Ankeutvalget - Straffesaker

Spørsmål om beslag av fast eiendom kan begrenses til at politiet kan tinglyse urådighetserklæring på eiendommen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02642-U, (sak nr. 2013/2322), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A, Capitol Eiendom AS (advokat John Christian Elden) og B (advokat Espen Henrik Johansen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over vedtatt forelegg fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02669-U, (sak nr. 2013/2095), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse - bl.a. innføring og salg av Subutex-tabletter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02120-U, straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over avvisning av en anke, herunder spørsmål om anken er rettidig, og om det eventuelt kan gis oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02529-U, (sak nr. 2013/2083), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om ileggelse av besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.12.2013, HR-2013-02517-U, (sak  nr. 2013/2220), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å forkaste begjæring om bevisopptak i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.11.2013, HR-2013-02450-U, (sak nr. 2013/2127), straffesak, anke over beslutning I.  A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om "utskrift" - kopi - av dokumentene i avsluttede straffesaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2013, HR-2013-02432-U, (sak nr. 2013/1842), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Kai Roger Vaag)

Les mer

Anke over lagmannsrettens avvisning av begjæring om omgjøring av delvis ankenektelse i økonomisk straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.11.2013, HR-2013-02346-U, (sak nr. 2013/2011), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forlengelse av varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.11.2013, HR-2013-02325-U, (sak nr. 2013/2087), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfellelse for overtredelse av strl. § 229 annet straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.10.2013, HR-2013-02275-U, (sak nr. 2013/1811), straffesak, anke over dom A (advokat Sidsel Katralen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om det er anket etter ankefristens utløp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02238-U, (sak nr. 2013/1917), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om det i straffesak kan fremlegges opplysninger om hvilke telefonnummer det er blitt kommunisert med fra telefoner tilhørende en advokat

Høyesteretts kjennelse, 11.10.2013, HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Arvid Sjødin)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.10.2013, HR-2013-02116-U, (sak nr. 2013/1642), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 07.10.2013, HR-2013-02099-U, (sak nr. 2013/1532), straffesak, anke over dom A (advokat Kristen S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i over straffedom - besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02082-U, (sak nr. 2013/1802), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Avvisning av anke over tingrettens kjennelse vedr. heftelse i et selskaps bankkonti

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2013, HR-2013-02059-U, (sak nr. 2013/1702), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om brudd på kontradiksjon i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.09.2013, HR-2013-02009-U, (sak nr. 2013/1757), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Torkil Jan Røseid) mot B (advokat Olga Halvorsen)

Les mer

Promillekjøring - ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2013, HR-2013-01990-U, (sak nr. 2013/1415), straffesak, anke over beslutning A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2013, HR-2013-01902-U, (sak nr. 2013/1698), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lars Skjelbred) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overtredelse av forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.09.2013, HR-2013-01872-U, (sak nr. 2013/1244), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Torbjørn Sognefest Kolås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Trusler fremsatt under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01858-U, (sak nr. 2013/1354), straffesak, anke over dom A (advokat Ulf Egil Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01834-U, (sak nr. 2013/1368), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over straffutmåling og anke over saksbehandlingen og motanke over påtalemyndighetens anke over straffutmålingen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01805-U, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom I.  Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Mette Yvonne Larsen) II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. B (advokat Nina Braathen Hjortdal) mot A

Les mer

Avvisning av anke over kjennelse i privat straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01769-U, (sak nr. 2013/1500), privat straffesak, anke over kjennelse A mot B (advokat Erik Bratterud)

Les mer

Anker over lagmannsrettens straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 147 mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.08.2013, HR-2013-01759-U, (sak nr. 2013/1268), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Johnny Christian Schill) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens nektelse av å innhente nye bevis under behandling av omgjøringsbegjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01716-U, (sak nr. 2013/1358), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse - anke over nektet omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.08.2013, HR-2013-01693-U, (sak nr. 2013/1254), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om påtalemyndighetens treårsfrist etter strl. § 39 b fjerde ledd andre punktum løper fra domsavsigelse eller det senere rettskrafttidspunkt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.08.2013, HR-2013-01687-U, (sak nr. 2013/1514), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om opphevelse av lagmannsrettsdom fordi lagmannsretten ikke var lovlig besatt

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01670-U, (sak nr. 2013/1402), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.08.2013, HR-2013-01634-U, (sak nr. 2013/1460), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om nektelse av dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2013, HR-2013-01566-U, (sak nr. 2013/1448), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over en kjennelse om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2013, HR-2013-01526-U, (sak nr. 2013/1387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på strl. § 239

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.07.2013, HR-2013-01516-U, (sak nr. 2013/999), straffesak, anke over dom A (advokat Sverre Olav Handeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke i bedragerisak hvor domfelte ble frifunnet av tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2013, HR-2013-01452-U, (sak nr. 2013/1014), straffesak, anke over dom A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens vedtak om ankenekting

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.07.2013, HR-2013-01444-U, (sak nr. 2013/1044), straffesak, anke over beslutning A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Medvirkning til legemsfornærmelse ved passivitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.06.2013, HR-2013-01404-U, (sak nr. 2013/657), straffesak, anke over dom A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom hvor tiltalte ble domfelt over overtredelse av strl § 229 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2013, HR-2013-01370-U, (sak nr. 2013/1065), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling pga gjentagelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01355-U, (sak nr. 2013/1232), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Djordje Borojevic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om legemsbeskadigelse etter strl. § 229 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2013, HR-2013-01347-U, (sak nr. 2013/962), straffesak, anke over dom A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl § 229 andre straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.06.2013, HR-2013-01313-U, (sak nr. 2013/1020), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Edward Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke i straffesak om grove sedelighetsforbrytelser, vold og tvang mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01298-U, (sak nr. 2013/791), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.06.2013, HR-2013-01279-U, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom A (advokat Thomas Berge) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte å fremme en anke over en straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01199-U, (sak nr. 2013/1043), straffesak, anke over beslutning A (advokat Joakim Ronold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om avvisning av domfeltes anke pga oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01212-U, (sak nr. 2013/966), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over straffutmåling for overtredelser av straffeloven § 228 første ledd mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse, 05.06.2013, HR-2013-01196-U, (sak nr. 2013/784), straffesak, anke over dom og kjennelse A (advokat Leif Strøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling etter frifinnende dom i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01189-U, (sak nr. 2013/1070), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Robert D. Hovland)mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutnng om å nekte anker over dom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01167-U, (sak nr. 2013/603), straffesak, anke over beslutning A (advokat Stian Mæland), B (advokat Trygve Staff) og C (advokat Marianne Darre-Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor tingrettens kjennelse om varetektsfengsling ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2013, HR-2013-01153-U, (sak nr. 2013/1046), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Øyvind Bratlien)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning I.  A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff) mot Den offentlige påtalemyndighet V. E (advokat Sigurd Ihlen) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Anke over stadfestelse av heftelse etter strprl. § 217 i et selskaps bankkonto

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.05.2013, HR-2013-01089-U, (sak nr. 2013/754), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av straffeloven § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.05.2013, HR-2013-01095-U, (sak nr. 2013/903), straffesak, anke over dom A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke over tingrettens beslutning om ikke å utsette hovedforhandling i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01061-U, (sak nr. 2013/720), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2013, HR-2013-01012-U, (sak nr. 2013/926), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2013, HR-2013-00988-U, (sak nr. 2013/509), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2013, HR-2013-00993-U, (sak nr. 2013/589), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2013, HR-2013-00990-U, (sak nr. 2013/426), straffesak, anke over dom A (advokat AnnikenMellegaard Douglass) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2013, HR-2013-00891-U, (sak nr. 2013/816), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om foretaksstraff ved grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.04.2013, HR-2013-00866-U, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom A AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00836-U, (sak nr. 2013/543), straffesak, anke over beslutning A (advokat Anne Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens domfellelse for seksuell handling med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00850-U, (sak nr. 2013/692), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i sak om inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00839-U, (sak nr. 2013/641), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for forbrytelse mot strl. § 229 andre straffalternativ jf. § 232

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.04.2013, HR-2013-00822-U, (sak nr. 2013/550), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om brev- og besøkskontroll under varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.04.2013, HR-2013-00816-U, (sak nr. 2013/742), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Siri Langseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved en fellende straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.04.2013, HR-2013-00815-U, (sak nr. 2013/322), straffesak, anke over dom I. A (advokat Karen Forbrigd) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved fellende straffedom for forbrytelse mot strl. § 196

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.04.2013, HR-2013-00800-U, (sak nr. 2013/537), straffesak, anke over dom A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lovanvendelse og straffutmåling i sak om overtredelser av regnskapslovgivningen mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 15.04.2013, HR-2013-00798-U, (sak nr. 2013/442), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om en straffesak som var henlagt på grunn av bevisets stilling kan tas opp på nytt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00727-U, (sak nr. 2013/251), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Atgeir Almestad)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å henvise en bevisanke fremfor å oppheve tingrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00712-U, (sak nr. 2013/468), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robert Fonn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse og reaksjonsfastsettelse i sak om forbrytelse mot strl. §§ 127 første ledd første straffalt. og 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00668-U, (sak nr. 2013/511), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Påtalemyndighetens begjæring om beslutning om ransaking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00655-U, (sak nr. 2013/541), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer

Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15 nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00572-U, (sak nr. 2013/482), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke til Høyesterett over straffutmålingen etter domfellelse for blant annet ran

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00550-U, (sak nr. 2013/236), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anker fra domfelte over lagmannsrettens dom i sak om blant annet grov økonomisk utroskap og grove bedragerier

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00502-U, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom I. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse i sak om falsk forklaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00503-U, (sak nr. 2013/136), straffesak, anke over dom A (advokat Kjell M. Øymo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens ankenektelse, jf. straffeprossessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00486-U, (sak nr. 2013/291), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Lea) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme en anke over straffedom, jf. straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00485-U, (sak nr. 2013/261), straffesak, anke over beslutning A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om to fengslingskjennelser kan gjengis offentlig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2013, HR-2013-00348-U, (sak nr. 2013/155), straffesak, anke over kjennelse A AS

Les mer

Begjæring om omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.02.2013, HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om to advokatar som er oppnemnde som aktorar, er inhabile etter strprl. § 60

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 25.01.2013, HR-2013-00169-U, (sak nr. 2013/116), straffesak, anke over orskurd A (advokat Anders Brosveet), B AS, C Inc., D Inc., (advokat Erling O. Lyngtveit), E (advokat Berit Reiss-Andersen) og F (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om at forsvarer i en straffesak skal fratre

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2013, HR-2013-00147-U, (sak nr. 2012/2059), straffesak, anke over beslutning A (advokat Steinar B. Yndestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00135-U, (sak nr. 2012/1995), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Lars Christian Sunde, II. B AS (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2013, HR-2013-00102-U, (sak nr. 2012/2125), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om seksuelle overgrep mot egne barn mm

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.01.2013, HR-2013-00111-U, (sak nr. 2012/2075), straffesak, anke over dom A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00089-U, (sak nr. 2012/1918), straffesak, anke over dom A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfellelse for overtredelse strl. § 237 - uaktsom legemsbeskadigelse ved bruk av motorvogn

Høyesteretts beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00105-U, (sak nr. 2012/2038), straffesak, anke over dom A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved fellende straffedom for forsikringsbedrageri

Høyesteretts beslutning, 11.01.2013, HR-2013-00066-U, (sak nr. 2012/1953), straffesak, anke over dom I. A (advokat Roerg Dyrnes Hovland), II. B (advokat Jarle Rudi), III. C (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00033-U, (sak nr. 2013/18), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer