken gjelder lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01385-U, (sak nr. 2012/1099), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01377-U, (sak nr. 2012/1167), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Signe Blekastad) mot X (advokat Christopher Gallaher)

Les mer

Anken gjelder lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over tingrettens dom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.07.2012, HR-2012-01370-U, (sak nr. 2012/1137), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke frå domfelte i ei straffesak som reiser tre hovudproblemstillingar

Høgsteretts dom, 29.06.2012, HR-2012-01350-A, (sak nr. 2012/222), straffesak, anke over dom A (advokat arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Unni Sandøy)

Les mer

Utmåling av straff for brot på straffelova § 162 første ledd jf. tredje ledd første punktum

Høgsteretts dom, 29.06.2012, HR-2012-01358-A, (sak nr. 2012/367), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Merethe Evenrud)

Les mer

Utmåling av forvaringstid etter at den domfelte under soning av ein drapsdom på ni års fengsel blei dømd for forsøk på drap

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01339-A, (sak nr. 2012/437), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Forståinga av uttrykket "seksuell omgang" i straffelova

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01337-A, (sak nr. 2012/384), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Saka gjeld lovbruk og straffutmåling ved domfelling for å ha med GBL å gjere

Høgsteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01340-A, (sak nr. 2012/488), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Erik Ulvesæter) og C (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Oma)

Les mer

Spørsmål om forlenging av forvaring der den domfelte er sett fri på prøve

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01342-A, (sak nr. 2012/653), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull)

Les mer

Straffutmåling for mellom anna lekamskrenking under særdeles skjerpande omstende

Høgsteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01338-A, (sak nr. 2012/406), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straffutmåling ved forsøk på overlagt drap

Høyesteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01330-A, (sak nr. 2012/656), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av søksmål fordi kravet i saken er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kjersti Klaastad Svendsen) mot Am Trust International Underwriters Ltd (advokat Line Solveig With)

Les mer

Utmåling av oppreising til mindreårige offer for valdtekt til seksuell omgang

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01341-A, (sak nr. 2012/34), sivil sak, anke over dom A (advokat Bengt Høyer Pedersen) mot B v/verge og C v/verge (advokat Hallvard Østgård)

Les mer

Spørsmål om fornærmedes begjæring om at tingretten skal avsi kjennelse for at inndragning skal gå til dekning av fornærmedes erstatningskrav

Høyesteretts kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen)

Les mer

Immaterielle spørsmål i forb. med at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen

Høyesteretts dom, 27.06.2012, HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom I. Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli) mot Stokke As, Peter Opsvik AS og Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes) II. Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes) mot Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli)

Les mer

Tvangsplassering i institusjon etter kriminalitetsalternativet i barneloven

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01323-A, (sak nr. 2012/361), straffesak, anke over dom A (advokat Camilla Kyllo) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til samleie begått etter lovendringen 25. juni 2012

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01327-A, (sak nr. 2012/521), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer

Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01326-A, (sak nr. 2012/320), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer

Spørsmål om det er gitt dommarforsikring etter domstollova § 60

Høgsteretts orskurd, 26.06.2012, HR-2012-01312-A, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over orskurd Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)

Les mer

Anke over beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2012, HR-2012-01307-U, (saknr. 2012/1068), strffesak, anke over beslutning A (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om tilleggsavgjørelse etter tvisteloven § 19-9

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2012, HR-2012-01306-U, (sak nr. 2012/920), sivil sak, anke over dom A og B (advokat Annie Krefting) mot C AS (advokat Trond Lexau)

Les mer

Overprøving av vedtak om endringsligning og tilleggsskatt

Høyesteretts dom 25.06.2012, HR-2012-01296-A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom A (advokat Toralv Follestad) mot Staten v/Skatt Øst (advokat Per Sandvik)

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling i sak om grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2012, HR-2012-01300-U, (sak nr. 2012/922), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav fra fire kommuner om at Jernbaneverket skal holde gjerder langs den jernbanelinjen som går gjennom kommunene

Høyesteretts dom, 22.06.2012, HR-2012-01282-A, (sak nr. 2011/1596), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot Oppdal kommune, dovre kommune, Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune (advokat Caroline Lund)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om å heve en anke over skyldspørsmålet i en straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2012, HR-2012-01286-U, (sak nr. 2012/1033), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lars Marius Holm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om ansettelse på grunnlag av arbeidsmiljøvernlovens regler om virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom 21.06.2012, HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Sigurd Holter Torp), Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot Robert Sneddon, Kevin Smith, James Donald og Barry Denholm (advokat Eyvind Mossige) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Les mer

Beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01268-U, (sak nr. 2012/961), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erling Flisnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01275-U, (sak nr. 2012/949), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Amund Noss) mot A (advokat Henning Borge)  

