Ankeutvalget - Sivile saker

Spørsmål om en erklæring om avledet anke oppfyller lovens krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02659-U, (sak nr. 2013/2363), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian Lundin) mot Trygg-Hansa Försäkrings AB (advokat Terje Marthinsen)

Les mer

Stansing av ekspropriasjonsskjønn til rettskraftig avgjørelse i separat sak om gyldighet av underliggende ekspropriasjonsvedtak foreligger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02650-U, (sak nr. 2013/2094), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer

Tvist om tilgang til bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02652-U, (sak nr. 2013/1838), sivil sak, anke over kjennelse AG Holding As, Misantrophe AS, A, Loligo AS, Aage Thoen Ltd AS, Remco AS og Silvercoin Industries AS (advokat Gunnar Stake-Larsen) B, C mot Norsk Tillitsmann ASA (advokat Peter Bugge Hjorth), Thule Drilling AS, dets konkursbo (advokat Mathias Tveten) Fearnley Securities AS, D, E (advokat Hans R. Borge) og Verdipapirsentralen ASA (advokat Lars-Erik Oppi)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2013, HR-2013-02631-U, (sak nr. 2013/2123), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G (advokat Kathrine Lien Mjell) mot H, I (advokat Edmund A. Bolstad)

Les mer

Saken gjelder oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02626-U, (sak nr. 2013/2121), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Marie Antoinette Kalager Sølverud) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Helge Røstum)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse - dekn. av godtgj. til fagkyndige meddommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse Bjerke Ventilasjon AS (advokat Arne Sørsdahl) mot Hadeland Montasje AS (advokat Morten Mørch jr.)

Les mer

Spørsmål om hva som er rett verneting i internasjonal tvist om stillingsvern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02522-U, (sak nr. 2013/1932), sivil sak, anke over kjennelse Ryanair Limited (advokat Pål Kvernaas) mot A (advokat Christen Horn Johannessen)

Les mer

Spørsmål om et advokatfirma har rettslig interesse i å få dom for at vedtak om avslag på dekning av sakskostnader er ugyldig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2013, HR-2013-02513-U, (sak nr. 2013/2001), sivil sak, anke over kjennelse Activ Advokater ANS (advokat Eirik Schütz) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokatfullm. Jenny Sandvig)

Les mer

Videre anke i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2013, HR-2013-02494-U, (sak nr. 2013/2215), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arne Meltvedt) mot B AS (advokat Erling Høyte)

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts sak nr. 2007/410

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2013, HR-2013-02425-U, (sak nr. 2012/1805), sivil sak, begjæring om gjenåpning Berit Mogan Lindheim (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Bjørg Melsom og Ove Melsom (advokat Odd Gleditsch d.y.)

Les mer

Spørsmål om nytt påstandsgrunnlag for lagmannsretten også er et nytt krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.11.2013, HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse A AS, A Holding AS og A Scandinavia AS (advokat Johan Hveding) mot B (advokat Sigurd Holter Torp)

Les mer

Midlertidig avgjørelse om samvær i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.11.2013, HR-2013-02379-U, (sak nr. 2013/2107), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Cecilie Wallevik) mot B (advokat Britt Eren Meling)

Les mer

Spørsmål om avskjæring av bevis i tingrettsak - prøving av Utlendingsnemndas vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.11.2013, HR-2013-02313-U, (sak nr. 2013/1746), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland)

Les mer

Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.11.2013, HR-2013-02299-U, (sak nr. 2013/2048), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Astrid Gjøystdal) mot X kommune

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten ved behandling av anke om ikke å åpne gjeldsforhandling har forstått vilkårene for gjeldsforhandling riktig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2013, HR-2013-02241-U, (sak nr. 2013/1869), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ro)

Les mer

Spørsmål om sakskostnader for lagmannsretten etter at anke ble trukket og avledet anke falt bort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02257-U, (sak nr. 2013/1890), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tove Nissen-Sollie) mot B (advokat Ole A. Rasmussen)

Les mer

Spørsmål om skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd begrenser debitors rettigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.10.2013, HR-2013-02219-U, (sak nr. 2013/1789), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Erling T. Eggen) mot staten v/X kemnerkontor (advokat Marianne Nergaard Magnus)

Les mer

Anke over et pålegg om bevistilgang i ankesak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2013, HR-2013-02212-U, (sak nr. 2013/1641), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibssselskabet Norden A/S (advokat Christian Hauge)

Les mer

Anke over kjennelse om å fremme sak i tvist om omstøtelse av eiendomsoverdragelse i uskiftebo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02179-U, (sak nr. 2013/1833), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Vegard Svarva) mot C (advokat Harald Hoel)

Les mer

Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om krav til kontradiksjon er tilfredsstilt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02080-U, (sak nr. 2013/1784), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Andreas Hegg) mot Gjensidige Bank ASA (advokat Oddmund E. Foss)

Les mer

Omsorgsovertakelse - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til anke over tingrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.09.2013, HR-2013-02040-U, (sak nr. 2013/1745), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Trude Marie Wold) mot X barnevern (advokat Monicha Marthinussen Harjang)

Les mer

Spørsmål om føring av advokatkorrespondanse som bevis i skattesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2013, HR-2013-02010-U, (sak nr. 2013/1608), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland) mot Seadrill Norge AS (advokat Bettina Banoun)

Les mer

Spørsmål om ankefrist til lagmannsrett er overholdt og om foreldelse av sjøpanterett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 13.09.2013, HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E og F (advokat Sigmund Z. Berg) mot G AS (advokat Elling Skaar)

Les mer

Anke over kjennelse om utsatt iverksettelse etter tvml. § 36-10 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2013, HR-2013-01960-U, (sak nr. 2013/1714), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Odd Kristian Johansen) mot X kommune (advokat Espen Hansen)

Les mer

Spørsmål om innsigelse skal avvises under henvisn. til at Pasientskadenemndas ansvarsvedtak må anses som et "endelig vedtak"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.09.2013, HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll)

Les mer

Omstøtelse etter dekningsloven § 5-7 første ledd bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2013, HR-2013-01869-U, (sak nr. 2013/1157), sivil sak, anke over kjennelse TH52 Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) mot Modron AS, dets konkursbo (advokat anja K. Ankerud)

Les mer

Søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse Olav Vs gate 5 AS og Dronning Mauds gate 1-3 KS (advokat Helge Morten Svarva) mot Oslo kommune (advokat Irene Sogn)

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts dom 16.11.2011

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01856-U, (sak nr. 2013/1248), sivil sak, begjæring om gjenåpning A og B (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Utmåling av sakskostnader når fri sakførsel er innvilget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.08.2013, HR-2013-01828-U, (sak nr. 2013/1283), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Inger Johansen) mot Alpha Insurance NUF (advokat Petter Woxen)

Les mer

Anke over lagmannsrettsdom av 21.03.2013

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01803-U, (sak nr. 2013/1378), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Anniken Mellegaard Douglass)

Les mer

Rettskraftsvirkningen av namsmannens verdifastsettelse i sak om tilbakelevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.08.2013, HR-2013-01811-U, (sak nr. 2013/1295), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kent Fredriksen) mot BMW Financial Services Norge NUF (advokat Hanne Riksheim)

Les mer

Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2013, HR-2013-01798-U, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA mfl. (advokat Frode A. Innjord)

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om pengekrav mellom næringsdrivende

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse TOT Drilling Ltd (advokat Trond Hatland) mot Norsk Tillitsmann ASA, Petromena Limited og Petromena ASA, dets konkursbo (advokat Karstein J. Espelid)

Les mer

Anke over beslutninger om ikke å omberamme rettsmøte til behandling av en gjenåpningsbegjæring mm.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2013, HR-2013-01749-U, (sak nr. 2013/1588), sivil sak, anke over beslutning A AS (advokat Sigurd Holter Torp) mot B (advokat Felix Reimers)

Les mer

Begj. om gjenåpning av dom om gyldigheten av vedtak fattet av skatteklagenemnda mfl.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01736-U, (sak nr. 2013/1301), sivil sak, anke over kjennelse A AS og B (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Morten Ustgård)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving pga bortfall av søksmålsinteresse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01739-U, (sak nr. 2013/1380), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Arild Humlen) mog staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer

Spørsmål om partshjelp etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01708-U, (sak nr. 2013/1420), sivil sak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Morten Pind) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ole Andre Oftebro)

Les mer

Anke over dom i sivil sak - spørsmål om lagmannsretten har gått utenfor påstandsgrunnlaget

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom Skien Papirindustri AS (advokat Joar Heide) mto Asle Eidsvold AS (advokat Ole Revhaug)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2013, HR-2013-01505-U, (sak nr. 2013/909), sivil sak, anke over kjennelse Lønne Elektromotor og Generatorservice AS (advokat Espen Skjerven) mot Karsten Moholt AS (advokat Anne Marie Due)

Les mer

Vidare anke over orskurd som avviser eit søksmål under tilvising til at saka høyrer under domsmyndet til Arbeidsretten

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.07.2013, HR-2013-01503-U, (sak nr. 2013/936), sivil sak, anke over orskurd Norwegian Pilotunion (advokat Christen Horn Johannessen) mot Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Nina Melsom)

Les mer

Begjæring fra aksjonær om at tingretten skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling i et selskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2013, HR-2013-01454-U, (sak nr. 2013/1007), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Bjørn-Olav Johansen) mot C AS (advokat Johan Henrik Frøstrup)

Les mer

Domstolenes prøvingskompetanse ved oversittelse av søksmålsfrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2013, HR-2013-01407-U, (sak nr. 2013/925), sivil sak, anke over kjennelse A, B og C (advokat Bjørn Jakobsen) mot X kommune (advokat Brita Stellander)

Les mer

Anmodning om samtykke til fremleggelse av bilag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 27.06.2013, HR-2013-01380-U, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Les mer

Sikkerhetsstillelse ved gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01381-U, (sak nr. 2013/1017), sivil sak, anke over kjennelse Hvaler kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Gruppen v/grupperepresentant A (advokat Vibeke Olavesen)

Les mer

Spørsmål om ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2013, HR-2013-01309-U, (sak nr. 2013/738), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Odd Walther Moi) mot B (advokat Robert Neverdal)

Les mer

Jordskiftesak - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2013, HR-2013-01304-U, (sak nr. 2013/822), sivil sak, anke over beslutning Vigar Martin Aas mfl. (advokat Ola Petter Tandstad) mot Ola Nore (advokat Elisabeth Bjøre)

Les mer

Anke over Agder lagmannsretts dom - partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01300-U, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom A Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot B (advokat Dag Herrem)

Les mer

Fremme av skjønn for fastsettelse av innløsningssum ved utøvelse av forkjøpsrett til aksjer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2013, HR-2013-01164-U, (sak nr. 2013/732), sivil sak, anke over kjennelse Connector Holding AS (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Bjarte Bogstad)

Les mer

Videre anke over kjennelse om arrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2013, HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) II. Txnet AS mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) III. B mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

Les mer

Anke over lagmannsrettens avvisning og heving av ankesak fordi vilkåret om rettslig interesse ikke lenger er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01128-U, (sak nr. 2013/919), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Elna K. Holbye)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01130-U, (sak nr. 2013/980), sivil sak, anke over beslutning A mot B (advokat Elna K. Holbye)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak som ble hevet fordi den hadde vært stanset i mer enn to år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01103-U, (sak nr. 2013/767), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot B AS og C AS (advokat Kjell Fredvik)

Les mer

Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse - spørsmål om bortfall av rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2013, HR-2013-01070-U, (sak nr. 2013/607), sivil sak, anke over kjennelse Midtbergveien Borettslag (advokat Kåre Tengs-Pedersen) mot Midtbergveien 1 AS (advokat Johan Helgø)

Les mer

Avvisning av søksmål fordi søksmålsfristen er oversittet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01052-U, (sak nr. 2013/752), sivil sak, anke over kjennelse Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar AS (advokat Are Stenvik)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2013, HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Alcoa Norway ANS (advokat Øyvind Kraft)

Les mer

Videre anke over midlertidig avgjørelse om foreldreansvar og samvær etter barneloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.05.2013, HR-2013-00951-U, (sak nr. 2013/838), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Erik Mjell) mot B (advokat Johannes Hauge)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00845-U, (sak nr. 2013/542), sivil sak, anke over kjennelse A AS (advokat Einar Heiberg) mot B (advokat William G. Bugge)

Les mer

Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00848-U, (sak nr. 2013/685), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Audun Lillestølen) mot B (advokat Mette Yvonne Larsen)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00844-U, (sak nr. 2013/489), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Leif Inge Håland) mot B (advokat Ola J. Strømsmoen)

Les mer

Spørsmål om avvisning av erstatningssøksmål mot en privat klinikk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse A og B AS (advokat Ole Andre Oftebro) mot C AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy)

Les mer

Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Tvist om fordring i tvangsoppløsningsbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Wilhelm Hopen) mot B Sparebank (advokat Ragnar Wold)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av anke over dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00713-U, (sak nr. 2013/336), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Bjarte Aambø) mot B (advokat Endre Rutledal)

Les mer

Begjæring om oppfriskning for oversittelse av frist for å anke dom i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.03.2013, HR-2013-00677-U, (sak nr. 2013/457), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Odd Holck-Steen)

Les mer

Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00657-U, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over dom Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Les mer

Klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00661-U, (sak nr. 2013/272), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Jon Norvald Evensen)

Les mer

Videre anke over tingrettens kjennelse om avvisning av søksmål pga litispendens

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00659-U, (sak nr. 2013/301), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Dyre Østby) mot C AS (advokat Eivind Bjøralt)

Les mer

Videre anke over kjennelse om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00646-U, (sak nr. 2013/293), sivil sak, anke over kjennelse Agder Havrafting AS mot HK Motorservice Kristiansand AS (advokat Einar Heiberg)

Les mer

Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 20.03.2013, HR-2013-00623-U, (sak nr. 2012/1906), sivil sak, anke over kjennelse Nordre Land kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Les mer

Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.03.2013, HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse A og B AS (advokat Erik Mauritzen) mot C AS og D (advokat Henning M. Stephansen)

Les mer

Erklæring om partshjelp etter at anke er tillatt fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00554-U, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom A AS (advokat Stephan L. Jervell) mot B (advokat Jens Christian Riege)

Les mer

Begjæring om tvangssalg av et russisk skip

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2013, HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd (advokat Trond S. Paulsen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00523-U, (sak nr. 2013/362), sivil sak, anke over beslutning I. A (advokat Thor Gardarsson) mot X kommune (advokat Atle Torvund) II. B (advokat Grethe Larsen) mot X kommune (advokat Atle Torvund)

Les mer

Spørsmål om søksmål må avvises som følge av at søksmålsfristen i foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd andre punktum er oversittet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00505-U, (sak nr. 2013/298), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad) mot Pangea Property Partners AS (advokat Gunnar Sørlie)

Les mer

Begjæring om utsatt iverksettelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse mm.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00510-U, (sak nr. 2013/401), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Steinar Moritz Andersen) mot X kommune (advokat Otto Roll)

Les mer

Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnadene i en sak om pasientskadeerstatning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2013, HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Janne Larsen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Kari Løchen)

Les mer

Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til anke over dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2013, HR-2013-00460-U, (sak nr. 2013/377), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Erik Bryn Tvedt) mot X kommune (advokat Berit Aartun)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom - sivilt krav - voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.02.2013, HR-2013-00428-U, (sak nr. 2013/253), sivil sak, anke over dom A (advokat Jonny Sveen) mot B v/verger (advokat Arnt Olav Stillerud)

Les mer

Krav om bevistilgang etter tvisteloven § 26-7 i en underliggende tvist om gyldigheten av ligning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.02.2013, HR-2013-00437-U, (sak nr. 2013/51), sivil sak, anke over kjennelse Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen) mot staten v/Skatt vest (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.02.2013, HR-2013-00372-U, (sak nr. 2013/6), sivil sak, anke over kjennelse Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse og spørsmål om den rettslige interese i å få prøvd om det foreligger en endringsoppsigelse mm.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.02.2013, HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse A mot B AS (advokat Anders Stenbrenden)  

Les mer

Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.02.2013, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Videre anke over stadfestelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00258-U, (sak nr. 2012/2077), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ingolf Holmen) mot B

Les mer

Tillatelse til fremleggelse av granskningsrapport

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 25.01.2013, HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Les mer

Begjæring om fortsatt behandling av et sivilt krav pådømt i straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 23.01.2013, HR-2013-00151-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over dom I. A, B og C AS (advokat Per Danielsen) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og C AS (advokat Per Danielsen)

Les mer

Videre anke i sak om fravikelse av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00137-U, (sak nr. 2012/2035), sivil sak, anke over kjennelse A og B mot C og D (advokat Nils E. Tangedal)

Les mer

Spørsmål om tingretten i ei sak om omsorgsovertaking for eitt barn kan ta stilling til omsorgsovertaking og samvær i høve til to andre barn

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 18.01.2013, HR-2013-00107-U, (sak nr. 2013/49), sivil sak, anke over orskurd X kommune (advokat May Britt Mannes) mot A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Trond Hjelde) og C (advokat Ellen Sandvold Strømme)  

Les mer

Særskilt anke over erstatningskrav, pådømt sammen med frifinnelse for straffekrav i straffesak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.01.2013, HR-2013-00083-U, (sak nr. 2012/1956), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Verling) mot B (advokat Bjarte Kristian Døssland)

Les mer

Spørsmål om avvisning av søksmål pga manglende rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00045-U, (sak nr. 2012/2065), sivil sak, anke over kjennelse Hå-To Invest AS (advokat Bjørn Holma) mot staten v/Skatt nord (advokat John Steen Holm)

Les mer