Les mer

Vedtak om omsorgsovertaking i barnevernet

Høgsteretts orskurd, 19.06.2012, HR-2012-01262-A, (sak nr. 2012/379), sivil sak, anke over orskurd I. A (advokat Petter A. Clemetsen) mot X kommune (advokat Irene Sogn) II. X kommune (advokat Irene Sogn) mot A (advokat Petter A. Clemetsen)

Les mer

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01253-U, (sak nr. 2012/835), sivil sak, anke over kjennelse ACE European Group Ltd (advokat Anja K. Ankerud) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Soningsutsettelse etter straffeprosessloven § 459 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01260-U, (sak nr. 2012/1071), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Kriminalomsorgen region sør

Les mer

Krav frå forureiningsstyresmaktene om delvis refusjon av det offentlege sine utgifter til opprydding av sterkt forureina grunn

Høgsteretts dom, 18.06.2012, HR-2012-01254-A, (sak nr. 2012/285), sivil sak, anke over dom Amund Grindalen (advokat Magnus Dæhlin) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Pål Wennerås)

Les mer

Forurensningsmyndighetens krav om delvis refusjon av det offentliges utgifter til opprydning av sterkt forurenset grunn

Høyesteretts dom, 18.06.2012, HR-2012-01254-A, (sak nr. 2012/285), sivil sak, anke over dom Amund Grindalen (advokat Magnus Dæhlin) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Pål Wennerås)

Les mer

Straffutmåling for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse

Høyesteretts dom, 15.06.2012, HR-2012-01243-A, (sak nr. 2012/474), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer

Krav om partsstatus i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01234-U, (sak nr. 2012/1056), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Ben Einar Grindhaug) mot X kommune (advokat Wenke H. Kyvik)

Les mer

Beslutning om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01241-U, (sak nr. 2012/1026), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kjell Petter Neset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forståinga og bruken av folketrygdlova § 13-4 andre ledd bokstav a

Høgsteretts dom, 14.06.2012, HR-2012-01232-A, (sak nr. 2011/2057), sivil sak, anke over dom A (advokat Anne-Lise H. Rolland) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Marius Emberland)

Les mer

Spørsmålet om hvorvidt ileggelse av rentetillegg etter folketrygdloven sperrer for senere straffeforfølgning for bedrageri

Høyesteretts dom 12.06.2012, HR-2012-01228-A, (sak nr. 2012/306), straffesak, anke over dom A (advokat Monica Haugedal) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2012, HR-2012-01214-U, (sak nr. 2012/916), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ivar Abrahamsen) mot Den offentlige påtalemyndighet      

Les mer

Saka gjaldt utbetaling av skogerstatning etter naturfreding i statsallmenning

Høgsteretts dom, 11.06.2012, HR-2012-01210-A, (sak nr. 2012/64), sivil sak, anke over dom De virkesberettigede i Imsdalen statsallmenning v/allmenningsstyret og De virkesberettigede i Hirkjølen statsallmenning v/allmenningsstyret (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot Statskog SF (advokat Anders Blakstvedt)  

Les mer

Gjenåpning av farskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01202-U, (sak nr. 2012/918), sivil sak, anke over kjennelse A, B og C (advokat Arne Gjeraker) mot D (advokat Pål Sverre Hernæs)

Les mer

Kjennelse - inngitt skriftlig innlegg på vegne av Facebookgruppe

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01205-F, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over kjennelse Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)  

Les mer

Statens ansvar for sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsrettens dom er opphevet pga. feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01201-U, (sak nr. 2012/913 og 2012/915), sivil sak, anke over kjennelse I. A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot staten v/Domstoladministrasjonen II. C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.06.2012, HR-2012-01200-U, (sak nr. 2012/909), sivil sak, anke over dom A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen)

Les mer

Overprøving av fylkesnemndas avvisning av krav om opphevelse av tidligere vedtak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.06.2012, HR-2012-01198-U, (sak nr. 2012/1008), sivil sak, anke over dom A (advokat Sverre K. Berge) mot X kommune (advokat Jahn Knapstad)

Les mer

Gyldighet av ektepakt

Høgsteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01182-A, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Les mer

Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og idømmelse av oppreisning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01177-U, (sak nr. 2012/776), straffesak, anke over dom I. A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Reidar Andresen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Vedtak om merking av kyststi på Nesodden er gyldig

Høyesteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01183-A, (sak nr. 2012/110), sivil sak, anke over dom Morten Jahr (advokat Jan Esben Leborg) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer

Kjøring av motorvogn i påvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01189-U, (sak nr. 2012/980), straffesak, anke over dom A (advokat Allan Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om sikkerhetsstillelse i privat straffesak etter straffeprosessloven § 413

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2012, HR-2012-01163-U, (sak nr. 2012/793), privat straffesak, anke over kjennelse A og B mot C (advokat Rune Tysse)

Les mer

Spørsmål om advokaters taushetsplikt er til hinder for at det gis beslag i en advokats timelister

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01137-U, (sak nr. 2012/928), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Håkon Bodahl-Johansen)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i dom i en sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2012, HR-2012-01119-U, (sak nr. 2012/704), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jørgen Bugge) mot X kommune (advokat Jan Mathys Truyen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om medvirkning til legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, kjennelse og dom, 25.05.2012, HR-2012-01117-U, (sak nr. 2012/697), straffesak, anke over dom I. A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.05.2012, HR-2012-01110-U, (sak nr. 2012/926), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Preben Henriksen), B (advokat thomas Wyller) og C (advokat Anne-Marie Berg) mot X kommune (advokat Ola Rømo)

Les mer

Objektivt erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24 a for skade voldt av "avløpsanlegg"

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom Sør-Trøndelag fylkeskommune (advokat Per Anders Engelsen) mot Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler)

Les mer

Saken gjaldt om et selskap som kjøpte et produksjonsanlegg etter at dette var abandonert av konkursboet, hadde krav på fradrag for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01103-A, (sak nr. 2011/1937), sivil sak, anke over dom Grasmo AS (advokat Henning Naas) mot Staten v/Skatt øst (advokat Marius Stub)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble besluttet granskning etter aksjeloven § 5-26, jf. § 5-25

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01098-U, (sak nr. 2012/778), sivil sak, anke over kjennelse A AS (advokat Asle Aarbakke) mot B (advokat Anders Ryssdal)

Les mer

Anke med begjæring om oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01112-U, (sak nr. 2012/792), sivil sak, anke over dom A mot X kommune (advokat Ingolf Skaflem)

Les mer

Tiltale for mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 24.05.2012, HR-2012-01101-A, (sak nr. 2012/376), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Fallrettighetene i vassdrag som dels er skapt, dels har fått økt vannføring, som følge av overføring av vann fra et annet vassdrag

Høyesteretts dom 23.05.2012, HR-2012-01089-A, (sak nr. 2011/1906), sivil sak, anke over dom HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fr. Remmen) og Energi Norge (partshjelper) (advokat Aksel S. Tannum) mot Statskog SF (advokat Frode A. Innjord)

Les mer

Anke over straffutmåling og sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.05.2012, HR-2012-01084-U, (sak nr. 2012/756), straffesak, anke over dom A (advokat gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Arne Heiestad)

Les mer

Spørsmål om avvisning av søksmål som følge av oversittelse av søksmålsfrist etter eigedomsskattelova § 23

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01085-U, (sak nr. 2012/779), sivil sak, anke over kjennelse Bergen kommune (advokat Karstein Rye) mot Sponviken borettslag (advokat Per Magnus Falnes)

Les mer

Spørsmål om avvisning av anke på grunn av fristbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01083-U, (sak nr. 2012/647), sivil sak, anke over kjennelse Bodø kommune (advokat Tore Benson) mot Grunn & Fjell Entreprenøren AS (advokat Erling Marelius Erstad)

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 222 første ledd andre straffalt.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01065-U, (sak nr. 2012/819), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om fast bosted og samvær i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.05.2012, HR-2012-01068-U, (sak nr. 2012/903), sivil sak, anke over dom A mot B (advokat Kolbjørn R. Wisth)

Les mer

Videre anke over kjennelse i sak om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01067-U, (sak nr. 2012/932), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ole Richard Holm-Olsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01062-U, (sak nr. 2012/905), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder hvorvidt et krav som er gjort til tvistegjenstand, allerede er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01058-U, (sak nr. 2012/624), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot B (advokat Morten Steenstrup)

Les mer

Spørsmål om avvisning av domfeltes anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2012, HR-2012-01052-U, (sak nr. 2012/755), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christofer Arnø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 06.03.2012

Høyesteretts kjennelse, 14.05.2012, HR-2012-01033-U, (sak nr. 2012/662), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Jørgen Urbye) mot B (advokat Ole Andre Tveit)

Les mer

Tvangssalg av fast eiendom etter begjæring fra konkursbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01024-U, (sak nr. 2012/783, sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Andreas S. Christensen) mot B AS, dets konkursbo (advokat Johan Ratvik)    

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak vedrørende tvist om sluttoppgjør i entrepriseforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01019-U, (sak nr. 2012/782), sivil sak, anke over kjennelse NCC Construction AS (advokat Hans Christian Brodtkorb) mot Geoingeniørene AS og Gjensidige Forsikring BA (advokat Trond Werner Lunde)

Les mer

Saka gjaldt føretaksstraff og oppreisingserstatning i samband med brot på arbeidsmiljølova etter ei fallulykke

Høgsteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01016-A, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) og A (bistandsadvokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik AS (advokat Jan Fougner)  

Les mer

Spørsmål om den tiltalte gjorde seg skuldig i straffbart brot på teieplikta i verdipapirhandellova § 3-4 første ledd

Høgsteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01012-A, (sak nr. 2011/2142), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Cato Schiøtz)

Les mer

Preklusjon av adgangen til å begjære avvisning av en sak for tingretten fordi den hører under voldgift

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.05.2012, HR-2012-00999-U, (sak nr. 2012/773), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Guro Erikstein) mot B AS (advokat Pan Farmakis)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-201-00998-U, (sak nr. 2012/841), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Bent Luther) mot X kommune (advokat Halvard Grønli)

Les mer

Krav om tilbakebetaling av etterberekna avgift på sluttbehandla avfall

Høgsteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00981-A, (sak nr. 2011/1933), sivil sak, anke over dom Norsk Gjenvinning AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ida Thue)

Les mer

Gyldigheita av eit likningsvedtak

Høgsteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00976-A, (sak nr. 2011/1774), sivil sak, anke over dom Skagen AS (advokat Finn Eide) mot staten v/Skatt vest (advokat Ola Ø. Nisja)

Les mer

Forståelsen av motorferdselloven 10. juni 1977 nr. 82 § 2

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00977-A, (sak nr. 2012/117), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Spørsmål om nye lagdommarar var inhabile fordi dei var dommarar ved same lagmannsrett som dei dommarane som hadde behandla saka første gong

Høgsteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for uaktsom sykling etter vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.05.2012, HR-2012-00972-U, (sak nr. 2012/589), straffesak, anke over dom A (advokat Tore Høyer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i en lagmannsrettsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00960-U, (sak nr. 2012/531), sivil sak, anke over dom Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot A (advokat Erik Mjell)  

Les mer

Beslutning om ikke å tillate at de fornærmede fra Utøya får overhøre andre fornærmedes vitneforklaringer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00952-U, (sak nr. 2012/820), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Fornærmede i straffesak (advokat Frode Elgesem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om det foreligger "særlige grunner" til å tillate behandlet et nytt påtandsgrunnlag etter at anke er henvist til behandling i Høyesterett

Høyesteretts beslutning, 04.05.2012, HR-2012-00953-U, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Les mer

Saken gjelder hvorvidt det etter at staten er rettskraftig frifunnet i sak om gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, kan reises nytt søksmål

Høyesteretts kjennelse, 02.05.2012, HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A og B (advokat Victoria Holmen)

Les mer

Avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00920-A, (sak nr. 2012/38), sivil sak, anke over dom A, B og C v/verge (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer

Trusler. Saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.05.2012, HR-2012-00940-U, (sak nr. 2012/630), straffesak, anke over dom A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for ett ran og sju grove tyverier begått overfor eldre personer

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00926-A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Straffutmåling for mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00924-A, (sak nr. 2012/179), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)  

Les mer

Spørsmål om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00919-A, (sak nr. 2011/1916), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Halldor Christen Tjoflaat) og B (advokat Anders Brosveet)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt av mindreårig jente som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om overtredelse av straffeloven § 127 første ledd første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00918-U, (sak nr. 2012/528), straffesak, anke over dom A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Retting av partsforhold i ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00932-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Arne B. Krokeide)

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om overtredelser av straffeloven § 127 og § 128

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.04.2012, HR-201-00863-U, (sak nr. 2012/631), straffesak, anke over dom A (advokat Jostein Alvheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2012, HR-2012-00867-U, (sak nr. 2012/570), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 17.02.2012

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.04.2012, HR-2012-00841-U, (sak nr. 2012/679), sivil sak, anke over kjennelse A AS (advokat Nils E. Tangedal) mot B (advokat Cathrine Sivertsen Forberg)

Les mer

Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil at tingretten avgjorde et krav om avvisning av en straffesak under saksforberedelsen uten å avholde muntlig forhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00818-U, (sak nr. 2012/484), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ståle Hellesø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 15.01.2012

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.201, HR-2012-00817-U, (sak nr. 2012/429), straffesak, anke over beslutning A (advokat Hans Andreas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00815-U, (sak nr. 2012/360), straffesak, anke over kjennelse A gruppen (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffbar innsidehandel

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00812-A, (sak nr. 2011/2045), straffesak, anke over dom I. A (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. B (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

Les mer

Anke over frifinnelse for grovt uaktsomt grovt bedrageri i forbindelse med søknad om og mottak av pensjon

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00810-A, (sak nr. 2011/2103), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Svein Aage Valen)

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.04.2012, HR-2012-00809-U, (sak nr. 2012/764), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Elisabeth Myhre)

Les mer

Spørsmål om fremleggelse av utskrift av bøteregisteret

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.04.2012, HR-2012-00796-U, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) og A (advokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik A/S (advokat Jan Fougner)

Les mer

Advokaters taushetsplikt - om denne er til hinder for utlevering av regnskap og regnskapsmateriale til bostyrer i advokatens konkurs

Høyesteretts kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00788-A, (sak nr. 2011/1731), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Halvard Helle) mot A - hans konkursbo (advokat Audun Lillestølen)

Les mer

Omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00792-U, (sak nr. 2012/674), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Vegard Bø Bahus) mot B (advokat Olav Sylte), X kommune (advokat Sven J. Stray)  

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00755-U, (sak nr. 2012/507), straffesak, anke over beslutning A (advokat Trond Dyvik) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Foreløpig avgjørelse etter barnelova 60 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00758-U, (sak nr. 2012/620), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Einar With) mot B (advokat Per Øyvin Andersen)

Les mer

Forståelsen av merverdiavgiftsloven 1969 § 16 nr. 5

Høyesteretts dom, 17.04.2012, HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland) mot staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Krav om tvangsfullbyrdelse av samværsrett

Høyesteretts anketutvalgs kjennelse, 16.04.2012, HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tore Roald Riedl) mot B (advokat Ingvild Opøien)

Les mer

Beslutning om å nekte kringkasting av tiltaltes forklaring under hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00740-U, (sak nr. 2012/666), straffesak, anke over kjennelse Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening (advokat Cato Schiøtz) og A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 16.01.2012

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00750-F, (sak nr. 201/349), sivil sak, anke over beslutning A mot Oslo Bolig og sparelag (OBOS) (advokat Terje Sjøvold) og Staten v/Justisdepartementet (advokat Steffen Kvisler)

Les mer

Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00749-F, (sak nr. 2012/348), sivil sak, anke over beslutning A og B mot C borettslag (advokat Boddvar Kaale) og D

Les mer

Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00748-F, (sak nr. 2012/347), sivil sak, anke over beslutning A og B mot C borettslag (advokat Bodvar Kaale)

Les mer

Spørsmål i sak om overskjønn ved oreigning av grunn til bybane i Bergen måtte opphevast

Høgsteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00743-A, (sak nr. 2011/1697), sivil sak, anke over overskjønn Inge Kristian Kristoffersen (advokat Børje L. Hoff) mot Bergen kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 08.12.2011

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00741-U, (sak nr. 2012/402), sivil sak, begjæring om gjenåpning A og B mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer

Straffutmåling for lekamskrenking med betydeleg skadefølgje

Høgsteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00742-A, (sak nr. 2011/2110), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2012, HR-2012-00732-U, (sak nr. 2012/600), sivil sak, anke over beslutning I. A (advokat Tore Ihlebæk) mot X kommune (advokat Lars Dahlback), II. B (advokat Bård Vikanes) mot X kommune (advokat Lars Dahlback)

Les mer

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse etter domfellelse for to overtredelser av straffeloven § 227 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.04.2012, HR-2012-00717-U, (sak nr. 2012/459), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 16 år. Spørsmål om samfunnsstraff.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00699-U, (sak nr. 2012/411), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Særskilt anke over sivile krav som er pådømt i dom avsagt av Borgarting lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00695-U, (sak nr. 2012/124), sivil sak, anke over dom I. A, B og C (advokat Harald Stabell) mot D (advokat Stine Laier Nybø) og E (advokat John Christian Elden) II. E (advokat John Chrisitan Elden) mot A, B og C (advokat Harald Stabell)  

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom hvor domfelte ble funnet skyldig i legemsfornærmelse med skadefølge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 30.03.2012, HR-2012-00701-U, (sak nr. 2012/393), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Otterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Identiske krav frå majoritetsaksjeeigar og frå selskap om skadebot grunna eit påstått ugyldig forvaltningsvedtak

Høgsteretts dom, 30.03.2012, HR-2012-00687-A, (sak nr. 2011/1675), sivil sak, anke over dom Steinar Bastesen og Alu Safe AS (advokat Trond S. Paulsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Kirsten Berger)

Les mer

Bruk av strl. § 135 a på sjikanøse utsegner sette fram mot ei farga dørvakt på ein utestad

Høgsteretts dom, 30.03.2012, HR-2012-00689-A, (sak nr. 2012/143), straffesak, anke over dom A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Videre anke over kjennelse om føring av bevis underlagt lovbestemt taushetsplikt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.03.2012, HR-2012-00690-U, (sak nr. 2012/448), sivil sak anke, over kjennelse Teletopia Gruppen AS og TeleTaxi Asker og Bærum AS mot A (advokat Geir Kruge)

Les mer

Gyldigheita av eit vedtak i Utlendingsnemnda

Høgsteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00667-A, (sak nr. 2011/1688), sivil sak, anke over dom A (advokat Stina Saastad) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer

Spørsmål om eit krav om tilbakeføring av fast eigedom, grunna på at overdraginga av eigedommen er ugyldig, er gjenstand for forelding

Høgsteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00672-A, (sak nr. 2011/1477), sivil sak, anke over dom A AS (advokat Anne Cathrine Røed) mot B og C (advokat Erling Grimstad)

Les mer

Gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00667-A, (sak nr. 2011/1688), sivil sak, anke over dom A (advokat Stina Saastad) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer

Domstolenes kompetanse ved prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om ikke å gjenåpne en straffesak

Høyesteretts dom, 29.03.2012, HR-2012-00669-S, (sak nr. 2011/1820), sivil sak, anke over dom A (advokat Sigurd J. Klomsæt og advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av straffeloven § 275

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29.03.2012, HR-2012-00679-U, (sak nr. 2012/397), straffesak, anke over dom A (advokat Toril Dale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling - begjæring om ny behandling av sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.03.2012, HR-2012-00662-U, (sak nr. 2012/426), straffesak, anke over dom Straffeloven § 192 første ledd bokstav a A (advokat John Marius Dybvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tilbakekallelse av oppnevning som bistandsadvokat i 22. juli-saken etter lekkasje av saksdokumenter til media

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00645-U, (sak nr. 2012/552), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyestereetts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00648-U, (sak nr. 2012/574), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Erling Staff) mot Den  offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke fra to domfelte over saksbehandling og straffutmåling i sak om frihetsberøvelse og overlagt drap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.03.2012, HR-2012-00624-U, (sak nr. 2012/392), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden og advokat Gøran Møller Christiansen) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Omstøyting av eit morselskap si betaling av krav mot dotterselskapet

Høgsteretts kjennelse, 22.03.2012, HR-2012-00617-A, (sak nr. 2011/1555), sivil sak, anke over kjennelse Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS (advokat Morten Garman)  mot Centrum Eiendomsmegling AS, dets konkursbo (advokat Anja K. Ankerud)

Les mer

Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Krav om tilgang til lydopptak fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.03.2012, HR-2012-00589-U, (sak nr. 2011/2012), straffesak, anke over kjennelse Norsk Rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.03.2012, HR-2012-00585-U, (sak nr. 2012-65), sivil sak, anke over beslutning Tvisteloven § 29-3 første ledd Johan Langes og Søskendes Legat (advokat Helge Tveit) mot BKK AS (advokat Endre Grande)

Les mer

Spørsmål om oppreising etter påstått aldersdiskriminering i samband med tilsetjing av førstekonsulent

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00580-A, (sak nr. 2011/1714), sivil sak, anke over dom A (advokat Jan Arild Vikan) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Erik Bratterud)

Les mer

Spørsmål om ein meirverdiavgiftspliktig næringsdrivande kan krevje frådrag for inngåande meirverdiavgift på kostnader til oppføring av ein tomannsbustad

Høgsteretts dom, 15.03.2012, HR-2012-00578-A, (sak nr. 2011/1595), sivil sak, anke over dom Elkjøp Norge AS (advokat Per Oskar Tobiassen) mot staten v/Skatt øst (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å tillate anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennels 15.03.2012, HR-2012-00565-U, (sak nr. 2012/326), sivil sak, anke over beslutning Tvisteloven § 29-13 første ledd A (advokat Tore André Amble) mot B (advokat Synne Catrin Øren)

Les mer

Videre anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.03.2012, HR-2012-00564-U, (sak nr. 2012/230), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Svein-Olav Bøen) mot B (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Les mer

Vilkårene for rettsvern for salgspant i registrert motorvogn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.03.2012, HR-2012-00556-U, (sak nr. 2012/465), sivil sak, anke over dom Santander Consumer Bank AS (advokat Jens Lind) mot Vendita AS, dets konkursbo (advokat Arne Lie)

Les mer

Fremleggelse av dokumentbevis

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse, 07.03.2012, HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar Flow Measurement AS (advokat Kristin Farstad)

Les mer

Gyldigheten av en ektepakt

Høyesteretts dom, 06.03.2012, HR-2012-00499-A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom A (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot B (advokat Thorer Ytterbøl)

Les mer

Spørsmål om tilsidesettelse av en incentivavtale i medhold av avtl. § 36

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00490-A, (sak nr. 2011/1274), sivil sak, anke over dom Johan Benad Ugland (advokat Egil Jarslett) mot Sophienborg AS (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer

Spørsmål om straffeloven § 199 første ledd rammer seksuell omgang med stebarn som er over 18 år

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00489-A, (sak nr. 2011/2031), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Richard Beck Pedersen)

Les mer

Tingrettens tillatelse til lydoverføring fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2012, HR-2012-00458-U, (sak nr. 2012/328), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Spørsmål om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side

Høyesteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom Halvor Lognvik og Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Storebrand Bank ASA (advokat Kyrre Eggen)

Les mer

Krav om erstatning mot eigedomsmeklar pga. sletting av sikringsobligasjon

Høgsteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00447-A, (sak nr. 2011/1632), sivil sak, anke over dom Anders Svensson og Erik Bråthen (advokat Kristian Korsrud) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Finn Jakob Enger)

Les mer

Spørsmål om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side

Høyesteretts dom, 28.02.2012, HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom Halvor Lognvik og Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Storebrand Bank ASA (advokat Kyrre Eggen)

Les mer

Straffutmåling for innførsel av rundt 940 gram kokain og 900 gram heroin.

Høgsteretts dom, 27.02.2012, HR-2012-00430-A, (sak nr. 2011/2145), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.02.2012, HR-2012-00434-U, (sak nr. 2012/318), straffesak, anke over kjennlese A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndihget

Les mer

Spørsmål om en voldgiftsklausul i en husleiekontrakt for forretningslokaler var blitt frafalt

Høyesteretts kjennelse, 23.02.2012, HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf. Harald Aase & Co. Sølvvareverksteder (advokat Per Magne Strandborg)

Les mer

Lovbruk og straffutmåling ved grovt kreditorsvik og grov kvitvasking av utbytte frå eigne straffbare handlingar

Høgsteretts dom, 23.02.2012, HR-2012-00409-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Rettslige grenser for fastsettelse av samværsrett for andre enn foreldre.

Høyesteretts dom, 23.02.2012, HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad)

Les mer

Oppfriskning for oversittelse av tilsvarsfrist i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.02.2012, HR-2012-00364-U, (sak nr. 2011/2054), sivil sak, anke over kjennelse Villmarksleiren ANS (advokat Thom-Kåre Granli) mot A (advokat Morten Broch Poulsson)

Les mer

Lagmannsrettens domfellelse for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd og § 198

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17.02.2012, HR-2012-00355-U, (sak nr. 2012/177), straffesak, anke over dom A (advokat Anniken Mellegaard) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Oppnevning av nye sakkyndige etter strpl. § 139 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.02.2012, HR-2012-00338-U, (sak nr. 2012/261), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for mobile vinningskriminelle ved grove ran av eldre personar i heimen deira

Høgsteretts dom, 15.02.2012, HR-2012-00341-A, (sak nr. 2011/1769), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Habilitetskjennelse

Høyesteretts kjennelse 15.02.2012, HR-2012-00344-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Aldersdiskriminering – spørsmål om ein arbeidsgivar på grunnlag av tariffavtale kan krevje at helikopterflygarar går av ved fylte 60 år

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00325-A, (sak nr. 2010/127), sivil sak, anke over dom Bjørn Nybø mfl. (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Haakon Blaauw)

Les mer

Spørsmål om domfellelse for promillekjøring kan fastsettes et kortere tidsrom for tap av førerett enn minstetiden på ett år

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00333-A, (sak nr. 2011/2046), straffesak, anke over dom A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Spørsmålet om ein skade som ein tankbilsjåfør blei påført, er omfatta av motorvognansvaret etter bilansvarslova

Høgsteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00326-A, (sak nr. 2011/1641), sivil sak, anke over dom Gjensidige Forsikring ASA (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Hasse Benberg)

Les mer

Saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse av i alt tre menn for blant annet grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00330-A, (sak nr. 2012/1885), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen), B (advokat Arne Gunnar Aas) og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer

Straffutmåling ved lekamsskading der handlinga er utført etter 25.06.2010

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00331-A, (sak nr. 2011/1927), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Geir Fornebo) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.02.2012, HR-2012-00317-U, (sak nr. 2012/41), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Anders L. Navjord) mot C (advokat Kjell M. Øymo)

Les mer

Avvisning av privat straffesak på grunn av manglende stilling som fornærmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.02.2012, HR-2012-00309-U, (sak nr. 2012/16), privat straffesak, anke over kjennelse A (advokat Louis Anda jr.) mot X kommune, B (advokat Rune Tysse)

Les mer

Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten om rett til uførepensjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.02.2012, HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Miller) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (advokat Terje Marthinsen)

Les mer

Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten om rett til uførepensjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.02.2012, HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Miller) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (advokat Terje Marthinsen)

Les mer

Fastsetjing av oppreisningserstatning til den krenkte etter ei grovt aktlaus valdtekt

Høgsteretts dom, 09.02.2012, HR-2012-00293-A, (sak nr. 2011/1693), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Harald Stabell)

Les mer

Lovbruk i lagmannsretten ved domfelling for grovt ran med døden til følgje

Høgsteretts dom, 09.02.2012, HR-2012-00292-A, (sak nr. 2011/1518), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00266-A, (sak nr. 2011/1694), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Les mer

Straffutmåling ved brudd på strl. § 162 første og annet ledd - oppbevaring av 148 gram heroin

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00263-A, (sak nr. 2011/1709), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Lovligheten av oppsigelser av profesjonelle fotballspillere

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala og Terje Reinertsen (advokat Anne-Lise H. Rolland)

Les mer

Saka gjaldt om og i tilfelle på kva måte eit selskap som var halde ansvarleg for skatt som aksjonærar busette i utlandet var likna for, kunne reise sak mot staten

Høgsteretts kjennelse, 02.02.2012, HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Søvik)

Les mer

Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31.10.2011 over rettsbruken og bevisvurderinga

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak, 02.02.2012, HR-2012-00264-U, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Trond Stang) og Norges Rederiforbun (partshjelpar) (advokat Are Gauslaa)mot A, B, C og D (advokat Eyvind Mossige og advokat Karianne Rettedal)

Les mer

Erstatningskrav mot en kommune som arbeidsgiver for skader som følge av mobbing i barneskolen

Høyesteretts dom, 01.02.2012, HR-2012-00241-A, (sak nr. 2011/1163), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Gro Hamre) mot A (advokat Gisle A. Johnson)

Les mer

Gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte asyl

Høyesteretts dom, 31.01.2012, HR-2012-00248-A, (sak nr. 2011/1673), sivil sak, anke over dom A og B (advokat Brynjar Meling) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Pål Wennerås)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 31.01.2012, HR-2012-00245-U, (sak nr. 2011/2061), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Tom A. Torkildsen) mot B (advokat Ingvald Snerthammer)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppheve bostedsforbeholdet ved forsvareroppnevning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.01.2012, HR-2012-00202-U, (sak nr. 2012/147), straffesak, anke over ebeslutning A (advokat Turid Mæland)

Les mer

Spørsmål om avvisning av anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.01.2012, HR-2012-00194-U, (sak nr. 2011/2119), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B mfl. (advokat Leif Inge Håland)

Les mer

Reaksjonsfastsettelse ved forsøk på drap

Høyesteretts dom, 24.01.2012, HR-2012-00185-A, (sak nr. 2011/1726), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Les mer

Anke over lagmannsrettens avvisning av motanke over straffekrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.01.2012, HR-2012-00184-U, (sak nr. 2011/2117), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for bruk av forfalsket vitnemål

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00169-A, (sak nr. 2011/1845), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Lovanvendelsen i straffesak om overtredelse av naturvernloven § 5 og plan- og bygningsloven § 93 bokstav i

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00168-A, (sak nr. 2011/1677), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes) mot A (advokat Odd Walther Moi)

Les mer

Saken gjelder tolkning av en selvskyldnerkausjon

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00167-A, (sak nr. 2011/1383), sivil sak, anke over dom AS Kellox og Loxkel AS (advokat Jon Vinje) mot Karl-Johan Brekmo (advokat Stig Bjørklund)

Les mer

Saken gjelder tolkning av en selvskyldnerkausjon

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00167-A, (sak nr. 2011/1383), sivil sak, anke over dom AS Kellox og Loxkel AS (advokat Jon Vinje) mot Karl-Johan Brekmo (advokat Stig Bjørklund)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for voldtekt til seksuell omgang mot noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.01.2012, HR-2012-00156-U, (sak nr. 2011/2056), straffesak, anke over dom A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om norske domstoler har stedlig kompetanse i en internasjonal tvist om meklerkommisjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00152-U, (sak nr. 2011/2021), sivil sak, anke over kjennelse Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil Andre Berglund) mot Trico Subsea AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Les mer

Anke over kjennelse om å fremme søksmål med krav om omstøtelse av gavesalg fra et uskiftet bo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Tarjei Aasen) mot C (advokat Elling Skaar)

Les mer

Spørsmål om stadfesting av tvungen gjeldsordning

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.01.2012, HR-2012-00141-U, (sak nr. 2011/2095), sivil sak, anke over orskurd A AS (advokat Jens Lind) mot B

Les mer

Saken gjelder straffutmåling ved brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven

Høyesteretts dom, 19.01.2012, HR-2012-00149-A, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Torbjørn Kolås) og A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Spørsmål om saksøker har krav på sakskostnader etter at en midlertidig forføyning falt bort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2012, HR-2012-00127-U, (sak nr. 2011/1945), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer

Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00121-U, (sak nr. 2012/47) straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Pettersen-Hagh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder spørsmål om en far som ikke har lovlig opphold i Norge, har rettslig interesse i å anlegge søksmål om samværsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00124-U, (sak nr. 2012/28), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Arild Humlen)

Les mer

Anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 01.11.11 - habilitet for dommerne i Hålogaland lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.01.2012, HR-2012-00111-U, (sak nr. 2012/45), sivil sak, anke over kjennelse A mot advokat B

Les mer

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak i fylkeslandbruksstyret om å nekte konsesjon til erverv av to skogteiger.

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00108-A, (sak nr. 2011/1153), sivil sak, anke over dom AS Kistefos Træsliberi (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling for medvirkning til selvmord

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00109-A, (sak nr. 2011/1670), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer

Krav om erstatning etter legemsbeskadigelse hvor skadevolderen ble frifunnet på grunn av nødverge

Høyesteretts dom, 04.01.2012, HR-2012-00032-A, (sak nr. 2011/1408), sivil sak, anke over dom A (advokat Ole Edw. Hagen) mot B (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Saken gjelder beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00043-U, (sak nr. 2011/1953), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sigmund Øien) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Brynjar Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder videre anke over en kjennelse om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (advokat Per Slinde) mot Bundegruppen AS (advokat Johan Ratvik)

Les mer

Saken gjelder fornærmedes adgang til å kreve rettslig prøving av påtalemyndighetens beslutning om ikke å begrense andre fornærmedes innsynsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00038-U, (sak nr. 2011/1971), straffesak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F og G (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Den offentlige påtalemyndighet og H

Les mer

Saka gjeld varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.01.2012, HR-2012/13), straffesak, anke over orskurd A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer